Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4. mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti ir planuoti darbą, bendrauti ir bendradarbiauti;

6. mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir interneto naršykle. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

1. tikrina pretendentų pateiktas registravimosi testavimams formas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje bei iškilus abejonių dėl asmens Formoje pateiktų duomenų, informuoja pretendentus dėl papildomų dokumentų pateikimo;

2. planuoja testavimų tikrinimo datas, laikus ir vietas;

3. rengia skelbimus apie testavimų datas, laikus ir vietas bei teikia juos talpinimui Departamento interneto svetainėje;

4. vykdo pretendentų, atvykusių testuotis, dokumentų patikrą;

5. pagal nustatytas taisykles užtikrina tvarką testavimo salėje testo sprendimo metu;

6. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

7. teikia pasiūlymus dėl atrankų procedūrų tobulinimo;

8. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

9. pagal kompetenciją vykdo kitus Atrankų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu.