II. Valstybės tarnautojų atleidimas

Valstybės tarnautojų atleidimą iš pareigų reglamentuoja VTĮ IX skyrius ,,Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų“. 

1. Valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų pagrindai nustatyti VTĮ 44 str. 1 ir 2 d.

2. Valstybės tarnautojas jį į pareigas priėmusio asmens sprendimu gali būti atleistas iš pareigų, kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių. Atkreipiame dėmesį, kad į šiuos laikotarpius neįskaitomas laikas, per kurį valstybės tarnautojas gavo ligos socialinio draudimo pašalpą sergantiems šeimos nariams slaugyti bei ligos pašalpą dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo. Valstybės tarnautojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta ir pareigos paliekamos, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas darbingumo lygis.

3. Įstaigos vadovas (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) ir karjeros valstybės tarnautojas iš pareigų gali būti atleistas šalių susitarimu. Jeigu šalis, gavusi tokį pasiūlymą, sutinka su pasiūlymu, per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai tokį pasiūlymą. Jeigu šalis, gavusi pasiūlymą, per 7 dienas nepraneša, kad sutinka su pateiktu pasiūlymu, laikoma, kad pasiūlymas atmestas. Šalims susitarus dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų šalių susitarimu, sudaromas rašytinis susitarimas ir jame nurodoma, nuo kurio laiko valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, susitariama dėl kompensacijų mokėjimo būdo ir su tuo susijusių kitų garantijų, taip pat dėl kitų sąlygų (nepanaudotų atostogų suteikimo ir kitų sąlygų). Konkretus kompensacijos dydis nėra šalių derybų objektas. Kompensacijos dydis ir jos mokėjimo tvarka nustatyta VTĮ 41 str. 6 d.

4. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas iš pareigų atleidžiamas paskutinę jį į pareigas priėmusio valstybės politiko įgaliojimų dieną ar naujai sudarytos kolegialios valstybės institucijos pirmajame posėdyje.

5. Ketinantis atsistatydinti savo noru valstybės tarnautojas privalo apie atsistatydinimą įspėti jį į pareigas priėmusį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sutikimu valstybės tarnautojas gali būti atleistas ir anksčiau. Valstybės tarnautojas atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo savo noru turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik jį į pareigas priėmusio asmens sutikimu.

6. Valstybės tarnautojas negali būti iš pareigų atleistas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu, išskyrus VTĮ 44 str. 1 d. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 ir 21 p ir 2 d. nurodytus atvejus.

7. Eitos pareigos garantuojamos karjeros valstybės tarnautojui jo nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, metu. Nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleisti iš pareigų VTĮ 44 str. 1 d. 4, 9 p. (išskyrus atvejus, kai įstaiga likviduojama), 10, 12, 15 ir 21 p. (išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas pateikia pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu), 2 d. nurodytais pagrindais.

8. Įstaiga el. paštu Valstybės tarnybos departamentui turi išsiųsti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimo dėl valstybės tarnautojo, kuris į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas buvo priimtas iš asmenų, turinčių VTĮ 16 str. 2, 3 ar 5 d. arba 43 str. 2 ar 3 d. nurodytą statusą, atleidimo iš pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio valstybės tarnautojo atleidimo. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-20