DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Valstybės tarnautojų atranka 40
  • Vadovavimo gebėjimų tikrinimas 7
   • 1. Kaip pasiruošti vadovavimo gebėjimų tikrinimui?

    Vertinimo metu siekiama nustatyti, ar pretendentai turi sėkmingą patirtį vertinamais aspektais ir geba savo veiklą pagrįsti vadybinėmis žiniomis, svarbiomis efektyviam įstaigos ar padalinio valdymui. Jeigu pretendentai konkrečiais vertinamais aspektais patirties neturi, jiems  pateikiamos hipotetinės darbinės situacijos, kurių dėka siekiama įvertinti turimas vadybines žinias, gebėjimą jomis operuoti įvairiose situacijose. 

    Pirmiausia perskaitykite vadovavimo gebėjimų tikrinimo atmintinę pretendentui. Joje pateikiama informacija padės nusiteikti ir pasirengti vertinimui.
     
    Ruošiantis pokalbiui naudinga prisiminti ir apgalvoti konkrečius savo patirties pavyzdžius, kurie geriausiai atskleistų turimas vadovavimo žinias ir gebėjimus.
     
    Siekdami pagilinti teorines vadovavimo žinias, galite naudotis įvairiais šaltiniais (lietuvių ir užsienio autorių knygomis, publikacijomis, informacija internete ir pan.) apie vadybą, žmogiškųjų išteklių valdymą, vadovo darbą ir jo atliekamas funkcijas.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 2. Ar galiu vadovavimo gebėjimus tikrintis prieš bendrųjų gebėjimų testą?

    Vadovavimo gebėjimai tikrinami tik išlaikius bendrųjų gebėjimų testą.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 3. Kas turi teisę tikrintis vadovavimo gebėjimus?

    Pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (2013 m. gegužės 31d. nutarimu Nr. 478 redakcija),  31 punkto nuostatas, teisę tikrintis vadovavimo gebėjimus turi tik asmenys, kurie yra pateikę prašymą leisti dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir gavę patvirtinimą, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 4. Kada galiu registruotis tikrintis vadovavimo gebėjimų?

    Registruotis tikrintis vadovavimo gebėjimų galite iš konkursą (atranką) organizuojančios įstaigos gavę patvirtinimą, kad atitinkate bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Prieš pateikiant prašymą dalyvauti konkurse (atrankoje), turite būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. 

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 5. Ar vadovavimo gebėjimai bus vertinami konkrečiu balu?

    Vadovavimo gebėjimai yra vertinami rezultatu „Išlaikyta“ arba „Neišlaikyta“. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti „Išlaikyta“, turi teisę dalyvauti konkurse eiti vadovaujančias valstybės tarnautojo pareigas. 

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 6. Kiek laiko trunka vadovavimo gebėjimų tikrinimas?

    Vadovavimo gebėjimai tikrinami nuo 1 val. iki 2 val.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 7. Kiek laiko galioja teigiamas vadovavimo gebėjimų įvertinimas?

    Teigiamas vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja trejus metus.

    Atnaujinta: 2016 09 13

  • Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymas 10
   • 1. Kuris teisės aktas reglamentuoja užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą?

    Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 2.

    Kur galiu pasitikrinti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbų mokėjimą?

    Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose, turinčiuose teisę naudoti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447, prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

    Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės tarnybos departamento atliekami užsienio kalbų patikrinimai yra NEMOKAMI. 

    Užsienio kalbų mokėjimą Valstybės tarnybos departamente galės tikrintis asmenys:

    • kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje ir iš konkursą ar atranką organizuojančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos yra gavę atsakymą, kad atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus;
    • kurie turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
    • kurie yra buvę valstybės tarnautojai, kuriems Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos valstybės tarnautojo pareigos;
    • pretendentai į  vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas;
    • pretendentai į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas.

    Atnaujinta: 2017 11 06

   • 3. Kaip tikrinama užsienio kalba Valstybės tarnybos departamente?

