Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

2017 m.  vasario 8 d. įsakymu Nr. 27V- 28

ATRANKŲ SKYRIAUS

PERSONALO ATRANKOS SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Atrankų skyriaus Personalo atrankos specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – analizuoti bendrųjų gebėjimų ir užsienio kalbų mokėjimo testo (toliau – testas) užduočių, kitų atrankos instrumentų psichometrines charakteristikas bei užtikrinti atrankos instrumentų ir užduočių kokybę.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Atrankų skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį personalo atrankoje naudojamų testų ir kitų instrumentų rengimo srityje;

5.3. išmanyti atrankos instrumentų rengimo teoriją (principus);

5.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5.6. mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti ir planuoti darbą, bendrauti ir bendradarbiauti;

5.8. mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir interneto naršykle;

5.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo B2 lygiu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja atrankos instrumentų užduotis, identifikuoja valstybės tarnautojų atrankos užduočių problemas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo Atrankų skyriaus vedėjui;

6.2. atlieka tyrimus, užtikrinančius testų (užduočių) psichometrines charakteristikas;

6.3. atlieka atrankos į valstybės tarnautojo pareigas stebėseną, analizę ir vertinimą;

6.4. redaguoja, atnaujina esamas testo užduotis pagal psichometrinių charakteristikų ir kokybinio vertinimo rezultatus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

6.5. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

6.6. teikia pasiūlymus dėl atrankų procedūrų tobulinimo;

6.7. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu.

_____________________________

Susipažinau:_____________________________

(vardas, pavardė, data)