Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, patirtį;
 2. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;
 3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo, teisės aktų rengimo taisykles;
 4. gebėti analizuoti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
 6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. kaupia, analizuoja ir vertina Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų patirtį, tendencijas valstybės tarnyboje, teikia siūlymus dėl tobulinimo; 
 2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms informaciją apie valstybės tarnybą ir valstybės tarnybos valdymo gerąją patirtį, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;
 3. analizuoja ir kaupia informaciją bei duomenis apie Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių patirtį priskirtose srityse; 
 4. vykdo valstybės tarnybos gerosios patirties sklaidą;
 5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kuriais siūlomi esminiai pakeitimai bei teikia pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 6. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
 7. teikia metodinę pagalbą asmenims Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
 8. konsultuoja Departamento konsultacijų centre Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
 9. dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;
 10. Departamento direktoriui pavedus atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
 11. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.