Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
 4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; 
 5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
 6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu);
 8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. koordinuoja priskirtų konkursų ir atrankų vykdymą, esant poreikiui vykdo bei administruoja konkursų ir atrankų procedūras;
 2. užtikrina, koordinuoja ir atlieka pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimo procedūras bei sudaro šių pretendentų kompleksinio vertinimo grafiką;
 3. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe komisijos pirmininko, nario ar sekretoriaus teisėmis;
 4. užtikrina centralizuotos atrankos instrumentų kūrimą, tobulinimą, diegimą;
 5. koordinuoja ir dalyvauja organizuojant Departamento darbuotojų, dalyvaujančių komisijos darbe komisijos nario teisėmis personalo mokymus;  
 6. nagrinėja prašymus dėl konkursų, atrankos, statuso atkūrimo ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas; 
 7. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl  teisės aktų taikymo ir tobulinimo;
 8. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas;
 9. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
 10. Skyriaus vedėjo pavedimu padeda jam organizuoti Skyriaus veiklą;
 11. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.