Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba socialinių, arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti 3 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje;
3. turėti informacinių sistemų projektų vadybos patirties;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimą ir funkcionavimą;
5. žinoti informacinės ir žinių visuomenės plėtros, informacijos vadybos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
6. žinoti informacinių sistemų kūrimo principus ir technologijas, sugebėti rengti analitinę medžiagą;
7. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. gebėti bendrauti su kitų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais;
9. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).
10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
1. analizuoja informacinių technologijų srities naujoves, informacinės ir žinių visuomenės plėtros, informacijos vadybos vystymosi tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje;
2. analizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų tvarkytojų poreikius, teikia pasiūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo;
3. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos valstybės tarnybos valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, siekiant geriau panaudoti naujausias informacines technologijas;
4. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, projektus;
5. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant metodinę medžiagą, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
6. organizuoja pasitarimus, seminarus, rengia informacinius ir kitus dokumentus;
7. organizuoja tarnybinių pasų ir valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimo procesą;
8. pagal skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento skyriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
9. laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
10. pagal kompetenciją vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.