• Administracija
  Tel. + 370 5 271 82 35, El. p. info@vtd.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Miškinis
  + 370 5 219 68 00 + 370 5 219 68 00
  322/1
  Edvardas Žukauskas
  +370 5 219 68 02 +370 5 219 68 02
  322/2
  Osvaldas Šarmavičius
  Aistis Rusteika
  + 370 5 219 68 03 + 370 5 219 68 03
  123
 • Atrankų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Sirutavičė
  Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Atrankų skyriaus vedėjo funkcijas
  +370 5 219 68 37 +370 5 219 68 37
  120
  Jurgita Deveikytė
  Arvydas Kazlauskas
  Alma Markevičienė
  Indrė Adomaitė
  + 370 5 219 68 14 + 370 5 219 68 14
  135
  Vaiva Apanavičiūtė
  Diana Černiavska
  + 370 5 219 68 13 + 370 5 219 68 13
  141
  Dalia Janulevičienė
  Eglė Karlonaitė
  + 370 5 219 68 12 + 370 5 219 68 12
  141
  Vaiva Minkevičienė
  Žigimantas Pečiūra
  Lina Pranskevičienė
  Renatas Sriubas
  + 370 5 219 68 21 + 370 5 219 68 21
  133
  Raimonda Usovienė
  Aida Akudovičiūtė
  Taurinta Komarovskė
  Jurgita Radžiūnaitė

  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

  ATRANKŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Atrankų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. Užtikrina Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 11 straipsnyje nustatytų funkcijų ir veiksmų atlikimą:

  3.1.1. pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų poreikį centralizuotai organizuoja konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus vertinimo metodus ir kriterijus;

  3.2. Užtikrina VTĮ 17 straipsnio 7 dalyje  nustatytų funkcijų ir veiksmų atlikimą: administruoja pretendentų rezervą, kurį sudaro asmenys, VTĮ 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, nelaimėję centralizuoto konkurso, bet gerai pasirodę pretendentai, pasibaigus priėmimo laikui, atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai ir dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai;

  3.3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose sklaidą, organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas ir juos atrenka;

  3.4. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas;

  3.5. vidaus reikalų ministrui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, projektus;

  3.6. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

  3.7. analizuoja valstybės tarnautojų karjeros poreikius ir teikia Ministerijai, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl gabių asmenų pritraukimo į valstybės tarnybą;

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį  ir planuoja konkursų į valstybės tarnautojo pareigas ir pakaitinio atrankų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas (toliau - konkursai ir atrankos) organizavimo eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms.

  4.3. įvertina, ar yra asmenų, kuriems būtų galima atkurti valstybės tarnautojo statusą, siūlo jiems pareigas;

  4.4. skelbia konkursus ir atrankas;

  4.5. tikrina ir vertina pretendentų atitikimą bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;

  4.6. organizuoja ir vykdo pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompleksinį vertinimą;

  4.7. sudaro pretendentų vertinimo komisijas;

  4.8. sudaro pretendentų vertinimo organizavimo planą;

  4.9. vertina pretendentus komisijoje ir įformina rezultatus;

  4.10. administruoja konkursų /vertinimo užduotis – atlieka tyrimus, prireikus jas atnaujina ir užtikriną jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja pretendentų rezervą: įtraukia į jį asmenis, turinčius teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, nelaimėjusius centralizuoto konkurso, bet gerai pasirodžiusius pretendentus, pasibaigus priėmimo laikui, atleistus ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėjusius pakaitinius valstybės tarnautojus ir dėl pareigybės panaikinimo atleistus valstybės tarnautojus; taip pat praėjus teisės aktų nustatytam terminui - iš jo išbraukia bei prižiūri šių asmenų dalyvavimo centralizuotuose konkursuose supaprastinta tvarka procedūras.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, ES ir užsienio valstybių institucijose sklaidą;

  6.2. organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir į delegavimo rezervą atrankas ir juos atrenka.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą;

