Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga Departamento direktoriaus nustatytose administravimo srityse koordinuoti ir kontroliuoti Departamento veiklą, padėti direktoriui formuoti ir įgyvendinti Departamento strateginius tikslus bei laikinai jam nesant vykdyti Departamento direktoriaus funkcijas. 
 
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. turėti patirties rengiant strateginius dokumentus, rengiant ir įgyvendinant programas ir/arba projektus;
6.4. turėti patirties rengiant teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Vyriausybės darbo reglamentą, valstybės registrus ir informacines sistemas, ES struktūrinės paramos politikos formavimą bei įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų lėšų naudojimą;
6.6. turėti darbo patirties tarptautinėse ir/ar Europos Sąjungos institucijų sudaromose darbo grupėse;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.8. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant užtikrinti kuruojamų skyrių veiklos koordinavimą ir kontrolę Departamento drektoriaus nustatytose administravimo srityse: 
7.1. kontroliuoja Seimo, Vyriausybės, vidaus reikalų ministro pavedimų vykdymą;
7.2. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamiems padaliniams pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 
7.3. koordinuoja Vyriausybės programos nuostatas ir strateginius tikslus atitinkančių teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;
7.4. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
7.5. teikia direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamiems padaliniams deleguojamų naujų funkcijų ar pavedimų vykdymo;
7.6.  teikia direktoriui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
7.7. vertina kuruojamų padalinių vadovų tarnybinę veiklą.
8. Siekiant padėti direktoriui formuoti ir įgyvendinti Departamento strateginius tikslus, kuruojamuose padaliniuose:
8.1. koordinuoja pasiūlymų dėl viešojo valdymo tobulinimo priemonių rengimą;
8.2. koordinuoja Departamento strateginių veiklos planų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
9. Direktoriui pavedus:
9.1. atstovauja Departamentą Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei Europos Sąjungos institucijų sudaromose darbo grupėse;
9.2. organizuoja kitų direktoriaus pavedimų vykdymą;
9.3. laikinai jam nesant vykdo Departamento direktoriaus funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.