IV. Valstybės tarnautojų atsakomybė

Valstybės tarnautojų atsakomybę reglamentuoja VTĮ VII skyrius ,,Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė“ ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 977 ,,Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ (toliau – Tarnybinių nuobaudų skyrimo taisyklės).

1. Valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn.

2. Už vieną tarnybinį nusižengimą valstybės tarnautojui gali būti skiriama tik viena iš VTĮ 29 str. 3 d. nustatytų tarnybinių nuobaudų (pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas arba atleidimas iš pareigų).

3. Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą (VTĮ 29 str. 5 ir 6 d.), taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

4. Tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (VTĮ 30(1) str.), į Korupcijos prevencijos įstatymo ar į Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant valstybės tarnautojui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija yra išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens arba, jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, savivaldybės mero iniciatyva arba kai jie gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą (gavus oficialią informaciją tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo). Jeigu įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, kad įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, šioje įstaigoje turi būti pradėtas valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimas.

6. Taip pat tarnybinio nusižengimo tyrimas, gavus oficialią informaciją apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas: 1) kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas perkeliamas į valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje (motyvuota išvada apie tyrimo rezultatus, kurioje konstatuojama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir siūloma jam skirti tarnybinę nuobaudą perduodama įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovui, Valstybės tarnybos departamentui ir valstybės tarnautojui, kuris pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą. Sprendimą dėl valstybės tarnautojui tarnybinės nuobaudos skyrimo priima įstaigos, į kurią valstybės tarnautojas yra perkeltas, vadovas); 2) kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų (sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, priima tarnybinio nusižengimo tyrimą pradėjęs asmuo, sprendimas perduodamas Valstybės tarnybos departamentui ir asmeniui, ėjusiam valstybės tarnautojo pareigas). Atkreipiame dėmesį, kad pagal VTĮ 30 str. 2 d. 2 p. tarnybinio nusižengimo tyrimas gali būti pradėtas tik asmeniui, dar turinčiam valstybės tarnautojo statusą, ir baigtas jam jau neinant valstybės tarnautojų pareigų.

7. Jeigu tarnybinio nusižengimo tyrimą atlieka komisija, komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų (valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens, kitų įstaigos valstybės tarnautojų, vienas iš komisijos narių paskiriamas komisijos pirmininku. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų, kad būtų galima sudaryti komisiją, į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tos įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga, valstybės tarnautojai).

8. Pranešimas apie tarnybinį nusižengimą ir paaiškinimas dėl tarnybinio nusižengimo surašomi per 5 darbo dienas. Tarnybinis nusižengimas tiriamas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo ar komisijos sudarymo, o motyvuota išvada apie tyrimo rezultatus į pareigas priėmusiam asmeniui pateikiama ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios. Sprendimą (Tarnybinių nuobaudų skyrimo taisyklų 14 punktas) į pareigas priimantis asmuo priima VTĮ 30 str. 1 d. nustatytu terminu. Su sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo pasirašymo, o jeigu šį sprendimą priėmė Seimas, Vyriausybė ar savivaldybės taryba – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo įsigaliojimo. Jeigu sprendimas pasirašytas arba Seimo Pirmininko, Vyriausybės ar savivaldybės tarybos priimtas sprendimas įsigalioja valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pasibaigia valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos.

9. Kai paaiškėja, kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinio nusižengimo tyrimas sustabdomas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama institucijai, kompetentingai tirti ir nagrinėti atitinkamas bylas. Jeigu atsisakoma iškelti baudžiamąją arba administracinę bylą ar asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios arba administracinės atsakomybės, tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) dienos ir tarnybinė nuobauda turi būti paskirta VTĮ 30 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

10. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos (tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena laikoma tarnybinio nusižengimo tyrimo išvados surašymo diena), neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą arba Seimo kontrolieriui atliekant tyrimą, taip pat atliekant tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinio nusižengimo tyrimą VTĮ 30 str. 2 d. 1 p. numatytu atveju – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo užbaigimo, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus VTĮ 30 str. 2 d. 1 p. numatytu atveju surašymo dienos. Tarnybinė nuobauda neskiriama, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tiriamas tarnybinis nusižengimas VTĮ 30 str. 2 d. numatytais atvejais. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per 3 metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

11. Valstybės tarnautojas laikomas nebaustu tarnybine nuobauda, kai po tarnybinės nuobaudos paskyrimo datos praėjo 1 metai. Tarnybinė nuobauda ją paskyrusio asmens motyvuotu sprendimu gali būti panaikinta anksčiau, negu sueis šis terminas arba kai valstybės tarnautojas gauna valstybės apdovanojimą. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-20