  7.2. organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. analizuoja pareigybių aprašymų, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – priėmimas), pareigų siūlymo, atrankos į pareigas užsienio institucijose, delegavimo rezervą, siunčiamų valstybės tarnautojų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose patirtį ir teikia pasiūlymus dėl šias sritis reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir tobulinimo;

  8.2. rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  8.3. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. teikia metodinę pagalbą suinteresuotiems asmenims;

  9.2. teikia metodines konsultacijas komisijos nariams;

  9.3. nagrinėja asmenų prašymus;

  9.4. vykdo gerosios patirties sklaidą;

  9.5. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.7 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  10.1. rengia ir suinteresuotiems asmenims viešina informaciją;

  10.2. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą;

  11. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  12. Skyrius turi teisę:

  12.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją:

  12.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  12.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  12.4. tesiės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis Registruose.

  13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  15. Vedėjas:

  15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  15.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  15.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso komisijos darbe;

  15.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  15.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  16. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  17. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  18. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  20. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ___________________

 • Registro ir informacinių sistemų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Paulius Striška
  + 370 5 219 68 24 + 370 5 219 68 24
  127
  Daiva Bukauskienė
  Virginija Raudonienė
  Arūnas Bulota
  + 370 5 219 68 29 + 370 5 219 68 29
  124

  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

   

  REGISTRO IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I 

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Registro ir informacinių sistemų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. skatinti efektyvų informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimą valstybės tarnybos valdyme;

  3.2. užtikrinti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos funkcionavimą;

  3.3. organizuoti tarnybinių pasų išdavimą;

  3.4. koordinuoti valstybės tarnautojo pažymėjimų ir juose įrašytų valstybės tarnautojo sertifikatų išdavimą (atnaujinimą);

  3.5. užtikrinti metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai;

  3.6. užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų paslaugų teikimą Departamente.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. plėtoja ir tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

  4.2. analizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų poreikius bei valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus ir teikia siūlymus dėl informacinių sistemų plėtros;

  4.3. analizuoja informacinių technologijų naujoves ir teikia siūlymus dėl naujų technologijų taikymo Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėse sistemose;

  4.4. analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant personalo valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo klausimais;

  4.5. atlieka su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

  4.6. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  4.7. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. įstaigoms suteikia prieigą prie Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės;

  5.2. tvarko Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazes;

  5.3. užtikrina Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos sąveiką su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis;

  5.4. atlieka Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

  5.5. konsultuoja Departamento ir kitų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, organizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų mokymus;

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, išduoda, keičia, skelbia negaliojančiais tarnybinius pasus bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų sunaikinimą;

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4. punkte nurodytą uždavinį, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus, formuoja Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamus užsakymus išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus;

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

  8.2. dalyvauja rengiant susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo/tvarkymo specialistais;

  8.3. konsultuoja asmenis ir valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6. punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. priima informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių naudotojų prašymus dėl programinių, techninių, telekomunikacinių išteklių, tarnybinio elektroninio pašto, interneto ir kitų paslaugų suteikimo, inicijuoja programinių, techninių ir telekomunikacinių išteklių, tarnybinio elektroninio pašto, interneto ir kitų paslaugų suteikimą;

  9.2. priima informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių naudotojų prašymus dėl prieigos prie informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių bei duomenų tvarkymo teisių suteikimo, vykdo informacinių išteklių naudotojų registravimą naudotojų administravimo posistemėje, suteikia prieigos prie informacinių sistemų ir kitų informacinių išteklių teises;

  9.3. atlieka Departamento sistemų naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą;

  9.4. užtikrina Departamento kompiuterinės, programinės ir kitos įrangos diegimą bei priežiūrą kompiuterizuotose darbo vietose, taip pat pagal kompetenciją – šios techninės įrangos remontą;

  9.5. administruoja Departamento interneto svetaines;

  9.6. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių atnaujinimo;

  9.7. supažindina Departamento personalą su naujomis informacinėmis technologijomis.

