Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

2017 m. vasario 8  d. įsakymo Nr. 27V-28

ATRANKŲ SKYRIAUS

PERSONALO ATRANKOS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

1. Atrankų skyriaus Personalo atrankos specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti asmenų, pretenduojančių eiti valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentas), bendrųjų gebėjimų ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimo tikrinimo procedūras (toliau – testavimai).

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Atrankų skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5.4. mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti ir planuoti darbą, bendrauti ir bendradarbiauti;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir interneto naršykle.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina pretendentų pateiktas registravimosi testavimams formas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje bei iškilus abejonių dėl asmens Formoje pateiktų duomenų, informuoja pretendentus dėl papildomų dokumentų pateikimo;

6.2. planuoja testavimų tikrinimo datas, laikus ir vietas;

6.3. rengia skelbimus apie testavimų datas, laikus ir vietas bei teikia juos talpinimui Departamento interneto svetainėje;

6.4. vykdo pretendentų, atvykusių testuotis, dokumentų patikrą;

6.5. pagal nustatytas taisykles užtikrina tvarką testavimo salėje testo sprendimo metu;

6.6. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

6.7. teikia pasiūlymus dėl atrankų procedūrų tobulinimo;

6.8. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu.

____________________

Susipažinau:__________________________________

(vardas, pavardė, data)