1. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. 170 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus“

2. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2005 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. 233 „Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus“

3. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. 925 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vyriausiojoje rinkimų komisijoje patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 964 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje patvirtinimo“

5. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas Nr. 1001 „Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų sąrašo ir pareigybių kategorijų bei pareiginių algų koeficientų ribų, Seimo kanceliarijos struktūros, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Seimo kanceliarijoje patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. 1722 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje patvirtinimo“

7. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 1922 „Dėl didžiausio leistinoLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“

8. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. 2177 „Dėl didžiausio leistino Nacionalinės sveikatos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“

9. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. 2367 „Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, didžiausio leistino skaičiaus“

10. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. 2381 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, didžiausio leistino skaičiaus patvirtinimo“

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.gegužės 8 d. nutarimas Nr.527 „Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.gegužės 8 d. nutarimas Nr.527 „Dėl Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 909 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo“

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Valstybės tarnautojo, žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo“

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 4 d. nutarimas Nr.1051 „Dėl Persikėlimo išlaidų dėl karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1732 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ 

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“ 

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 518 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 4 dalį“ 

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 720 „Dėl valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 27 d. nutarimas Nr. 741 „Dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ 

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“

23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, taisyklių patvirtinimo“ 

24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1114 „Dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ 

25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1414 „Dėl pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 

26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 715 „Dėl Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“

28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“

29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1348 „Dėl atlyginimo už naujo valstybės tarnautojo pažymėjimo vietoj prarasto pažymėjimo išdavimą dydžio patvirtinimo“ 

30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1344 „Dėl pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo patvirtinimo“ 

31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 481 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo 2014-2017 metų strategijos patvirtinimo“

33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“

34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ 

35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-735 „Dėl asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1V-858 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1V-624 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo“

6. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-447 „Dėl užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“.

1. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr.27V-157 „Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

2. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 27V-154 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“

3. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 27V-203 „Dėl specialių reikalvimų, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojai, atliekantys su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą". Rekomendacijos

4. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 27V-162 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

5. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 27V-112 ,,Dėl valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrankos organizavimo ir vykdymo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“

6. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 27V-1 „Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo tvirtinimo“

7. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“

8. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 27V-23 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

9. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 27V-25 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d įsakymo Nr. 27V-154 „Dėl valstybės tarnybos valdymo informacinės sitemos posistemės SAVITARNA prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

10. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 27V-111 „Dėl įstaigų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos narių ir 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų patvirtinimo“

11. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 27V-8 Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

12. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

13. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 27V-58 „Dėl Valstybės tarnybos departamento vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“ 

14. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 27V-131 „Dėl atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ 

Įstatymai  

1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas

2.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

3.  Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymas

4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų įstatymas

7. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

9.  Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

10. Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas

11. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

12. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

13. Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas

14. Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas 

15. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1407„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1414 „Dėl prtendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 

Europos Tarybos dokumentai 

1950 m. Europos Tarybos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

1996 M. EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (Pataisyta)

EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA

Tarptautinės darbo organizacijos teisės aktai

  1. 1935 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę. 

  2. 1948 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo. 

  3. 1949 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo. 

  4. 1951 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą. 

  5. 1958 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje. 

  6. 1970 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis. 

  7. 1970 m. Tarptautinės darbo organizacijos Rekomendacija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis. 

  8. 1971 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje. 

  9. 1971 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje. 

 10. 1978 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl valstybės tarnautojų teisės jungtis į organizacijas gynimo ir darbo sąlygų valstybinėse tarnybose nustatymo procedūrų. 

 11. 1981 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl kolektyvinių derybų skatinimo. 

 12. 1981 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos. 

 13. 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl naktinio darbo. 

Europos Sąjungos teisės aktai

  1. Europos Sąjungos Tarybos 1986 m. liepos 24 d. direktyva Nr. 86/378/EEC „Dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinės socialinės apsaugos sistemoje“. 

  2. Europos Sąjungos Tarybos 1989 m. birželio 12 d. direktyva Nr. 89/391/EB „Dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo“. 

  3. Europos Sąjungos Tarybos 1993 m. lapkričio 23 d. direktyva 93/104/EB „Dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų“. 

  4. Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. birželio 3 d. direktyva 96/34/EEB ,,Dėl bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC“. 

  5. Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. direktyva Nr. 96/97/EEB iš dalies pakeičianti direktyvą 86/378/EEB „Dėl vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims tarnybinėse socialinės apsaugos sistemose principo įgyvendinimo“. 

  6. 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Tarybos direktyva 97/81/EB „Dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-13