Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4. žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, bendrauti su kitais asmenimis;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (MS Office ar analogiškas programinis paketas);

8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.      organizuoja ir vykdo pretendentų vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūras teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

2.      rengia vadovavimo gebėjimų tikrinimo išvadas;

3.      tobulina vadovavimo gebėjimus tikrinančias užduotis bei rengia naujas;

4.      pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, vertina kitų institucijų pateiktus teisės aktų projektus;

5.      atlieka tyrimus, užtikrinančius testų (užduočių) psichometrines charakteristikas;

6.      atnaujina (tobulina) testus (užduotis) pagal psichometrinių charakteristikų ir kokybinio vertinimo rezultatus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

7.      konsultuoja pretendentus bei teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl registravimosi bendrųjų gebėjimų, vadovavimo gebėjimų ir užsienio kalbų tikrinimui Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrų;

8.      pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų ir įstaigų prašymus;

9.      pagal Skyriaus kompetenciją atlieka su atranka ir užduotimis susijusius tyrimus;

10.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose;

11.   vykdo kitus Departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.