Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant personalo atrankas, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant vadovų atrankas;

3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

1. organizuoja ir vykdo pretendentų vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūras teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

2. tobulina vadovavimo gebėjimus tikrinančias užduotis bei rengia naujas;

3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių vadovavimo gebėjimų tikrinimą, tobulinimą.

4. konsultuoja pretendentus bei teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl prisiregistravimo vadovavimo gebėjimų tikrinimui Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrų;

5. Atrankų skyriaus vadovo ar Grupės vadovo pavedimu atstovauja Valstybės tarnybos departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose;

6. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo ar Grupės vadovo pavedimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu.