• Administracija
  Tel. +370 5 205 48 53, Faks. +370 5 205 48 64, El. p. info@vtd.lt, Adresas: Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Osvaldas Šarmavičius
  Vladislav Jaščembski
 • Atrankų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arvydas Kazlauskas
  Jurgita Deveikytė
  Alma Markevičienė
  Lina Pranskevičienė
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m.  sausio 13 d. įsakymu Nr. 27V-8

  ATRANKŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Atrankų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1 užtikrina pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tinkamą tikrinimą, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimo tinkamą tikrinimą, pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo  į rezervą atrankos organizavimą bei valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankos organizavimą;

  3.2. užtikrina valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir įstaigų vadovams, atleistiems dėl pareigybės panaikinimo, ar sudarius šalių susitarimą dėl karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo atleidimo (kai mokama kompensacija Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), taip pat buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusiems ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistiems iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo procedūrų įgyvendinimą (toliau – pareigų siūlymas);

  3.3. užtikrina Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  3.4. dalyvauja formuojant ir tobulinant pritraukimo ir priėmimo į valstybės tarnybą sistemas;

  3.5. siekia pritraukti reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį bei teikia informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį suinteresuotiems asmenims;

  4.2. organizuoja ir tikrina pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendruosius gebėjimus ir vadovavimo gebėjimus, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimą;

  4.3. koordinuoja tarnybai reikalingos užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą;

  4.4. administruoja užduotis – atlieka tyrimus, prireikus jas atnaujina ir užtikriną jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

  4.5. administruoja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas sąrašą;

  4.6. užtikrina skelbimų apie konkursus ir atrankas paskelbimą;

  4.7. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose (toliau – užsienio institucijos) sklaidą, siekiant supažindinti galimus pretendentus apie karjeros šiose institucijose galimybes bei organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas;

  4.8. organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ar užsienio institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankas.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. teisės aktų nustatyta tvarka siūlo laisvas valstybės tarnautojų pareigas buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir įstaigų vadovams, atleistiems iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo atleidimo (kai mokama kompensacija VTĮ 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), taip pat buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusiems ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistiems iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo bei asmenims, siekiantiems atkurti valstybės tarnautojo statusą.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

  6.2. dalyvauja konkursų į įstaigų prie ministerijų ir ministerijų kanclerių komisijų darbe komisijos nario teisėmis.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. analizuoja priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – priėmimas), pareigų siūlymo, atrankos į pareigas užsienio institucijose, delegavimo rezervą, siunčiamų valstybės tarnautojų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose patirtį ir teikia pasiūlymus dėl šias sritis reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir tobulinimo;

  7.2. rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  7.3. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių bei kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;

  7.4. teikia metodinę pagalbą suinteresuotiems asmenims;

  7.5. nagrinėja asmenų prašymus dėl priėmimo organizavimo ir vykdymo bei pareigų siūlymo;

  7.6. rengia susitikimus su personalo valdymo specialistais dėl priėmimo organizavimo ir vykdymo, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, vykdo gerosios patirties sklaidą;

  7.7. rengia klausimus Personalo valdymo komisijai dėl priėmimo organizavimo ir vykdymo;

  7.8. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia ir suinteresuotiems asmenims viešina informaciją apie valstybės tarnautojų priėmimą;

  8.2. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą;

  8.3. dalyvauja organizuojant ir organizuoja renginius, skirtus pritraukti asmenis į valstybės tarnybą.

  9. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją:

  10.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  13. Vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  13.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  13.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos darbe;

  13.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o Departamento direktoriui pavedus – Departamentui;

  13.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  13.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  15. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas, atsakingas už Skyriaus teisėkūros klausimų koordinavimą, o jam nesant – kitas Skyriaus patarėjas.

  ____________________


 • Registro ir informacinių sistemų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Paulius Striška
  Daiva Bukauskienė

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

  2017 m. sausio  13  d. įsakymu Nr. 27V-8

  REGISTRO IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ

  SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Registro ir informacinių sistemų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais skyriaus nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. skatinti efektyvų informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimą valstybės tarnybos valdyme;

  3.2. užtikrinti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos funkcionavimą;

  3.3. organizuoti tarnybinių pasų išdavimą;

  3.4. koordinuoti valstybės tarnautojo pažymėjimų ir juose įrašytų valstybės tarnautojo sertifikatų išdavimą (atnaujinimą);

  3.5. užtikrinti metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai;

