I. Valstybės tarnautojų priėmimas

Priėmimą į valstybės tarnautojų pareigas reglamentuoja VTĮ III skyrius, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkurso aprašas) ir Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 ,,Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas). 

1. Asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas turi atitikti VTĮ 9 str. ir 3(1) str.nustatytus reikalavimus: bendruosius, specialiuosius ir nepriekaištingos reputacijos.

2. Dokumentai konkursui į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – konkursas) teikiami 14 darbo dienų, o atrankai į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas (toliau – atranka) – 5 darbo dienas nuo konkurso ar atrankos paskelbimo.   

3. Konkurso metu pranešimui apie pretendento atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, papidomų dokumentų kopijų pateikimui taikomi 5 darbo dienų terminai, o atrankos metu – atitinkamai 3 darbo dienų terminai.

4. Pretendentui nepateikus prašomų dokumentų kopijų, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse. Jeigu pretendentui pranešama, kad jis neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, pranešime nurodoma kokio konkretaus reikalavimo jis neatitinka.

5. Konkurso komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 narių, o jeigu konkursas vykdomas į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas, ne mažiau kaip iš 5 narių. Konkurso į seniūno pareigas komisija sudaroma iš 7 narių: ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti asmenys.

6. Asmenys, kurie įtraukiami / neįtraukiami į komisijos narių sąrašą, taip pat kiti asmenys, kurie gali dalyvauti konkurse ar atrankoje kitomis teisėmis nustatyti Konkurso aprašo VI skyriuje ,,Konkurso komisijos sudarymas konkursą organizuojančioje įstaigoje“ ir Atrankos aprašo 17-23 p.

7. Atranką gali vykdyti komisija arba atranką organizuojančios įstaigos vadovas ar jo paskirtas už atranką atsakingas asmuo.

8. Ekspertu kviečiamas asmuo, turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį arba ne žemesnį kaip daktaro mokslo laipsnį srityje, kurios žinios tikrinamos konkurso ar atrankos metu.

9. Konkursas turi įvykti ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo, o konkursas ar atranka (iš kitų asmenų pagal Atrankos aprašo III skyrių) į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas – ne anksčiau kaip po 23 darbo dienų nuo paskutinio pretendento, pateikusio dokumentus konkursą ar atranką organizuojančiai įstaigai ir informuoto apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, užsiregistravimo tikrintis vadovavimo gebėjimus, išskyrus tuos atvejus, kai visų konkurse ar atrankoje dalyvaujančių pretendentų vadovavimo gebėjimai patikrinti. Tokiu atveju konkursas gali įvykti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų, o atranka – ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų, nuo informacijos apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams pateikimo paskutiniam pretendentui, pateikusiam dokumentus konkursą ar atranką organizuojančiai įstaigai.

10. Apie konkurso datą, laiką ir vietą pretendentams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o apie atrankos – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki konkurso ar atrankos pradžios.

11. Esant dideliam pretendentų skaičiui, konkursas ar atranka gali būti vykdomi kelias dienas.

12. Konkurso ar atrankos metu pretendentams turi būti pateikiami lygiaverčiai klausimai ir lygiavertės praktinės užduotys, jeigu jos pateikiamos. Rekomenduotina pateikti situacinių klausimų.

13. Konkursą ar atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas, o jeigu per konkursą ar atranką pateikiama praktinė užduotis, konkursą ar atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas.

14. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, konkurso laimėtojas nustatomas Konkurso aprašo 69 p. ar Atrankos aprašo 31 p. nustatyta tvarka.

15. Pretendentui, laimėjusiam konkursą gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė. Ši nuostata netaikoma atrankai.

16. Esant Konkurso aprašo 74 p. ar Atrankos aprašo 33 p. nurodytoms aplinkybėms (kai laimėtojas atsisako eiti pareigas, nepateikia reikiamų dokumentų arba kai nustatoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, pareigas eiti siūloma antrajam pagal konkurso ar atrankos rezultatus, bet ne mažiau, nei reikalaujamą balų sumą surinkusiam pretendentui, o jam atsisakius – atitinkamai kitam iš eilės.

17. Atranką organizuojanti įstaiga sprendimo dėl asmenų, turinčių VTĮ 16 str. 2, 3 ar 5 d. arba 43 str. 2 ar 3 d. nurodytą statusą, priėmimo į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas kopiją Valstybės tarnybos departamentui turi išsiųsti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio valstybės tarnautojo priėmimo.

18. Konkursą ar atranką laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas 15-tą darbo dieną nuo konkurso ar atrankos pabaigos arba nuo kompetentingos valstybės institucijos išvados, kad pretendentui gali būti išduodamas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, gavimo, arba nuo kompetentingos valstybės institucijos informacijos apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, gavimo. Konkursą ar atranką laimėjusio pretendento ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu šis terminas gali būti sutrumpinamas arba pratęsiamas.

19. Jeigu dalyvauti konkurse į įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo, įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas konkursą organizuojančioje įstaigoje užsiregistruoja tik vienas asmuo, konkursas skelbiamas iš naujo. Iš naujo paskelbus konkursą ir bent vienam asmeniui užsiregistravus dalyvauti jame, konkursas turi būti vykdomas Konkurso aprašo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-20