    Valstybės tarnybos departamente vykstantis anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (toliau – testas raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (toliau – patikrinimas žodžiu), kurį atlieka VšĮ Užsienio kalbų mokėjimo centras, su kuriuo Valstybės tarnybos departamentas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarė sutartį. Asmenys į testą raštu ir patikrinimą žodžiu turi registruotis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (www.testavimas.vtd.lt) pasirinkdami testo raštu bei patikrinimo žodžiu datą, laiką ir vietą. Patikrinimas žodžiu turi įvykti per 1 mėnesį nuo testo raštu laikymo dienos. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas įvertinus testo raštu ir patikrinimo žodžiu rezultatus. Nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis įrašomas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir įskaitomas 3 metus nuo užsienio kalbos patikrinimo žodžiu dienos.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 4. Kur yra skelbiami užsienio kalbų patikrinimų Valstybės tarnybos departamente laikai?

    Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų patikrinimų tvarkaraštis skelbiamas Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt. Jį rasite spustelėję informacinį skydelį „Valstybės tarnautojų atranka“,o tada – mygtuką „Užsienio kalbų tikrinimas“.

    Asmenys į testą raštu ir patikrinimą žodžiu turi registruotis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (www.testavimas.vtd.lt) pasirinkdami testo raštu bei patikrinimo žodžiu datą, laiką ir vietą.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 5.

    Kaip tikrinamas kitų (ne anglų, vokiečių ar prancūzų) užsienio kalbų mokėjimas?

    Kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojančioje įstaigoje. Kitų užsienio kalbų mokėjimas turi būti patikrintas iki konkurso ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos įstaigoje pradžios, jeigu asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas konkurso ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos būdu. Jeigu asmuo priimamas į pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ar 5 dalis arba 43 straipsnio 2 ar 3 dalį, kitos užsienio kalbos mokėjimas patikrinamas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, pradžios.

    Reikalavimai užsienio kalbos tikrinimo ekspertams apibrėžti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 (toliau – Taisyklės).

    Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimą raštu ir (arba) žodžiu tikrina užsienio kalbos ekspertas. Visų pretendentų į tas pačias valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimas tikrinamas tuo pačiu būdu.

    Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklėse yra numatytos išimtys, kai įskaitomas C1 kalbos mokėjimo lygis. Daugiau apie išimtis skaitykite Taisyklių 25,26,27 ir 28 punktuose.

    Atnaujinta: 2017 11 06

   • 6. Kuriais atvejais įskaitomas užsienio kalbos mokėjimo lygis?

    Pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, turintiems pareigybės aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą arba įgijusiems pusę ar daugiau kitos studijų srities aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba, įskaitomas C1 užsienio kalbos mokėjimo lygis. Tokiu atveju kandidatas konkursą organizuojančiai įstaigai turi pateikti diplomą ir, jei reikalinga, jo priedėlį arba aukštosios mokyklos pažymą apie tai, kokia kalba buvo vykdomos studijos.

    Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims įskaitomas paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, o valstybės tarnautojams, kurie pretenduoja į kitas valstybės tarnautojo pareigas, kurių pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, įskaitomas einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis. Daugiau informacijos apie užsienio kalbų mokėjimo tikrinimą ir įskaitymą atkuriant valstybės tarnautojo statusą skaitykite čia.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 7.

    Kokiu būdu ir kada galiu pateikti dokumentus konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojančiai įstaigai apie nustatytą anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį?

    Pažymą, kurioje nurodytas reikalingas užsienio kalbos mokėjimo lygis, konkursą organizuojančiai įstaigai pretendentas gali  pateikti naudodamasis Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarna iki konkurso pradžios. Pretendentai, nepateikę šio dokumento per savitarnos svetainę, privalo pažymą pateikti atvykę į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką. Asmenims, nepateikusiems šių dokumentų, neleidžiama dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje.

    Asmenys, užsienio kalbos mokėjimą pasitikrinę Valstybės tarnybos departamente, papildomai nieko pateikti nebeturi – užsienio kalbos patikrinimo rezultatas automatiškai rodomas Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Atrankos modulio savitarnoje ir matomas personalo administravimo specialistui.