  3.6. užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų paslaugų teikimą Departamente.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. plėtoja ir tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

  4.2. analizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų poreikius bei valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus ir teikia siūlymus dėl informacinių sistemų plėtros;

  4.3. analizuoja informacinių technologijų naujoves ir teikia siūlymus dėl naujų technologijų taikymo Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėse sistemose;

  4.4. analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant personalo valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimo klausimais;

  4.5. atlieka su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

  4.6. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  4.7. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. įstaigoms suteikia prieigą prie Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės;

  5.2. tvarko Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazes;

  5.3. užtikrina Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos sąveiką su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis;

  5.4. atlieka Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

  5.5. konsultuoja Departamento ir kitų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, organizuoja Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojų mokymus;

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, išduoda, keičia, skelbia negaliojančiais tarnybinius pasus bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų sunaikinimą;

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4. punkte nurodytą uždavinį, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus, formuoja Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamus užsakymus išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus;

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas atlieka šias funkcijas:

  8.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

  8.2. dalyvauja rengiant susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo/tvarkymo specialistais;

  8.3. konsultuoja asmenis ir valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6. punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. priima informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių naudotojų prašymus dėl programinių, techninių, telekomunikacinių išteklių, tarnybinio elektroninio pašto, interneto ir kitų paslaugų suteikimo, inicijuoja programinių, techninių ir telekomunikacinių išteklių, tarnybinio elektroninio pašto, interneto ir kitų paslaugų suteikimą;

  9.2. priima informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių naudotojų prašymus dėl prieigos prie informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių bei duomenų tvarkymo teisių suteikimo, vykdo informacinių išteklių naudotojų registravimą naudotojų administravimo posistemėje, suteikia prieigos prie informacinių sistemų ir kitų informacinių išteklių teises;

  9.3. atlieka Departamento sistemų naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą;

  9.4. užtikrina Departamento kompiuterinės, programinės ir kitos įrangos diegimą bei priežiūrą kompiuterizuotose darbo vietose, taip pat pagal kompetenciją – šios techninės įrangos remontą;

  9.5. administruoja Departamento interneto svetaines;

  9.6. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl informacinių sistemų ir kitų informacinių bei telekomunikacinių išteklių atnaujinimo;

  9.7. supažindina Departamento personalą su naujomis informacinėmis technologijomis.

  10. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  10.1. prižiūri, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai skyriui priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  10.2. tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais skyriui priskirtose srityse;

  10.3. dalyvauja rengiant ataskaitas apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą;

  10.4. analizuoja ir teikia įstaigoms ir kitiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje sukauptus duomenis.

  10.5. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  5. Skyrius turi teisę:

  5.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal skyriaus kompetenciją;

  5.2. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  5.3. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, iš Departamento skyrių, valstybės tarnautojų, taip pat valstybės ar žinybinių registrų informaciją, kurios reikia skyriaus funkcijoms atlikti;

  5.4. nurodyti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pašalinti teisės aktų pažeidimus, nustatyti terminą sprendimams vykdyti, įpareigoti pateikti informaciją apie nurodymų vykdymą; jeigu šios institucijos ir įstaigos pažeidimų nepašalina, turi teisę pranešti apie tai aukštesnės pagal pavaldumą institucijos ar įstaigos vadovui, o savivaldybių institucijų ir įstaigų atveju – ir Vyriausybės atstovui;

  5.5. rengti ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikti rekomendacijas, susijusias su skyriaus kompetencija;

  5.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  7. Skyriaus vedėjas:

  7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  7.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  7.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  7.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  7.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui kitose įstaigose;

  7.6. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Departamento direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

  8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas, atsakingas už Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tobulinimą ir plėtrą, o jam nesant – kitas Skyriaus patarėjas.

  ____________________


 • Tarnybos sąlygų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Daujotaitė-Prūsaitienė
  Skaidrė Katiliavienė
  Dalia Janulevičienė

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

  2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 27V- 8

  TARNYBOS SĄLYGŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tarnybos sąlygų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti formuojant ir vystant teisių, pareigų, atleidimo, darbo užmokesčio, socialinių garantijų, atsakomybės sistemas valstybės tarnyboje;

  3.2. užtikrinti metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse;

  3.3. užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priskirtose valstybės tarnybos srityse.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atlieka su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

  4.2. rengia teisės aktų projektus;

  4.3. teikia departamento vadovybei pasiūlymus dėl su Skyriaus kompetencija susijusių valstybės tarnybos sričių tobulinimo arba vystymo.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1 analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant personalo valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) personalo valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

  5.2. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų ir įstaigų prašymus, kreipimusis ir paklausimus, rengia atsakymus;

  5.3. teikia metodinę pagalbą įstaigoms Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  5.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

  5.5. dalyvauja rengiant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą;

  5.6. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  5.7. bendradarbiauja elektroninėje erdvėje ir rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su įstaigų personalo administravimo specialistais;

  5.8. vykdo Personalo valdymo komisijos darbo organizavimą bei rengia medžiagą Personalo valdymo komisijai ir dalyvauja jos posėdžiuose.

  5.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šią funkciją:

  6.1. prižiūri Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.

  7. Pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. TEISĖS

  8. Skyrius turi teisę:

  8.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  8.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  11. Vedėjas:

  11.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  11.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos darbe;

  11.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  11.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  13. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus Skyriaus patarėjas.

  ________________________


 • Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Sirutavičė
  Darius Bradūnas

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

  2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 27V-8

  TEISINIO ATSTOVAVIMO IR STEBĖSENOS

  SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Skyriaus nuostatais.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. atlikti Departamento skyrių parengtų norminių teisės aktų projektų teisinį įvertinimą bei atlikti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą;

  3.2. atstovauti Departamentui teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;

  3.3. dalyvauti užtikrinant metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai;

  3.4. užtikrinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodyto uždavinio, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina Departamento kitų skyrių parengtus norminių teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  4.2. skelbia teisės aktų projektus Seimo Teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadoms suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene;

  4.3. vertina Departamento skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  4.4. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja Departamento sudaromas sutartis.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodyto uždavinio, atlieka šias funkcijas:

  5.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Departamentas, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  5.2. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;

  5.3. analizuoja ir apibendrina naujausią teismų praktiką, susijusią su valstybės tarnyba.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodyto uždavinio, atlieka šias funkcijas:

  6.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

  6.2. organizuoja ir dalyvauja rengiant susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo/tvarkymo specialistais;

  6.3. konsultuoja asmenis ir valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodyto uždavinio, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo priežiūros vykdymą.

  7.2. pagal Departamento skyrių pateiktus siūlymus dėl kontrolės objektų ir dalykų, rengia Departamento kontrolinių patikrinimų planų projektus;

  7.3. apibendrina patikrinimų medžiagą, rengia ataskaitas, kurias skelbia Departamento interneto svetainėje;

  7.4. tiria asmenų pranešimus, prašymus ir skundus Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.5. seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje ir, jeigu yra pagrįstų duomenų, kad yra galimas pažeidimas, ištiria šią informaciją.

  8. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  8.1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Personalo valdymo komisijai bei dalyvauja jos posėdžiuose;

  8.2. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. TEISĖS

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  9.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir nustatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  9.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  9.4. inicijuoti, rengti ir derinti vidaus dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  12.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo bei vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  12.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  12.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  14. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas.

  ______________________


 • Vidaus administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Urbonienė
  Gintarė Gužauskaitė
  Laimutė Ona Drazdauskaitė
  Birutė Nagytė

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 27V- 8

  VIDAUS ADMINISTRAVIMO

  SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vidaus administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti formuojant Departamento žmogiškųjų išteklių plėtrą ir organizacinę kultūrą;

  3.2. užtikrinti tinkamą Departamento viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.3. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.4. užtikrinti Departamento materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą;

  3.5. užtikrinti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis saugos ir sveikatos,  civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

              4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;

  4.2. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas;

  4.3. organizuoja atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

  4.4. nustato Departamento personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

  4.5. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja Departamento viešuosius pirkimus;

  5.2. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras;

  5.3. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. tvarko Departamento dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  6.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Departamento nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

  6.3. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Departamento aptarnavimą;

  7.2. organizuoja Departamento administracinio pastato patalpų priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją ir aplinkos tvarkymą;

  7.3. organizuoja ir atlieka Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  7.4. organizuoja turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, procedūras.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodyto uždavinio, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. vykdo saugos ir sveikatos,  civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo procedūras;

  8.2. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais.

  9. Organizuoja Departamente vykstančių renginių aptarnavimą.

  10. Nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  11. Dalyvauja rengiant su Skyriaus kompetencija susijusius teisės aktų, sutarčių projektus.

  12. Atstovauja Departamentą kitose institucijose.

  13. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.                  

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  14. Skyrius turi teisę:

  14.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  14.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  14.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui.

