Registro ir informacinių sistemų skyrius

Paulius Striška

Skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo , asmens e.bylų tvarkymo sistemos sukūrimą Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje  sistemoje.
2. Koordinuoti paraiškos iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,vieningos personalo administravimo informacinės sistemos kūrimas, tobulinimas ir įdiegimas“  pagal 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-v-913 priemonę ,,Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ parengimą.
3. Įgyvendinti projekto ,,Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas 2019 m. numatytas veiklas.

Daiva Bukauskienė

Patarėja

1. Parengti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimus, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo ir lydinčiųjų teisės aktų pasikeitimus.
2. Vadovaujantis 2018-12-10 atliktų Valstybės tarnybos departamento asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių dokumentų atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimo paslaugų pagal 2018-08-20 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11/58 su UAB „VORAS Consulting" išvadomis, atnaujinti ir parengti reikalingų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių dokumentų projektus.
3. Koordinuoti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomų kaupti (teikti) darbo užmokesčio, pareigybių, asmens, komandiruočių ir su jais susijusių duomenų pilnumo stebėseną valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
4. Koordinuoti pasiūlymų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Virginija Raudonienė

Patarėja

1. Pasirašyta projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ finansavimo sutartis.
2. Koordinuoti skambučių centro Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos steigimą.
3. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl valstybės tarnybos statistinių rodiklių rinkinio sudarymo stebėjimui ir analitikai bei koordinuoti statistinių valstybės tarnybos duomenų parengimą šio rinkinio sudarymo įgyvendinimui.

Arūnas Bulota

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Atlikti surinktų duomenų apie centralizuotos atrankos procesus ir rezultatus analizę.

Raimonda Usovienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Parengti pasiūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Kiekvieną ketvirtį pagal Registro duomenis parengti informaciją apie valstybės tarnybos pokyčius.
4. Dalyvauti rengiant kasmetinę ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą ir teikti ją vidaus reikalų ministrui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03