Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų statistinių duomenų analizės darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;
4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
8. mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, duomenų analizės, t. y. Qlikview ir/ar SPSS.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. sistemina ir analizuoja centralizuotos atrankos vykdymo dėsningumus, rengia kassavaitines ataskaitas ir pateikia Skyriaus vedėjui ir Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriui;
2. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų centralizuotos atrankos įgyvendinimą; 
3. rengia apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo pobūdžio informaciją, analitinius darbus ir teikia konsultacijas;
4. vertina centralizuotos atrankos rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;
5. užtikrina Departamente naudojamų duomenų sistemų kokybę;
6. teikia įžvalgas ir pasiūlymus dėl centralizuotos atrankos įgyvenimo tobulinimo;
7. prižiūri, atnaujina Departamento interneto svetainę ir Valstybės tarnybos portalą dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo;
8. analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl kitų šalių bei tarptautinių organizacijų pažangių atrankos metodų praktikos taikymo;
9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.