Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo, susijusio su strateginių ir metinių veiklos planų projektų rengimu, patirtį;

3. turėti bendradarbiavimo patirties su užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis;

4. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą; 

5. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus; 7. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. teisės aktų nustatyta tvarka ir per juose nustatytus terminus rengia Departamento strateginio veiklos plano ir metų veiklos plano projektus, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, tobulinimo bei rengia Departamento veiklos planų ir veiklos ataskaitas; 

2. pagal kompetenciją vykdo Strateginio planavimo stebėsenos informacinės sistemos (SIS) duomenų teikėjo funkcijas ir vertinimo kriterijų pokyčių stebėseną; 

3. teikia informaciją Departamento valstybės tarnautojams apie Departamento veiklos planų įgyvendinimą bei metodiškai konsultuoja planavimo klausimais; 

4. dalyvauja užtikrinant tinkamą Departamento strateginio planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą; 

5. koordinuoja VšĮ Lietuvos viešojo administravimo instituto strateginių veiklos planų rengimą ir užtikrina jų atitikimą VTD strateginiams veiklos planams; 

6. dalyvauja užtikrinant tinkamą kontroliuojamų pavedimų vykdymo stebėseną ir kontrolę; 

7. koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą Departamente; 

8. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis bei palaiko ryšius su minėtomis institucijomis Departamento kompetencijai priskirtose srityse; 

9. nagrinėja paklausimus ir pasiūlymus, teikia išvadas; 

10. vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.