Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus bei žinoti viešojo administravimo institucijų bei įstaigų sistemą, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus;
4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą,
5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express), Internet Explorer);
8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;
2. užtikrina Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą;
3. apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo Departamente procedūrų, pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervo, valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankų (toliau – atrankos) bei Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnyje nustatytų pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams ir VTĮ 16 straipsnyje nustatytų valstybės tarnautojų statuso atkūrimo procedūrų (toliau – pareigų siūlymas);
5. analizuoja atrankų ir pareigų siūlymo patirtį ir teikia pasiūlymus dėl atrankas ir pareigų siūlymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo bei jų tobulinimo;
6. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;
7. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose;
8. nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jų skatinimo, atsakomybės;
9. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.