Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių  mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 
3. turėti darbo patirties rengiant strateginius dokumentus ir įgyvendinant programas ir/arba projektus;
 
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Vyriausybės darbo reglamentą, valstybės registrus ir informacines sistemas;
 
5. turėti darbo patirties tarptautinėse ir/ar Europos Sąjungos institucijų sudaromose darbo grupėse;
 
6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 
7.  mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
Siekiant užtikrinti kuruojamų skyrių veiklos koordinavimą ir kontrolę Departamento direktoriaus nustatytose administravimo srityse: 
 
1. dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, projektus;

2. kontroliuoja Seimo, Vyriausybės, vidaus reikalų ministro pavedimų vykdymą;

3. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamiems padaliniams pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

4. koordinuoja Vyriausybės programos nuostatas ir strateginius tikslus atitinkančių teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

5. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais ir teikia pasiūlymus žmogiškųjų išteklų valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

6. teikia pasiūlymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių;

7. koordinuoja metodinės pagalbos teikimą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

8. koordinuoja priemonių, kurios skirtos veiksmingam žmogiškųjų išteklių valstybės tarnyboje panaudojimui ir gabių žmonių pritraukimui į valstybės tarnybą, kūrimą; 

9. analizuoja visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės tarnybą ir žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje; 

10. koordinuoja ir kontroliuoja asmenų skundų ir prašymų Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais nagrinėjimą pagal kuruojamas sritis;

11. koordinuoja ataskaitų apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose rengimą. 

Siekiant padėti direktoriui formuoti ir įgyvendinti Departamento strateginius tikslus, kuruojamuose padaliniuose:

1. koordinuoja pasiūlymų dėl viešojo valdymo tobulinimo priemonių rengimą;

2. koordinuoja Departamento strateginių veiklos planų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; 

3.  dalyvauja centralizuotų konkursų (atrankų) komisijos darbe. 

Direktoriui pavedus:

1. atstovauja Departamentą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

2. organizuoja kitų Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;

3. laikinai jam nesant vykdo Departamento direktoriaus funkcijas.