Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje, iš jų - 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express), Internet Explorer);
8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

1. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo Departamente procedūrų, pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervo, valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankų (toliau – atrankos) bei Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnyje nustatytų pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams ir VTĮ 16 straipsnyje nustatytų valstybės tarnautojų statuso atkūrimo procedūrų (toliau – pareigų siūlymas);
2. analizuoja atrankų ir pareigų siūlymo patirtį ir teikia pasiūlymus dėl atrankas ir pareigų siūlymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir tobulinimo;
3. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;
4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo specialistais bei vykdo gerosios patirties sklaidą;
5. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą;
6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus;
7. organizuoja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas testavimo Departamente procedūras – tikrina pretendentų pateiktas registravimosi testavimui formas, planuoja testavimo datas ir laikus, vykdo pretendentų, atvykusių testuotis dokumentų patikrą bei testavimo Departamente priežiūrą;
8. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį, bei rengia skelbimus dėl asmenų į valstybės tarnautojų pareigas atrankų, kurie skelbiami Departamento tinklalapyje;
9. pagal Skyriaus kompetenciją Personalo valdymo komisijai rengia svarstymui klausimus.
10. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
11. Skyriaus vedėjo pavedimu padeda jam organizuoti Skyriaus veiklą arba laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
12. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo pavedimus.