  10. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  10.1. prižiūri, kaip įgyvendinami VTĮ ir su juo susiję teisės aktai skyriui priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  10.2. tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus VTĮ ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais skyriui priskirtose srityse;

  10.3. dalyvauja rengiant ataskaitas apie VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą;

  10.4. analizuoja ir teikia įstaigoms ir kitiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje sukauptus duomenis.

  10.5. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal skyriaus kompetenciją;

  11.2. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  11.3. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, iš Departamento skyrių, valstybės tarnautojų, taip pat valstybės ar žinybinių registrų informaciją, kurios reikia skyriaus funkcijoms atlikti;

  11.4. nurodyti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pašalinti teisės aktų pažeidimus, nustatyti terminą sprendimams vykdyti, įpareigoti pateikti informaciją apie nurodymų vykdymą; jeigu šios institucijos ir įstaigos pažeidimų nepašalina, turi teisę pranešti apie tai aukštesnės pagal pavaldumą institucijos ar įstaigos vadovui, o savivaldybių institucijų ir įstaigų atveju – ir Vyriausybės atstovui;

  11.5. rengti ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikti rekomendacijas, susijusias su skyriaus kompetencija;

  11.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  13. Vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  13.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  13.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso komisijos darbe;

  13.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  13.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

  14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  15. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  18. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ___________________

   

 • Tarnybos sąlygų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Daujotaitė-Prūsaitienė
  Skaidrė Katiliavienė
  Loreta Baršauskienė
  Edita Mielienė
  + 370 5 219 68 36 + 370 5 219 68 36
  217
  Liuda Ruseckaja
  + 370 5 219 68 35 + 370 5 219 68 35
  217

  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

  TARNYBOS SĄLYGŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tarnybos sąlygų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti formuojant ir vystant teisių, pareigų, darbo užmokesčio, socialinių garantijų, skatinimo, atsakomybės, karjeros, mokymo, atleidimo sistemas valstybės tarnyboje;

  3.2. užtikrinti metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  3.3. užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atlieka su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

  4.2. analizuoja ir vertina Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių patirtį Skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse, rengia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo tobulinant Lietuvos valstybės tarnybą;

  4.3. rengia teisės aktų projektus;

  4.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus dėl su Skyriaus kompetencija susijusių valstybės tarnybos sričių tobulinimo arba vystymo.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1 analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant žmogiškųjų išteklių valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

  5.2. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų ir įstaigų prašymus, paklausimus VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymus;

  5.3. teikia metodinę pagalbą įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  5.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis VTĮ  ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

  5.5. dalyvauja rengiant VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą;

  5.6. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  5.7. bendradarbiauja elektroninėje erdvėje ir rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su įstaigų personalo administravimo specialistais;

  5.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šią funkciją:

  6.1. dalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vertinimo komisijos darbe šios komisijos nario teisėmis;

  6.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

  7. Pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  8. Skyrius turi teisę:

  8.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  8.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  11. Vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso komisijos darbe;

  11.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  11.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  tarnybinę veiklą.

  12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  13. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ________________________

 • Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Sirutavičė
  + 370 5 219 68 37 + 370 5 219 68 37
  120
  Darius Bradūnas
  + 370 5 219 68 38 + 370 5 219 68 38
  120
  Rima Tubutienė
  + 370 5 271 83 41 + 370 5 271 83 41
  120

  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

  TEISINIO ATSTOVAVIMO IR STEBĖSENOS SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. atlikti Departamento skyrių parengtų norminių teisės aktų projektų teisinį įvertinimą bei atlikti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą;

  3.2. atstovauti Departamentui teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;

  3.3. dalyvauti užtikrinant metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai;

  3.4. užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo pažeidimų prevenciją.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina Departamento kitų skyrių parengtus norminių teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  4.2. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene;

  4.3. vertina Departamento skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  4.4. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Departamento sudaromas sutartis.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Departamentas, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  5.2. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir teikia Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių;

  6.2. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir  metodinę pagalbą VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

  6.2. organizuoja ir dalyvauja rengiant susitikimus/konsultacijas su personalo valdymo/tvarkymo specialistais, kur aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

