• Vadovybė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Miškinis
  322/1
  Edvardas Žukauskas
  322/2
 • Atrankų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Tumėnė
  Jurgita Deveikytė
  137
  Arvydas Kazlauskas
  137
  Alma Markevičienė
  135
  Indrė Adomaitė
  135
  Vaiva Apanavičiūtė
  330
  Diana Černiavska
  141
  Arūnas Bulota
  124
  Dalia Janulevičienė
  126
  Eglė Karlonaitė
  141
  Taurinta Komarovskė
  133
  Vaiva Minkevičienė
  126
  Lina Pranskevičienė
  126
  Jurgita Radžiūnaitė
  133
  Renatas Sriubas
  133
  Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
  126
  Raimonda Usovienė
  124
  Aida Akudovičiūtė
  133
  Aiva Dirgėlienė
  133
  Aušra Vengraitė
  133
  Irena Žukauskaitė
  133
  Danutė Ramanauskienė
  330
  Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
  330
  Irena Bruzgienė
  330
  Miglė Noreikaitė
  330
  Lina Tribandytė
  330
  Aistė Viškelytė
  330

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento

  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113

   

  ATRANKŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Atrankų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. vykdyti centralizuotus konkursus ir atrankas (toliau - konkursai) į valstybės tarnautojų pareigas, analizuoti ir prognozuoti jų poreikį;

  3.2. administruoti pretendentų rezervą;

  3.3. vertinti pažangią atrankos metodų praktiką, Departamento vykdomų konkursų procesų ir taikomų pretendentų atrankos metodų rezultatyvumą, susijusius statistinius duomenis ir teikti atitinkamus informaciją ir pasiūlymus Departamento direktoriui;

  3.4. vykdyti pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos procedūras;

  3.5. vykdyti procedūras, susijusias su valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose;

  3.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį ir formuoja konkursų eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų nuostatoms ir skelbia konkursus;

  4.3. vykdo su teise atkurti valstybės tarnautojo statusą susijusias procedūras;

  4.4. atlieka pretendentų į valstybės tarnauto pareigas atitikties reikalavimams vertinimą;

  4.5. vykdo pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompleksinį vertinimą;

  4.6. organizuoja konkursų komisijų darbą;

  4.7. organizuoja ir atlieka pretendentų vertinimą komisijose;

  4.8. rengia konkursų ir pretendentų į įstaigų vadovų pareigas kompleksinio vertinimo užduotis, prireikus jas atnaujina;

  4.9. dalyvauja vykdant konkursus nuotoliniu būdu ir užtikrina techninės įrangos priežiūrą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. įrašo asmenis į pretendentų rezervą;

  5.2. pretendentų rezerve esantiems asmenims, turintiems teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, teikia siūlymus eiti valstybės tarnautojo pareigas;

  5.3. organizuoja pretendentų rezerve esančių asmenų dalyvavimo centralizuotuose konkursuose supaprastinta tvarka procedūras;

  5.4. teisės aktų nustatyta tvarka išbraukia asmenis iš pretendentų rezervo.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių viešojo ir privataus sektorių personalo atrankos praktinius ir teorinius aspektus;

  6.2. analizuoja darbdavių ir pretendentų pasitenkinimą Departamento vykdomais konkursais;

  6.3. analizuoja Departamento taikomų pretendentų vertinimo metodų efektyvumą ir patikimumą;

  6.4. vertina su personalo atrankos procesais susijusią statistinę informaciją, ją sistemina ir teikia išvadas bei pasiūlymus Departamento direktoriui ir suinteresuotoms institucijoms;

  6.5. teikia pasiūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos plėtros ir atskirų jų modulių tikslinimo ir sąveikos.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose sklaidą;

  7.2. organizuoja pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankas ir juos atrenka.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą;

  8.2. organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teikia metodinę pagalbą suinteresuotiems asmenims (pretendentams, dalyvaujantiems konkursuose/atrankose ir konkursų/atrankų organizavimą inicijavusių įstaigų atstovams);

  9.2. teikia metodines konsultacijas komisijos nariams;

  9.3. nagrinėja asmenų prašymus;

  9.4. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  10. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus. 

  III SKYRIUS

  TEISĖS 

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją:

  11.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  11.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  11.4. teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis Registruose.

  12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS 

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  14. Vedėjas:

  14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  14.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  14.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės;

  14.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  14.6. vertina jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  16. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas vienas iš Skyriaus patarėjų, turinčių pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir (ar) darbuotojų .

  17. Skyriuje gali būti patarėjai, turintys pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir (ar) darbuotojų, kurie padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą.

  18. Skyriaus patarėjas, turintis pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir (ar) darbuotojų yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  19. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  20. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu. 

