Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti mažesnę kaip 5 metų darbo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, patirtį;

3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą;

4. žinoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jos tvarkymo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos veiklos ir jos organizavimo teisinius pagrindus, valstybės tarnybos funkcionavimo principus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

6. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis; 

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja priskirtose srityse su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu valstybės tarnyboje susijusios informacijos stebėseną, arba, esant poreikiui, vykdo šią stebėseną;

2. koordinuoja priskirtose srityse su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu valstybės tarnyboje susijusios informacijos analizę, arba, esant poreikiui, analizuoja su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu valstybės tarnyboje susijusią informaciją ir teikia išvadas;

3. atsižvelgdamas į analizės ir stebėsenos rezultatus rengia ir teikia pasiūlymus su žmogiškųjų išteklių valdymo ir administravimo valstybės tarnyboje tobulinimu susijusiais klausimais; 

4. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kuriais siūlomi esminiai pakeitimai;

5. nagrinėja paklausimus ir pasiūlymus, teikia išvadas;

6. teikia metodinę pagalbą asmenims Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

7. rengia valstybės tarnautojams ir viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms informaciją apie valstybės tarnybą ir žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje gerąją patirtį, bendradarbiauja elektroninėje erdvėje ir rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

8. rengia galutinę Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo ataskaitą;

9. vertina ir analizuoja Lietuvos ir kitų šalių valstybės tarnybos raidą, personalo valdymą, nuostatas, susijusias su aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojais, bei teikia siūlymus dėl tolesnių pokyčių bei tobulinimo;

10. koordinuoja užduočių ar pasiūlymų priskirtoje srityje vykdymą ir įgyvendinimą bendradarbiaudamas su skyriais, atsakingais už atitinkamą veiklos sritį, esant poreikiui organizuoja ir dalyvauja projektiniame valdyme;

11. dalyvauja rengiant klausimus Personalo valdymo komisijai svarstyti bei dalyvauja jos posėdžiuose;

12. analizuoja Departamento veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo, dalyvauja tobulinant Departamento veiklą ir veiklos procesus; 

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius pavedimus.