  6.3. vidaus reikalų ministro pavedimu pagal kompetenciją rengia ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia rekomendacijas dėl  VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo;

  6.4. dalyvauja rengiant ataskaitas apie VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. analizuoja ir apibendrina aktualią teismų praktiką bei VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimus ir rengia Vidaus reikalų ministerijai teikiamus pasiūlymus dėl minėtų pažeidimų prevencijos priemonių;

  7.2. analizuoja ir apibendrina neplaninių patikrinimų medžiagą;

  7.4. tiria asmenų skundus VTĮ ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.5. stebi visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės tarnybos ir žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje, tiria šią informaciją, jeigu yra pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą, ir rengia vidaus reikalų ministrui  teikiamas išvadas;

  8. Skyriaus pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  9.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir nustatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  9.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  9.4. inicijuoti, rengti ir derinti vidaus dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  12.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  12.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  12.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

  12.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  14. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ___________________

   

 • Vidaus administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Urbonienė
  + 370 5 271 73 79 + 370 5 271 73 79
  324
  Gintarė Gužauskaitė
  Angelė Daubarienė
  +370 5 271 75 61 +370 5 271 75 61
  324/1
  Birutė Nagytė
  + 370 5 271 82 35 + 370 5 271 82 35
  322

  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

   

  VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vidaus administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti formuojant Departamento žmogiškųjų išteklių plėtrą ir organizacinę kultūrą;

  3.2. užtikrinti tinkamą Departamento viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.3. užtikrinti Departamento strateginio ir metinio veiklos planavimo proceso įgyvendinimą;

  3.4. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.5. viešinti Departamento veiklą, formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje, ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;

  3.6. užtikrinti Departamento materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą;

  3.7. užtikrinti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos,  civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo ir užtikrina tinkamą Departamento veiklos planavimo proceso įgyvendinimą;

  4.2. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas;

  4.3. organizuoja atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

  4.4. nustato Departamento personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

  4.5. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja Departamento viešuosius pirkimus;

  5.2. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras;

  5.3. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir per juose nustatytus terminus rengia Departamento strateginio veiklos plano ir metų veiklos plano projektus, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, tobulinimo bei rengia Departamento veiklos planų ir veiklos ataskaitas;

  6.2. pagal kompetenciją vykdo Strateginio planavimo stebėsenos informacinės sistemos (SIS) duomenų teikėjo funkcijas ir vertinimo kriterijų pokyčių stebėseną;

  6.3. teikia informaciją Departamento valstybės tarnautojams apie Departamento veiklos planų įgyvendinimą bei metodiškai konsultuoja planavimo klausimais;

  6.4. dalyvauja užtikrinant tinkamą Departamento strateginio planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. tvarko Departamento dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Departamento nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

  7.3. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia, teikia pasiūlymus dėl viešosios komunikacijos tobulinimo;

  8.2. palaiko nuolatinius ryšius su valstybės institucijomis,  viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Departamento veiklą bei formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Departamento aptarnavimą;

  9.2. organizuoja ir atlieka Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  9.3. organizuoja turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, procedūras.

  10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.7 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  10.1. vykdo saugos ir sveikatos,  civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo procedūras;

  10.2. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais.

  11. Organizuoja Departamento svečių aptarnavimą.

  12. Nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  13. Dalyvauja rengiant su Skyriaus kompetencija susijusius teisės aktų, sutarčių projektus.

  14. Atstovauja Departamentą kitose institucijose.

  15. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.    

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  16. Skyrius turi teisę:

  16.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  16.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  16.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui.

  17. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  18. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  19. Skyriaus vedėjas:

  19.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  18.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  18.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  18.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  18.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  18.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  18.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  19. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  20. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  21. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  22. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  23. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ________________________

 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gražina Lasytė
  + 370 5 271 71 36 + 370 5 271 71 36
  313
  Birutė Martinėnienė

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 27V-17

  FINANSŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Finansų skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.                      