    Atnaujinta: 2017 11 06

   • 8. Kodėl akredituotame kalbų centre laikydamas užsienio kalbos mokėjimo lygį nustatantį egzaminą arba testą buvau egzaminuojamas ir žodžiu?

    Pagal Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių 4 punktą, jei šių taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytais tarptautiniais užsienio kalbų egzaminais ar tarptautiniais užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais nėra tikrinami kalbėjimo užsienio kalba gebėjimai, akredituotas centras papildomai įvertina šiuos pretendento į valstybės tarnautojo pareigas gebėjimus individualiai. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas įvertinus bendrus egzamino ar testo ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo rezultatus.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 9. Kas turi būti nurodyta akredituoto kalbų centro išduotoje užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančioje pažymoje?

    Akredituoto centro išduotoje pažymoje turi būti nurodyta asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė, laikyto egzamino ir (ar) testo pavadinimas, užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, akredituoto kalbų centro pavadinimas ir rekvizitai, pažymą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas ir akredituoto centro antspaudas, taip pat pažymos išdavimo data ir vieta. Akredituoto centro išduotoje pažymoje nurodytas pretendento į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas 3 metus nuo pažymos išdavimo dienos.

    Atnaujinta: 2016 09 13

   • 10. Kada galiu pakartotinai tikrintis užsienio kalbos mokėjimą Valstybės tarnybos departamente?

    Asmenims, pageidaujantiems pakartotinai pasitikrinti užsienio kalbos mokėjimo lygį Valstybės tarnybos departamente, tai leidžiama padaryti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo paskutinio užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo žodžiu dienos.

    Jeigu buvo laikytas tik testas raštu, pakartotinai tikrintis užsienio kalbos mokėjimą galima po mėnesio nuo užsienio kalbos testo raštu laikymo dienos.

    Atkreipiame dėmesį, kad dalyvaujant konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje turi būti laikytas testas raštu ir patikrinti kalbėjimo gebėjimai.

    Atnaujinta: 2016 09 13

  • Bendrųjų gebėjimų testas 13
   • 1.

    Prisijungęs prie savo paskyros Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, kalendoriuje nematau Valstybės tarnybos departamento puslapyje skelbiamų testavimo laikų. Kodėl?

    Jeigu savo paskyroje nematote bendrųjų gebėjimų testo laiko, vadinasi, visos testavimo vietos yra užimtos. Rekomenduotume sekti naujienas apie naujai paskelbtus testavimo laikus svetainėje www.vtd.lt. Atkreipiame dėmesį, kad  prisijungus prie savo paskyros Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje, skiltyje „Paskyra“ galite užsisakyti prenumeratą apie skelbiamas bendrųjų gebėjimų tikrinimo datas, laikus ir vietas ir šią informaciją gauti tiesiogiai į savo el. paštą. Informacines žinutes gausite į paskyros skiltį „Mano žinutės“ bei paskyroje nurodytu elektroniniu paštu.

    Atnaujinta: 2017 11 06

   • 2.

    Kitose interneto svetainėse, forumuose yra skelbiama informacija apie bendrųjų gebėjimų testavimą, taip pat už atitinkamą mokestį galima spręsti bendrųjų gebėjimų testus. Ar verta naudotis šia informacija?

    Visa Valstybės tarnybos departamento teikiama informacija yra nemokama ir pateikiama tik dviejose oficialiose interneto svetainėse www.vtd.lt ir www.testavimas.vtd.lt. Valstybės tarnybos departamentas su kitose interneto svetainėse pateikiama informacija neturi nieko bendro ir neatsako už šiose svetainėse teikiamos informacijos ar paslaugų kokybę.

    Susipažinti su pavyzdinėmis bendrųjų gebėjimų testo užduotimis galite Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės skiltyje „Valstybės tarnautojų atranka“. Atkreipiamas dėmesys, kad bendrųjų gebėjimų teste pateikiami ir klausimai iš teisės aktų, kurių sąrašą galite rasti Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 1 priede.

