Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, patirtį;

3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą;

4. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

6. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.  koordinuoja Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnyje, 17 straipsnio 7 dalyje nustatytų funkcijų ir veiksmų įgyvendinimą;

2. dalyvauja priskirtose srityse kuriant žmogiškųjų išteklių valdymo standartus valstybės tarnyboje;

3. koordinuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose sklaidą,  bei pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankų organizavimą;

4 koordinuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą, ir  prireikus valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankų organizavima;

5.  vykdo priskirtose srityse valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

6. koordinuoja priskirtose srityse su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu valstybės tarnyboje susijusios informacijos analizavimą, arba, esant poreikiui, analizuoja su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu valstybės tarnyboje susijusią informaciją ir teikia išvadas;

7. dalyvauja priskirtose srityse  rengiant teisės aktų projektus, kuriais siūlomi esminiai pakeitimai;

8. koordinuoja priskirtose srityse užsienio valstybių patirties analizavimą valstybės tarnybos valdymo klausimais ir pasiūlymų Vidaus reikalų ministerijai žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimų teikimą;

9. teikia metodinę pagalbą asmenims Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

10. koordinuoja užduočių ar pasiūlymų priskirtoje srityje vykdymą ir įgyvendinimą bendradarbiaudamas su skyriais, atsakingais už atitinkamą veiklos sritį, esant poreikiui organizuoja ir dalyvauja projektiniame valdyme;

11. analizuoja Departamento veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo, dalyvauja tobulinant Departamento veiklą ir veiklos procesus;

12. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius pavedimus.