Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 2. turėti ne mažesnį, kaip 2 metų teisinio darbo stažą bei vadovaujamo darbo patirties;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus bei žinoti viešojo administravimo institucijų bei įstaigų sistemą, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus;
 4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, 
 5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;
 6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express), Internet Explorer); 
 9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą;
 2. užtikrina skyriaus veiklos planų įgyvendinimą;
 3. rengia teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais, siekdamas tobulinti valstybės tarnybos teisinį reglamentavimą;
 4. apibendrina skyriaus atliktą veiklą, teikia skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus departamento vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
 5. atlieka ar organizuoja Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo problemų apibendrinimą, vertina jas teisiniu požiūriu, esant reikalui, teikia pasiūlymus dėl problemų sprendimo būdų ir galimo šių teisės aktų tobulinimo;
 6. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
 7. nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jų skatinimo, atsakomybės;
 8. pagal kompetenciją organizuoja vykdymą ar vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.