    Atnaujinta: 2017 11 06

   • 3. Kur galėčiau rasti pavyzdinių bendrųjų gebėjimų testo užduočių?

    Susipažinti su pavyzdinėmis bendrųjų gebėjimų testo užduotimis galite Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės skiltyje „Valstybės tarnautojų atranka“. Ruošdamiesi bendrųjų gebėjimų vertinimui taip pat galite perskaityti šias knygas:

    • Cameron J. IQ testai. Vilnius, Presvika, 2004.
    • Carter P. J. Intelekto lavinimas: pratimai, galvosūkiai ir žaidimai abiems Jūsų smegenų pusėms pamiklinti. Vilnius, Naujoji Rosma, 2002.
    • Eysenck H. J. Sužinok savo IQ. Vilnius, Via Recta, 2001.
    • Intelekto lavinimo pratimai: ieškos, skaičių, logikos, žodžių ir raidžių mįslės. Vilnius, Presvika, 1998.
    • Theilacker J. B. IQ: kelias į sėkmę. Kaunas, UAB „Jotema“, 2004.

    Internete informacijos apie bendrųjų gebėjimų vertinimą galima rasti paieškos lauke įvedus angliškus terminus „ability test“ arba „aptitude test“. Šiuose šaltiniuose galima rasti informacijos ir apie atskirų užduočių grupių sudarymo principus.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 4. Iš ko susideda bendrųjų gebėjimų testas?

    Bendrųjų gebėjimų testas yra iš dviejų dalių. Pirmąją testo dalį sudaro užduotys, skirtos patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, antrąją – užduotys, skirtos patikrinti bendrąsias kompetencijas ir teisės aktų, nurodytų Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 1 priede, žinias. Bendrųjų gebėjimų testą sudaro 60 užduočių: 40 bendrųjų mąstymo gebėjimų dalies užduočių ir 20 bendrųjų kompetencijų testo dalies užduočių.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 5. Kokia bendra bendrųjų gebėjimų testavimo trukmė?

    Bendra testavimo trukmė – 2,5 val. Prieš pradedant spręsti bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalį, 15 min. skiriama spręsti bandomąsias bendrųjų mąstymo gebėjimų užduotis. Išsprendus bandomąsias bendrųjų mąstymo gebėjimų užduotis, pradedama spręsti bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalis, kuriai skiriama 60 min. Po bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalies daroma 10 min. pertrauka. Pasibaigus pertraukai, 10 min. skiriama spręsti bendrųjų kompetencijų bandomąsias užduotis. Bendrųjų kompetencijų testo daliai skiriama 40 min.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 6. Kiek reikia išspręsti užduočių, kad išlaikyčiau bendrųjų gebėjimų testą?

    Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys: bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų klausimai. Abi testo dalys vertinamos atskirai. Tam, kad testas būtų išlaikytas, reikia teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 50 procentų abiejų testo dalių klausimų. Taigi bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalyje reikia teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų, o bendrųjų kompetencijų testo dalyje – į ne mažiau kaip 10 klausimų.

    Atkreiptinas dėmesys, kad bendrųjų gebėjimų testas nėra vertinamas konkrečiu balu, testas yra išlaikytas arba neišlaikytas. Taigi, pirmoje dalyje teisingai atsakius į 30 klausimų, o antroje į 10 arba pirmoje dalyje atsakius teisingai į 20, o antroje į 19, rezultatas bus tas pats – išlaikyta.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 7. Kada sužinosiu bendrųjų gebėjimų testo rezultatą?

    Rezultatą pamatysite iš karto po testavimo kompiuterio ekrane.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 8. Kiek galioja išlaikytas bendrųjų gebėjimų testas?

    Testas galioja trejus metus. 

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 9. Kokia atsakomybė gresia paviešinus testo užduotis?

    Pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 15 punktą, asmenys turi neatskleisti bendrųjų gebėjimų testo turinio. Paviešinus testo turinį, Valstybės tarnybos departamentas Civilinio proceso kodekso tvarka iš kaltų asmenų išsiieško patirtus nuostolius.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 10. Neišlaikiau bendrųjų gebėjimų testo. Kada jį galima perlaikyti?

    Pirmą kartą neišlaikę bendrųjų gebėjimų testo, antrajam bandymui galėsite registruotis iš karto, kai tik bus laisvų vietų. Vietos skelbiamos Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt: atidarę puslapį pasirinkite nuorodą „Valstybės tarnautojų atranka“, o tada - paspauskite mygtuką „Bendrųjų gebėjimų tikrinimas“. Jei testo neišlaikysite antrą kartą, registruotis į testą galėsite po 6 mėnesių.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 11. Kodėl vienas iš valstybės tarnautojų atrankos metodų yra bendrųjų gebėjimų testas?

    Bendrųjų gebėjimų testas yra viena iš efektyviausių darbo atlikimo prognozavimo priemonių. Asmenys, kurie gerai sprendžia bendrųjų gebėjimų testus, dažniausiai:

    -          įgyja daugiau darbui reikalingos informacijos;
    -          priima geresnius sprendimus;
    -          sėkmingai sprendžia problemas;
    -          tinkamai reaguoja į naujas ir sudėtingas situacijas.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 12. Ką vertina bendrųjų gebėjimų testas?

    Bendrųjų gebėjimų testas skirtas įvertinti kandidato tinkamumą valstybės tarnybai – gebėjimą mąstyti, rasti dėsningumus, spręsti užduotis, su kuriomis susiduriama pirmą kartą, atidžiai stebėti instrukcijas, rasti reikiamą informaciją.

    Bendrųjų gebėjimų testo pirmoje dalyje pateikiamos verbalinės, matematinės, vizualinės užduotys, todėl visiems asmenims sudaromos sąlygos atskleisti savo gebėjimus.

    Bendrųjų gebėjimų testo antroji dalis skirta įvertinti asmens žinias, gebėjimus, įgūdžius, valstybės tarnautojui reikalingų teisės aktų išmanymą (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 1 priedas), patirtį, elgesį, požiūrio ir asmeninių savybių derinį, būtiną valstybės tarnautojo funkcijoms atlikti, ir sugebėjimą jį pritaikyti darbe. Bendrųjų kompetencijų testo dalyje siekiama nustatyti asmens analitinius ir komunikacinius gebėjimus, kurių vertinimo kriterijai apibrėžti Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 13. Kaip parenkami testo klausimai?

    Kiekvieno testo klausimus sistema sugeneruoja kiekvienam asmeniui individualiai.

    Atnaujinta: 2016 09 14

  • Bendrieji klausimai 10
   • 1. Kaip teikiami prašymai leisti dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje?

    Prašymai dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje teikiami per Valstybės tarnybos departamento atrankos modulio savitarnos svetainę www.testavimas.vtd.lt.Kaip tai padaryti galite žiūrėti video pamokose, kurias rasite savitarnos svetainėje.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 2. Kiek laiko priimami dokumentai norint dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje?

    Dokumentai konkursui teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Dokumentai pakaitinio valstybės tarnautojo atrankai teikiami per atranką organizuojančios įstaigos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos. 

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 3. Ar konkurso paskelbimo diena įskaitoma į 14 darbo dienų terminą, per kurį asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai dokumentus?

    14 darbo dienų skaičiuojamos nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Remiantis LR darbo kodekso 26 straipsnio 1 dalimi, terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 4.

    Kada organizuojama atranka į delegavimo rezervą?

    Pretendentų į delegavimo rezervą atranką organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas Vyriausybės nustatyta tvarka.

    Valstybės tarnybos departamentas atranką pradeda organizuoti gavęs iš Užsienio reikalų ministerijos prašymą organizuoti pretendentų į delegavimo rezervą atranką, kuriame turi būti nurodytos pareigos ar pareigybės ir joms nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pretendentas į delegavimo rezervą, ir šioje atrankoje atrenkamų pretendentų į delegavimo rezervą skaičius.

