Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. turėti 1 metų darbo patirties;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
 6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. organizuoja priskirtų konkursų, atrankų vykdymą;
 2. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe;
 3. vykdo organizacinius konkurso, atrankos darbus: rengia informaciją komisijos nariams, tvarko konkurso dokumentus, užtikrina jų saugojimą;
 4. užtikrina testo ir / ar kitų atrankos metodų pateikimo pretendentams procedūras;
 5. renka ir sistemina informaciją apie konkurso, atrankos vykdymą;
 6. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.