Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų ar technologijos mokslų, ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius bei valstybės registrus ir informacines sistemas reglamentuojančius teisės aktus;
3. būti gerai susipažinusiam su informacijos vadybos, informacinių technologijų bei informacinių sistemų vystymosi tendencijomis, mokėti taikyti informacinių projektų kūrimo, diegimo, koordinavimo ir vertinimo metodikas;
4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
6. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
7. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis;
9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu (B2) lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;
2. užtikrina Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą;
3. apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus Departamento vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4. siekiant skatinti efektyvų informacinių technologijų panaudojimą valstybės tarnybos valdyme, analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant personalo valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo klausimais;
5. organizuoja teisės aktų projektų rengimą Skyriaus kompetencijos srityje ir dalyvauja juos rengiant;
6. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei Departamento informacinių sistemų ir jų infrastruktūros kūrimo ir plėtros klausimais;
7. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
8. nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jų skatinimo, atsakomybės;
9. pagal kompetenciją organizuoja vykdymą ar vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.