Valstybės tarnautojų užduotys

Gediminas Miškinis

Direktorius 

1. Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas, pereinant prie centralizuotos valstybės tarnautojų konkursų (atrankos) tvarkos (modelio).
2. Projekto „Vieningos personalo administravimo IS kūrimas, tobulinimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas numatytais ir patvirtintais terminais.
3. Valstybės tarnybos departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos struktūros pertvarka (struktūros pertvarka, padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai ir kt.).
4. Pareigybių aprašymo katalogo sukūrimas (gavus papildomus asignavimus IT sprendimo sukūrimui ir įdiegimui). 

Edvardas Žukauskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Pagal savo įgaliojimus užtikrinti, kad bendra valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistema būtų įdiegta.
2. Užtikrinti, kad Valstybės tarnybos departamento kasmetinė ataskaita apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą būtų pateikta vidaus reikalų ministrui.
3. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. probleminių sričių ir gerosios praktikos identifikavimą, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo pateikimą Vidaus reikalų ministerijai.
4. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo komentaro parengimą ir patalpinimą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
5. Pateikti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. ENPI/2016/378418 „Parama vykdant tolimesnes valstybės tarnybos reformas Azerbaidžane“ galutinės ataskaitos projektą. 

Aistis Rusteika

Vyriausiasis patarėjas

1. Koordinuoti Koordinacinės analitikos grupės veiklą ruošiant ir analizuojant informaciją.
2. Organizuoti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui  sklaidą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

Osvaldas Šarmavičius

Vyriausiasis patarėjas

1. Stebėti ir analizuoti valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos procesų rezultatus ir kokybę, nustatyti tobulintinas sritis, pateikti pasiūlymus dėl efektyvumo didinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo.
2. Koordinuoti departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą  centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbe ir konkursų (atrankų) organizavime.

Jurgita Deveikytė

Patarėja

1. Organizuoti Centralizuotos atrankos procesų ir jų įgyvendinimo analitinės studijos pristatymą VRM vadovybei. 
2. Pagal kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus keičiamai Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikai.
3. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, koordinuoti pareigybių aprašymų ruošinių, tvirtinamų VTD direktoriaus įsakymu, parengimą.
4. Organizuoti vidinius mokymus dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų taikymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos taikymo VTD darbuotojams.

Arvydas Kazlauskas

Patarėjas

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Alma Markevičienė

Patarėja

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Diana Černiavska

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodinę priemonę – Atmintinė asmenims, siekiantiems atkurti valstybės tarnautojo statusą, atleistiems po 2018 m. gruodžio 31 d.
2. Organizuoti ir pravesti mokymus dėl buvusių valstybės tarnautojų statuso atkūrimo, darbo su rezervu procedūrų, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo.
3. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras dėl statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo.

Dalia Janulevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti konkursų komisijos posėdžių protokolų šablonus. 
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti patarėjų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Žigimantas Pečiūra

 

 

Renatas Sriubas

Vyriausiasis specialistas

 

 

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti apklausą apie asmenis, dalyvavusius kompleksiniame vertinime Valstybės tarnybos departamente; pagal apklausos rezultatus parengti pažymą ir pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio vertinimo efektyvumo didinimo.
2. Surinkti grįžtamąjį ryšį iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose dalyvavusių pretendentų.

1. Sukurti gerai konkursuose pasirodžiusių asmenų duomenų bazės šabloną.
2. Parengti rekomendacijas įstaigoms dėl pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
3. Dalyvauti įgyvendinant Centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos įgyvendinimo priemonių plano 18.2 veiklą „Komunikavimas per „Facebook“.

Eglė Karlonaitė

Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros dienų renginiuose, pristatant valstybės tarnybą kaip patrauklų darbdavį jaunimui.
2.Organizuoti mokymus naujiems Valstybės tarnybos departamento darbuotojams (administratoriams, vadybininkams) statuso atkūrimo, darbo su rezervu, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo srityse.
3. Parengti metodinę priemonę – Atmintinę asmenims, esantiems pretendentų rezerve dėl jų priėmimo į valstybės tarnybą ypatumų.
4. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras deleguotų nacionalinių ekspertų atrankų ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo srityse.

Vaiva Minkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įvertinti visų 2018 m. įstaigų pateiktų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas pareigybių aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti specialistų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.
3. Atlikti visų nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikiamų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas būsenų kitimo statistinę analizę.

Lina Pranskevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Atrankų skyriaus pareigybių aprašymų projektus.
2. Parengti Pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais organizavimo tvarkos aprašo projektą.
3. Dalyvauti rengiant sutartis dėl galimybių VTD darbuotojams tikrinti atrinktus pretendentus registruose (Vidaus reikalų pareigūnų registre; Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre; Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre).
4. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti įstaigų ir padalinių vadovų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Paulius Striška

Skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo , asmens e.bylų tvarkymo sistemos sukūrimą Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje  sistemoje.
2. Koordinuoti paraiškos iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,vieningos personalo administravimo informacinės sistemos kūrimas, tobulinimas ir įdiegimas“  pagal 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-v-913 priemonę ,,Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ parengimą.
3. Įgyvendinti projekto ,,Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas 2019 m. numatytas veiklas.

