Tarptautiniai teisės aktai

Europos Tarybos dokumentai 

1950 m. Europos Tarybos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

1996 M. EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (Pataisyta)

EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA

Tarptautinės darbo organizacijos teisės aktai

  1. 1935 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę. 

  2. 1948 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo. 

  3. 1949 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo. 

  4. 1951 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą. 

  5. 1958 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje. 

  6. 1970 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis. 

  7. 1970 m. Tarptautinės darbo organizacijos Rekomendacija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis. 

  8. 1971 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje. 

  9. 1971 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje. 

 10. 1978 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl valstybės tarnautojų teisės jungtis į organizacijas gynimo ir darbo sąlygų valstybinėse tarnybose nustatymo procedūrų. 

 11. 1981 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl kolektyvinių derybų skatinimo. 

 12. 1981 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos. 

 13. 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl naktinio darbo. 

Europos Sąjungos teisės aktai

  1. Europos Sąjungos Tarybos 1986 m. liepos 24 d. direktyva Nr. 86/378/EEC „Dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinės socialinės apsaugos sistemoje“. 

  2. Europos Sąjungos Tarybos 1989 m. birželio 12 d. direktyva Nr. 89/391/EB „Dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo“. 

  3. Europos Sąjungos Tarybos 1993 m. lapkričio 23 d. direktyva 93/104/EB „Dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų“. 

  4. Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. birželio 3 d. direktyva 96/34/EEB ,,Dėl bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC“. 

  5. Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. direktyva Nr. 96/97/EEB iš dalies pakeičianti direktyvą 86/378/EEB „Dėl vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims tarnybinėse socialinės apsaugos sistemose principo įgyvendinimo“. 

  6. 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Tarybos direktyva 97/81/EB „Dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-13