Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį, kaip 3 metų teisinio darbo stažą;
 2. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus; 
 3. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles; 
 4. gebėti analizuoti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 5. gebėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, projektus, vertinti teisės aktų projektų atitiktį teisės aktams;
 6. turėti organizacinių gebėjimų, veiklos planavimo, informacijos kaupimo ir sisteminimo įgūdžių;
 7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu);
 8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. analizuoja su Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo problemas, rengia ataskaitas ir teikia motyvuotus siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 2. teikia metodinę pagalbą asmenims ir  įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
 3. rengia arba dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, projektus;
 4. vertina Departamento skyrių parengtus teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo; 
 5. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Departamento ir kitų įstaigų ir institucijų parengtų sutarčių projektus;
 6. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
 7. konsultuoja Departamento konsultacijų centre Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
 8. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais ir teikia pasiūlymus dėl tobulinimo bei vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;
 9. dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;
 10. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;
 11. dalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vertinimo komisijos darbe šios komisijos nario teisėmis;
 12. Departamento direktoriui pavedus atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
 13. laikinai nesant Skyriaus vedėjo ir vyresniojo patarėjo, Departamento direktoriaus pavedimu, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
 14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją