Paslaugos

Elektroninių valdžios vartų svetainė www.epaslaugos.lt

Savo atsiliepimus apie Valstybės tarnybos departamento teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tarnybos departamente teikiamos šios administracinės paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 27V-176: 

1. Dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas:

1.1. Tarnybinio paso išdavimas asmenims (aprašymas ir schema); 

1.2. Valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimas (aprašymas ir schema); 

1.3. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendrųjų gebėjimų tikrinimas (aprašymas ir schema); 

1.4. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas vadovavimo gebėjimų tikrinimas (aprašymas ir schema); 

1.5. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas (aprašymas ir schema).

2. Įstatymų nustatytos Valstybės tarnybos departamento informacijos teikimas asmenims:

2.1. Informacijos apie Valstybės tarnybos departamento veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims (aprašymas ir schema);

2.2. Informacijos apie registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus duomenis teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims (aprašymas ir schema)

3. Administracinės procedūros vykdymas:

3.1. Asmenų skundų ar pranešimų apie Valstybės tarnybos departamento veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas (aprašymas ir schema); 

3.2. Asmenų skundų ar pranešimų, susijusių su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas (aprašymas ir schema).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-13