Daiva Bukauskienė

Patarėja

1. Parengti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimus, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo ir lydinčiųjų teisės aktų pasikeitimus.
2. Vadovaujantis 2018-12-10 atliktų Valstybės tarnybos departamento asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių dokumentų atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimo paslaugų pagal 2018-08-20 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11/58 su UAB „VORAS Consulting" išvadomis, atnaujinti ir parengti reikalingų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių dokumentų projektus.
3. Koordinuoti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomų kaupti (teikti) darbo užmokesčio, pareigybių, asmens, komandiruočių ir su jais susijusių duomenų pilnumo stebėseną valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
4. Koordinuoti pasiūlymų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Virginija Raudonienė

Patarėja

1. Pasirašyta projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ finansavimo sutartis.
2. Koordinuoti skambučių centro Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos steigimą.
3. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl valstybės tarnybos statistinių rodiklių rinkinio sudarymo stebėjimui ir analitikai bei koordinuoti statistinių valstybės tarnybos duomenų parengimą šio rinkinio sudarymo įgyvendinimui.

Arūnas Bulota

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Atlikti surinktų duomenų apie centralizuotos atrankos procesus ir rezultatus analizę.

Raimonda Usovienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Parengti pasiūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Kiekvieną ketvirtį pagal Registro duomenis parengti informaciją apie valstybės tarnybos pokyčius.
4. Dalyvauti rengiant kasmetinę ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą ir teikti ją vidaus reikalų ministrui.

Lina Daujotaitė-Prūsaitienė

Skyriaus vedėja

1.Parengti ES valstybių patirties tarnybinės veiklos vertinimo srityje apžvalgą.
2. Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų taikymo rekomendacijų parengimą pagal pasikeitusius teisės aktus ir patalpinimą įstaigos interneto svetainėje:
    1) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
    2) rekomendacija dėl atostogų valstybės tarnautojams suteikimo; 
    3) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo; 
    4) rekomendacija dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams.
3. Organizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubrikos parengimą pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
4. Asmenų ir įstaigų paklausimų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. analizė ir probleminių sričių identifikavimas, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo parengimas, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.
5. Organizuoti ir/ar dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Skaidrė Katiliavienė

Patarėja

1. Parengti ES valstybių patirties tarnybinės veiklos vertinimo srityje apžvalgą.
2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
4. Koordinuoti ir parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
5. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Loreta Baršauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų atostogų, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
2. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
4. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Edita Mielienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis parengti informaciją apie valstybės tarnybos pokyčius.
2. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
3. Išanalizuoti asmenų ir įstaigų paklausimus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. ir identifikuoti problemines sritis, parengti pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.
4. Pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento direktoriui.

Liuda Ruseckaja Vyriausioji specialistė

1. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų atostogų suteikimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.
4. Organizuoti ir dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.
5. Asmenų ir įstaigų paklausimų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. analizė ir probleminių sričių identifikavimas, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo parengimas, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.

Inga Sirutavičė

Skyriaus vedėja

1. Užtikrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalgos ir analizės parengimą.
2. Parengti 2019 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
3. Atnaujinti ir pateikti vadovybei Tarnybinių nusižengimų tyrimo schemą (atmintinę) pagal galiojančius teisės aktus.
4. Suorganizuoti ir dalyvauti 6 metodinėse konsultacijose VTĮ įgyvendinimo klausimais. 

Darius Bradūnas

Patarėjas

1. Parengti naujausios teismų praktikos, susijusios su tarnybiniais ginčais, apžvalgą ir rekomendacijas ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.
2. Parengta atnaujinta tarnybinių nusižengimų tyrimų schema.
3. Suorganizuoti ir dalyvauti 3 konsultacijose Valstybės tarnybos įstatymo taikymo klausimais.

Rima Tubutienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti 2019 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
2. Suorganizuoti ir dalyvauti 3 metodinėse konsultacijose VTĮ įgyvendinimo klausimais. 

Jolita Urbonienė

Skyriaus vedėja

1. Įgyvendinti įstaigos struktūrinius  pertvarkymus.
2. Koordinuoti projekto „Valstybės ir  savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendinimą.
3. Koordinuoti sklandų buhalterinės apskaitos duomenų ir dokumentų perdavimą Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytais terminais.
4. Užtikrinti veiklos efektyvumo didinimo krypčių reikšmių  pasiekimą įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019-2021 metų strateginį veiklos planą.

Gintarė Gužauskaitė

Patarėja

1. Parengti veiklos įsakymų pagal skyriaus kompetenciją pakeitimų ar pripažinimų netekusiais galios projektus.
2. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl veiklos efektyvumo didinimo krypčių reikšmių  pasiekimo įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019-2021 metų strateginį veiklos planą.

Laimutė Ona Drazdauskaitė

Vyriausioji specialistė

 

Gražina Lasytė

Skyriaus vedėja

1. Kontroliuoti ir užtikrinti Valstybės tarnybos departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, panaudojimo apskaitą ir buhalterinės apskaitos vykdymą. 
2. Organizuoti Valstybės tarnybos departamento finansinės atskaitomybės tvarkymą ir užtikrinti finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms ir viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) nustatytais terminais. 
3. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie VRM 2020 m. programų sąmatas ir pateikti Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui.
4. Užtikrinti sklandų buhalterinės apskaitos duomenų ir dokumentų perdavimą Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytais terminais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03