Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant vadovų atrankas;

3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B1 lygiu. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

1. koordinuoja ir kontroliuoja vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo procedūras;

2. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamiems darbuotojams pavestų užduočių įgyvendinimą;

3. organizuoja ir vykdo pretendentų vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūras teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais; 

4. tobulina vadovavimo gebėjimus tikrinančias užduotis bei dalyvauja rengiant naujas;

5. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą ir nagrinėja asmenų prašymus;

6. teikia pasiūlymus Atrankų skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, reglamentuojančių vadovavimo gebėjimų tikrinimą, tobulinimo;

7. Atrankų skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Valstybės tarnybos departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose;

8. tvirtina (vizuoja) Grupės ekspertų parengtas pretendentų į vadovaujančias valstybės tarnautojo pareigas vadovavimo gebėjimų vertinimo išvadas;

9. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo pavedimus.