Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti 1 metų darbo patirtį;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
 4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; 
 5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
 6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. konsultuoja Departamento darbuotojus Valstybės tarnautojų registro (toliau –VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau –VATIS) klausimais;
 2. analizuoja VATIS Atrankos modulio sistemos funkcionalumą ir teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
 3. formuoja centralizuotos atrankos statistines ataskaitas;
 4. organizuoja testų pateikimo pretendentams procedūras;
 5. organizuoja priskirtų konkursų, atrankų vykdymą;
 6. vertina asmenų, esančių pretendentų rezerve, prašymus dalyvauti konkurse, priima sprendimą dėl jų balų įskaitymo;
 7. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe komisijos nario ar sekretoriaus teisėmis;
 8. konsultuoja komisijos narius sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja pretendentų vertinimą komisijoje;
 9. nagrinėja prašymus dėl konkursų, atrankos, statuso atkūrimo ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas; 
 10. renka grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir įstaigų dėl konkurso, atrankos organizavimo;
 11. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl  procedūrų bei teisės aktų taikymo ir tobulinimo;
 12. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.