  15. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  16. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  17. Skyriaus vedėjas:

  17.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  17.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  17.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  17.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo bei vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  17.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  17.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  18. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  19. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas.

  ________________________


 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gražina Lasytė
  Birutė Martinėnienė

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

  2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr.27V- 8

   

  FINANSŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

   

  Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) Finansų skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

   Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, Departamento direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Skyriaus uždaviniai:

  3.1. organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų Departamento disponuojamų lėšų buhalterinę apskaitą, organizuoti ir tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – turtas) buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;

  3.2. užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės biudžeto, ES fondų ir kitų Departamento disponuojamų lėšų naudojimo kontrolę;

  3.3. planuoti biudžeto asignavimų poreikį Departamento programoms vykdyti ir užtikrinti racionalų jų naudojimą;

  3.4. vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais sudaryti ir pateikti Departamento metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. rengia Departamento biudžeto programų, nuompinigių už valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, pervestų į valstybės biudžetą kompensavimo programos ir specialiosios programos sąmatų projektus;

  4.2. pagal kompetenciją rengia investicijų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia juos teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;

  4.3. organizuoja ir vykdo valstybės biudžeto, kitų lėšų, turto, pajamų bei išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą Departamento apskaitos registruose, taip pat grupavimą pagal teisės aktuose nustatytus apskaitos metodus finansinei atskaitomybei sudaryti;

  4.4. apskaito ir kontroliuoja nustatytų biudžetinių asignavimų panaudojimą pagal sąmatų išlaidų straipsnius, neviršijant programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, įskaitant darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

  4.5. užtikrina, kad laiku būtų išmokamas valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) apskaičiuotas darbo užmokestis, laiku atsiskaitoma su valstybės biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, su tiekėjais už Departamentui suteiktas paslaugas ir prekes;

  4.6. atlieka Departamento materialinių vertybių apskaitą ir atskaitomybę;

  4.7. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant kasmetinę Departamento turto inventorizaciją ir kontroliuoja jos atlikimą;

  4.8. organizuoja mokėjimus pagal Departamento vardu sudarytas sutartis, vykdo šių lėšų apskaitą ir pagal kompetenciją jų kontrolę;

  4.9. kontroliuoja ir koordinuoja, kad racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

  4.10. užtikrina, kad visi buhalteriniai dokumentai būtų tinkamai saugomi ir pagal reikalavimus įforminami;

  4.11. rengia ir nustatyta tvarka teikia gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

  4.12. rengia ir nustatyta tvarka teikia valstybinio socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

  4.13. rengia ir nustatyta tvarka teikia statistines ataskaitas Statistikos departamentui.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. pagal kompetenciją vykdo Departamento ūkinių operacijų išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

  5.2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės biudžeto, ES lėšų ir kitų lėšų panaudojimo, finansinių ir ūkinių operacijų atlikimo, buhalterinių dokumentų įforminimo atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. dalyvauja rengiant Departamento strateginį veiklos planą;

  6.2. rengia ir tikslina Departamento strateginio veiklos plano sąmatas.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro Departamento finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, bei teikia jų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;

  7.2. užtikrina, kad visos ataskaitos būtų parengtos ir pateiktos laiku, patvirtintose formose, ataskaitiniai duomenys būtų teisingi.

  8. Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

  8.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kasmetinį Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą;

  8.2. rengia, derina ir vizuoja Departamento direktoriaus įsakymų, sutarčių bei kitų dokumentų, susijusių su buhalterinės apskaitos tvarkymu, projektus;

  8.3. pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento sudaromų sutarčių vykdymą;

  8.4. rengia pagal darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

  8.5. kaupia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamų institucijų atliktų auditų ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, bei kitus su tuo susijusius dokumentus, rengia, derina išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų projektus, teikia juos tvirtinti Departamento direktoriui, koordinuoja ir užtikrina savalaikį audito išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą, teikia auditą atlikusiai įstaigai informaciją apie šių planų įgyvendinimą;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į Departamento archyvą;

  8.7. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. gauti iš Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento kitų skyrių informaciją ir reikiamus dokumentus Skyriaus keliamiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

  9.2. teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl teisės aktų, susijusių su Departamento kompetencija, tobulinimo.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  12.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus personalo skatinimo, karjeros, atsakomybės;

  12.5. atstovauja Skyriui, o Departamento direktoriui pavedus – Departamentui;

  12.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  13. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  14. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo vyriausiasis specialistas.

  _____________________


Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-09