Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį žmogiškųjų išteklių vystymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir darbo santykius;

4. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

5. sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus valstybės tarnybos klausimais, atlikti jų ekspertizę;

6. mokėti anglų kalbą B1 lygiu (pagal Europass); 6.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Siekiant užtikrinti tinkamą Departamentui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja valstybės tarnybos būklę Lietuvoje, teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnybos organizavimo ir valdymo tobulinimo;

2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus valstybės tarnybos srityje;

3. vykdo pareigybių, dėl kurių skelbiami konkursai, pareigybių aprašymų atitikimo Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimams monitoringą;

4. teikia siūlymus ir rekomendacijas Deparetamento direktoriui dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, tobulinimo;

5. dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, Departamento rengiamuose pasitarimuose valstybės tarnybos personalo valdymo tobulinimo klausimais;

6. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

7. dalyvauja vykdant Departamento bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų vadovais;

8. analizuoja Departamento organizacinę veiklą ir teikia pasiūlymus dėl vidinių Departamento organizacinių sprendimų projektų;

9. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.