Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;

4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

7. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

2. analizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo ir tobulinimo;

3. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

4. koordinuoja skyriaus tarnautojų dalyvavimą arba pats dalyvauja kontroliuojant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą;

5. bendradarbiauja su suinteresuotais asmenimis, vykdo gerosios patirties sklaidą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

6. pagal skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą;

7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus;

8. organizuoja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo procedūras;

9. dalyvauja įvairių atrankos komisijų darbe;

10. pagal kompetenciją atstovauja skyriui, o esant direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;

11. skyriaus vedėjo pavedimu padeda jam organizuoti skyriaus veiklą, laikinai nesant skyriaus vedėjo vykdo jo funkcijas;

12. pagal skyriaus kompetenciją rengia klausimus Personalo valdymo komisijai;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.