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų Departamento disponuojamų lėšų buhalterinę apskaitą, organizuoti ir tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – turtas) buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;

  3.2. užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės biudžeto, ES fondų ir kitų Departamento disponuojamų lėšų naudojimo kontrolę;

  3.3. planuoti biudžeto asignavimų poreikį Departamento programoms vykdyti ir užtikrinti racionalų jų naudojimą;

  3.4. vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais sudaryti ir pateikti Departamento metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. rengia Departamento biudžeto programų, nuompinigių už valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, pervestų į valstybės biudžetą kompensavimo programos ir specialiosios programos sąmatų projektus;

  4.2. pagal kompetenciją rengia investicijų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia juos teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;

  4.3. organizuoja ir vykdo valstybės biudžeto, kitų lėšų, turto, pajamų bei išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą Departamento apskaitos registruose, taip pat grupavimą pagal teisės aktuose nustatytus apskaitos metodus finansinei atskaitomybei sudaryti;

  4.4. apskaito ir kontroliuoja nustatytų biudžetinių asignavimų panaudojimą pagal sąmatų išlaidų straipsnius, neviršijant programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, įskaitant darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

  4.5. užtikrina, kad laiku būtų išmokamas valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) apskaičiuotas darbo užmokestis, laiku atsiskaitoma su valstybės biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, su tiekėjais už Departamentui suteiktas paslaugas ir prekes;

  4.6. atlieka Departamento materialinių vertybių apskaitą ir atskaitomybę;

  4.7. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant kasmetinę Departamento turto inventorizaciją ir kontroliuoja jos atlikimą;

  4.8. organizuoja mokėjimus pagal Departamento vardu sudarytas sutartis, vykdo šių lėšų apskaitą ir pagal kompetenciją jų kontrolę;

  4.9. kontroliuoja ir koordinuoja, kad racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

  4.10. užtikrina, kad visi buhalteriniai dokumentai būtų tinkamai saugomi ir pagal reikalavimus įforminami;

  4.11. rengia ir nustatyta tvarka teikia gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

  4.12. rengia ir nustatyta tvarka teikia valstybinio socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

  4.13. rengia ir nustatyta tvarka teikia statistines ataskaitas Statistikos departamentui;

  4.14. nustatyta tvarka rengia ir teikia duomenis  į VTIPS apie nekilnojamojo turto, įskaitant išsinuomotą ar kitaip valdomą nekilnojamąjį turtą ir patirtas sąnaudas;

  4.15. teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į VSAKIS.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. pagal kompetenciją vykdo Departamento ūkinių operacijų išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės biudžeto, ES lėšų ir kitų lėšų panaudojimo, finansinių ir ūkinių operacijų atlikimo, buhalterinių dokumentų įforminimo atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. dalyvauja rengiant Departamento strateginį veiklos planą;

  6.2. rengia ir tikslina Departamento strateginio veiklos plano sąmatas.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro Departamento finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, bei teikia jų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;

  7.2. užtikrina, kad visos ataskaitos būtų parengtos ir pateiktos laiku, patvirtintose formose, ataskaitiniai duomenys būtų teisingi.

  8. Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

  8.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kasmetinį Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą;

  8.2. rengia, derina ir vizuoja Departamento direktoriaus įsakymų, sutarčių bei kitų dokumentų, susijusių su buhalterinės apskaitos tvarkymu, projektus;

  8.3. pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento sudaromų sutarčių vykdymą;

  8.4. rengia pagal darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

  8.5. kaupia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamų institucijų atliktų auditų ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, bei kitus su tuo susijusius dokumentus, rengia, derina išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų projektus, teikia juos tvirtinti Departamento direktoriui, koordinuoja ir užtikrina savalaikį audito išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą, teikia auditą atlikusiai įstaigai informaciją apie šių planų įgyvendinimą;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į Departamento archyvą;

  8.7. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. gauti iš Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento kitų skyrių informaciją ir reikiamus dokumentus Skyriaus keliamiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

  9.2. teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl teisės aktų, susijusių su Departamento kompetencija, tobulinimo.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  12.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  12.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  12.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

  12.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  14. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, vedėjo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ______________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-09