Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, patirtį;

2. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;

3. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

4. gebėti analizuoti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus; 

5. gebėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, projektus, vertinti teisės aktų projektų atitiktį teisės aktams;

6. turėti veiklos planavimo, informacijos kaupimo ir sisteminimo įgūdžių, gebėti savarankiškai organizuoti veiklą;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu);

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, Internet Explorer).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. kaupia ir analizuoja informaciją apie valstybės tarnautojų karjeros sistemos (perkėlimas, kaitumas, tarnybinės veiklos vertinimas) taikymą įstaigose, skatinimo sistemos taikymo praktiką, ją vertina bei teikia siūlymus joms tobulinti; 

2. dalyvauja analizuojant valstybės tarnautojų Suvienodintų pareigybių sąrašo, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos taikymo praktiką ir teikia siūlymus joms tobulinti;

3. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms; 

4. analizuoja karjeros poreikius bei teikia pasiūlymus dėl gabių asmenų pritraukimo į valstybės tarnybą skatinant jų veiksmingą panaudojimą valstybės tarnyboje;

5. teikia siūlymus dėl su valstybės tarnyba susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo,. atlieka su valstybės tarnyba susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

6. kontroliuoja Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

7. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą asmenims ir įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

8. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis bei palaiko ryšius su minėtomis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

9. nagrinėja paklausimus ir pasiūlymus, teikia išvadas;

10. dalyvauja rengiant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą;

11. rengia valstybės tarnautojams ir įstaigoms informaciją apie valstybės tarnybą ir valstybės tarnybos valdymo gerąją patirtį, bendradarbiauja elektroninėje erdvėje ir rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su įstaigų personalo administravimo specialistais;

12. rengia klausimus Personalo valdymo komisijai svarstyti;

13. vykdo kitus Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.