Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį personalo atrankoje naudojamų testų ir kitų instrumentų rengimo srityje;

3. išmanyti atrankos instrumentų rengimo teoriją (principus);

4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti ir planuoti darbą, bendrauti ir bendradarbiauti;

8. mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir interneto naršykle;

9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. analizuoja atrankos instrumentų užduotis, identifikuoja valstybės tarnautojų atrankos užduočių problemas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo Atrankų skyriaus vedėjui;

2. atlieka tyrimus, užtikrinančius testų (užduočių) psichometrines charakteristikas;

3. atlieka atrankos į valstybės tarnautojo pareigas stebėseną, analizę ir vertinimą;

4. redaguoja, atnaujina esamas testo užduotis pagal psichometrinių charakteristikų ir kokybinio vertinimo rezultatus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

5. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

6. teikia pasiūlymus dėl atrankų procedūrų tobulinimo;

7. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

8. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu.