Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo ir (ar) personalo atrankos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;

4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms;

2. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose (toliau – užsienio institucijos) sklaidą, siekiant supažindinti galimus pretendentus apie karjeros šiose institucijose galimybes bei organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas;

3. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl  teisės aktų taikymo ir tobulinimo;

4. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;

5. dalyvauja kontroliuojant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės   aktų įgyvendinimą;

6. bendradarbiauja su suinteresuotais asmenimis, vykdo gerosios patirties sklaidą Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

7. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

8. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą;

9. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų ir įstaigų prašymus, paklausimus teikia išvadas;

10. organizuoja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo procedūras;

11. dalyvauja įvairių atrankos komisijų darbe;

12. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;

13. pagal Skyriaus kompetenciją rengia klausimus Personalo valdymo komisijai;

14. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.