    Atnaujinta: 2017 11 09

   • 5. Kokius dokumentus būtina pateikti norint dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje?

    Asmuo, norintis dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, konkursą (atranką) organizuojančiai įstaigai per Atrankos modulio savitarnos svetainę www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

    1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
    2. savitarnos svetainėje  nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
    3. savitarnos svetainėje  užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

    Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu konkursą ar pakaitinio atranką organizuojančiai įstaigai iškyla abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, ji gali paprašyti papildomai per tam tikrą terminą pateikti dokumento (-ų) kopiją (-as).

    Asmeniui nepateikus prašomų dokumentų kopijų per nustatytą terminą, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, todėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse. 

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 6.

    Kas yra deleguojamieji asmenys?

    Deleguojami asmenys – karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ir prokurorai, kurie perkeliami ar siunčiami, ir kiti asmenys, kurie siunčiami dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas teisės aktų nustatyta tvarka (Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 2 straipsnis).

    Daugiau apie atranką į deleguotų nacionalinių ekpertų pareigas žiūrėkite čia.

    Atnaujinta: 2017 11 09

   • 7. Pateikęs dokumentus dalyvauti konkurse gavau atsakymą, kad atitinku keliamus reikalavimus. Kaip būsiu informuotas apie konkurso įstaigoje datą?

    Konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojanti įstaiga apie konkurso datą, laiką ir vietą praneš per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso įstaigoje pradžios, o vykdant pakaitinių atranką – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos įstaigoje pradžios.

    Atnaujinta: 2016 09 14

   • 8. Ar karjeros valstybės tarnautojai, norintys dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje į kitas pareigas, privalo laikyti bendrųjų gebėjimų testą?

    Pagal Valstybės tarnybos įstatymo, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo ir Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatas, asmenys (įskaitant ir valstybės tarnautojus), norintys dalyvauti konkurse eiti valstybės tarnautojo pareigas, privalo būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą, o siekiantys eiti vadovaujančias valstybės tarnautojo pareigas – ir pasitikrinti vadovavimo gebėjimus Valstybės tarnybos departamente. 

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 9. Kokiu būdu asmuo, pretenduojantis į valstybės tarnautojo pareigas, gali pateikti papildomus dokumentus konkursą ar atranką organizuojančiai įstaigai, jeigu ji paprašo?

    Papildomi dokumentai konkursą ar atranką organizuojančiai įstaigai gali būti teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.testavimas.vtd.lt). 

    Papildomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as) galite pridėti paskyros meniu juostoje pasirinkę „Mano prašymai“, atidarę pateiktą prašymą ir paspaudę mygtuką „Pridėti“. Pridėję prašomą (-us) dokumentą (-us), paspauskite „Išsaugoti“. Paspaudę „Išsaugoti“, kitų dokumentų pateikti nebegalėsite.

    Detalią instrukciją, kaip pateikti papildomus dokumentus rasite Atrankos modulio naudotojo vadove (nuo 21 psl.).

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 10. Kokie dokumentai tinka patvirtinti darbo stažą, siekiant dalyvauti konkurse į valstybes tarnybą?

    Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarko aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto LRV 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 25 punktu, asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą bei užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Konkursą organizuojančios įstaigos personalo darbuotojas kandidato atitikį pareigybės aprašyme nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertina pagal gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją. Darbo patirtis taip pat yra vertinama iš gyvenimo aprašyme pateiktų įrašų. Jeigu vertinant asmens tinkamumą iškyla abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos, įstaiga gali paprašyti papildomai pateikti dokumento (-ų) kopiją (-as) per konkursą organizuojančios įstaigos nustatytą terminą.

