Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę, kaip 4 metų teisinio darbo patirtį;
 2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą; 
 3. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
 5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. gebėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, projektus, vertinti teisės aktų projektų atitiktį teisės aktams;
 7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
 8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. stebi, kaupia, apibendrina ir analizuoja informaciją, susijusią su skyriaus darbo organizavimu ir veikla įgyvendinant skyriui keliamus uždavinius; 
 2. stebi skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą bei teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų vykdymo;
 3. stebi Skyriui priskirtas valstybės tarnybos sritis, kaupia ir analizuoja informaciją, vertina ir teikia siūlymus dėl valstybės tarnybos sričių tobulinimo;
 4. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 5. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, teikia išvadas;
 6. teikia metodinę pagalbą asmenims Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją;
 7. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais ir teikia pasiūlymus dėl tobulinimo bei vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;
 8. koordinuoja Departamento konsultacijų centro Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais veiklą;
 9. rengia valstybės tarnautojams ir viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms informaciją apie valstybės tarnybą ir valstybės tarnybos valdymo gerąją patirtį, rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;
 10. dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;
 11. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;
 12. Departamento direktoriui pavedus atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
 13. laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
 14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.