  __________________

 • Tarnybos sąlygų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Sirutavičė
  120
  Lina Daujotaitė-Prūsaitienė
  123
  Darius Bradūnas
  120
  Skaidrė Katiliavienė
  217
  Aistis Rusteika
  123
  Loreta Baršauskienė
  217
  Edita Mielienė
  217
  Liuda Ruseckaja
  217
  Rima Tubutienė
  120

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento

          prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113

  TARNYBOS SĄLYGŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I 

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Tarnybos sąlygų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti tobulinant ir vystant žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje;

  3.2. teikti metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų taikymo, išskyrus valstybės tarnautojų delegavimo, kvalifikacijos tobulinimo užsienyje;

  3.3. pagal Departamento kompetenciją rengti teisės aktų projektus, atlikti Departamente rengiamų teisės aktų projektų bei kitų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinį įvertinimą;

  3.4. atstovauti Departamentui teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;

  3.5. įgyvendinti Departamente korupcijos prevencijos priemones.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja su valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių  valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektus, teikia Departamento direktoriui išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų projektų kokybei;

  4.2. analizuoja ir vertina Lietuvos ir kitų šalių valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo patirtį, rengia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos valstybės tarnyboje;

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje taikymo ir tobulinimo klausimais;

  5.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

  5.3. teikia metodinę pagalbą asmenims VTĮ  ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

  5.4. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  5.5. rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

  5.6. koordinuoja Departamente metodinės pagalbos teikimą ir konsultavimą bendruoju konsultacijų telefonu.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir vertina Departamente parengtų  bei kitų Departamentui pateiktų derinti  teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  6.2. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene;

  6.3. apibendrina Departamento skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  6.4. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus ir Departamento sudaromas sutartis.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Departamentas, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.2. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;

  7.3. analizuoja ir apibendrina aktualią teismų praktiką, susijusią su VTĮ ir su juo susijusiais teisės aktais.

              8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. antikorupciniu atžvilgiu stebi Departamento veiklą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, nustato veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atskleidžia ir šalina korupcijos Departamente priežastis ir sąlygas, formuojant antikorupcinę aplinką, organizuojant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

  8.2. rengia Departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, ir teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo.

  9. Skyrius dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas.

  10. Pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus. 

  III SKYRIUS

  TEISĖS 

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  11.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  11.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS 

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  14. Vedėjas:

  14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  14.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  14.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso ar pakaitinio tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  14.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  14.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  tarnybinę veiklą.

  15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  16. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  17. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  18. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  ________________________

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Urbonienė
  324
  Gintarė Gužauskaitė
  324
  Birutė Martinėnienė
  324
  313
  Angelė Daubarienė
  Birutė Nagytė
  322
  Saulius Žarkauskas
  124
  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  3. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

  3.1. padėti Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

  3.2. užtikrinti tinkamą Departamento viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.3. rengti Departamento veiklos planus, stebėti ir vertinti jų vykdymą;

  3.4. planuoti Departamento lėšų poreikį, rengti valstybės biudžeto sąmatas ir kontroliuoti sąmatos biudžeto vykdymą;

  3.5. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.6. viešinti Departamento veiklą, formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje, ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;

  3.7. užtikrinti Departamento materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo.

  4.2. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir Departamento organizacinės kultūros formavimo.

  4.3. organizuoja Departamento personalo atrankos, naujo personalo adaptavimo, veiklos vertinimo ir kitus su žmogiškųjų išteklių valdymu susijus procesus.

  4.4. nustato Departamento personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

  4.5. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją  planuoja ir organizuoja Departamento viešuosius pirkimus.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, rengia Departamento veiklos planus, pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) strateginio veiklos plano, vykdo planuose numatytų priemonių įgyvendinimo kontrolę.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją  rengia pasiūlymus dėl Departamento lėšų poreikio, formuojant Vidaus reikalų ministerijos biudžetą, rengia valstybės biudžeto programos sąmatų projektus.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. tvarko Departamento dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  8.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Departamento nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

  8.3. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. rengia, teikia pasiūlymus dėl viešosios komunikacijos tobulinimo;

  9.2. palaiko nuolatinius ryšius su valstybės institucijomis,  viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Departamento veiklą bei formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje.

  10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.7 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  10.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Departamento aptarnavimą;

  10.2. organizuoja ir atlieka Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  10.3. organizuoja turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, procedūras.

  11. Skyrius taip pat:

  11.1. dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;

  11.2. organizuoja Departamento svečių aptarnavimą;

  11.3. nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  11.4. dalyvauja rengiant su Skyriaus kompetencija susijusius teisės aktų, sutarčių projektus;

  11.5. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.                      

  III SKYRIUS

  TEISĖS 

  12. Skyrius turi teisę:

  12.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  12.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  12.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui.

  13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS 

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  15.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  15.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  15.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  15.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  16. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  17. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas, atsakingas už viešuosius pirkimus. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  18. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-07