Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties personalo atrankos ir viešojo administravimo srityse;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;

4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express), Internet Explorer);

8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. siekiant užtikrinti valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo funkciją teisės aktų nustatyta tvarka siūlo laisvas valstybės tarnautojų pareigas buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir įstaigų vadovams, atleistiems iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, ar sudarius šalių susitarimą dėl karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo atleidimo (kai mokama kompensacija Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), taip pat buvusiam pakaitiniam valstybės tarnautojui (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusiam ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistam iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo bei asmenims, siekiantiems atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau – pareigų siūlymas); 

2. formuoja skelbimų apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje tekstus ir perduoda juos VĮ Seimo leidyklai ,,Valstybės žinios“;

3. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose (toliau – užsienio institucijos) sklaidą, siekiant supažindinti galimus pretendentus apie karjeros šiose institucijose galimybes bei organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas;

4. organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ar užsienio institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankas;

5. organizuoja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo Departamente procedūras – tikrina pretendentų pateiktas registravimosi testavimui formas, planuoja testavimo datas ir laikus, vykdo pretendentų, atvykusių testuotis dokumentų patikrą bei testavimo Departamente priežiūrą;

6. analizuoja atrankų ir pareigų siūlymo patirtį ir teikia pasiūlymus dėl atrankas ir pareigų siūlymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir jų tobulinimo;

7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo specialistais bei vykdo gerosios patirties sklaidą;

8. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą

9. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus;

10. pagal Skyriaus kompetenciją Personalo valdymo komisijai rengia svarstymui klausimus.

11. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo pavedimus.