Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, viešųjų pirkimų planavimą ir procedūrų vykdymą, gebėti juos taikyti;

4. gebėti planuoti ir koordinuoti įstaigos veiklą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;                  

5. būti gerai susipažinęs su profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimais;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. tiesiogiai atsako už Departamentui pavesto veiklos tikslo įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

2. atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

3. užtikrina įstatymų, tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Ministerijos kanclerio pavedimų įgyvendinimą;

4. organizuoja Departamento veiklą, kad būtų pasiektas Departamento veiklos tikslas ir atliekamos Departamento funkcijos;

5. pasirašo įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir kitus vidaus administravimo teisės aktus, nustato direktoriaus pavaduotojo administravimo sritis;

7. vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas;

8. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus, taip pat sutartis (susitarimus), sudaromas (sudaromus) pagal Departamento kompetenciją, ir organizuoja jų vykdymą;

9. atsako už Departamento finansinės atskaitomybės sudarymą ir duomenų pateikimą laiku valstybės institucijoms ir įstaigoms;

10. užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto asignavimų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą;

11. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo sutartis ir susitarimus;

12. pagal kompetenciją pasirašo ir vizuoja Departamente parengtus ar derinamus raštus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

13. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus.