Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti 3 metų darbo patirtį vykdant personalo atrankas;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, bendrauti su kitais asmenimis;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (MS Office ar analogiškas programinis paketas).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. koordinuoja vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo procedūrų atlikimą;

2. vykdo vadovavimo gebėjimus tikrinančių užduočių tvarkymą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

3. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas tikrinimo Departamente procedūrų, atrankos į valstybės tarnautojo pareigas;

4. analizuoja patirtį valstybės tarnautojų atrankos klausimais ir teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų atranką reglamentuojančių teisės aktų taikymo problemų sprendimo būdų ir galimų teisės aktų tobulinimo;

5. pagal skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą bei vykdo gerosios patirties sklaidą;

6. pagal skyriaus kompetenciją rengia susitikimus su personalo valdymo specialistais, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

7. pagal skyriaus kompetenciją tiria asmenų prašymus;

8. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.