    Konkursą laimėjęs asmuo iki įsakymo dėl priėmimo į pareigas pasirašymo konkursą organizuojančiai įstaigai per jos nustatytą terminą turi pateikti dokumentų originalus, tarp jų ir darbo patirtį grindžiančius dokumentus. Vadovaujantis Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 940, 10 punktu, darbo stažas patvirtinamas darbo teisinius santykius įrodančiais dokumentais, t. y., darbo sutartimis, įsakymais, potvarkiais ir kitais teisės aktų numatytais dokumentais. Manytume, kad darbo patirtį (stažą) patvirtinančiais dokumentais taip pat galėtų būti socialinio draudimo pažymėjimas (senojo pavyzdžio), Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos išduota pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, pažyma iš ankstesniosios darbovietės. 

     

    Atnaujinta: 2016 10 06

 • Priėmimas 10
  • 1. Kaip karjeros valstybės tarnautojas galėtų pereiti dirbti į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje institucijoje?

   Karjeros valstybės tarnautojas pereiti dirbti į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje arba kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje gali šiais 3 būdais:

   1. Laimėjęs konkursą į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Žr. Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 18 str. 2 d. 

   2. Karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas laisvas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Žr. VTĮ 20 str. 1 d.

   3. Sukeitus dviejų tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigas, jei jie to parašo. Žr. VTĮ 20 str. 1 d. 


   Atkreiptinas dėmesys, kad karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas VTĮ 20 str. 1 ir 2 d. nurodytais atvejais, jei jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 2. Ar vietoje valstybės tarnautojo, kuris yra perkeltas į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje esant tarnybinei būtinybei, gali būti priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas?

   Valstybės tarnybos įstatymo 14 str. 2 d. nustatyta, kad pakaitinis valstybės tarnautojas priimamas į pareigas po konkurso paskelbimo, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, taip pat į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta arba atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Taigi Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka vietoj valstybės tarnautojo, perkelto į kitas pareigas esant tarnybinei būtinybei, gali būti priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 3. Kokiais atvejais ir kaip priimamas asmuo į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad  pakaitinis valstybės tarnautojas yra valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybė tarnautojo pareigas, kol į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją.

   Pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas reglamentuotas VTĮ 14 straipsnyje. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmenys į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas (išskyrus pakaitinį valstybės tarnautoją, priimamą į pareigas, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui) priimami:

   • iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą,
   • iš buvusių karjeros valstybės tarnautojų ar įstaigų vadovų, atleistų iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl atleidimo (kai mokama kompensacija VTĮ  41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu) (toliau – buvę valstybės tarnautojai), ir
   • iš buvusių pakaitinių valstybės tarnautojų (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), pareigas nepertraukiamai ėjusių ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistų iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo.

   Šiems asmenims nereikia laikyti bendrųjų gebėjimų testo ar pasitikrinti vadovavimo gebėjimų, jei pretenduoja į vadovaujamąsias pareigas.

   Nepriėmus į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas iš šių asmenų, pakaitiniu valstybės tarnautoju gali būti priimamas kitas asmuo, kuris atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Šie asmenys, išskyrus pakaitinį valstybės tarnautoją, priimamą į pareigas, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, turi išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą ir pasitikrinti vadovavimo gebėjimus, jei pretenduoja užimti vadovaujamąsias pareigas. 

   Asmuo į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamas Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1344, nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 4. Viename pareigybės aprašyme reikalaujama turėti 1 metų teisinio darbo stažą, kitame – 1 metų teisinio darbo patirties? Kuo skiriasi šios sąvokos – „teisinio darbo stažas“ ir „teisinio darbo patirtis“? Kokiais dokumentais pagrindžiama teisinio darbo patirtis ir teisinio darbo stažas?

   Pažymėtina, kad teisės aktuose sąvoka „teisinio darbo patirtis“ nėra apibrėžta. Atsižvelgdami į tai, kad teisės aktai išskiria terminus „stažas“ ir „patirtis“, pavyzdžiui, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 72.4  punkte nustatyta, kad konkursą laimėjęs pretendentas konkursą organizuojančiai įstaigai pateikia darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967, 7 punkte nustatyta, kad Valstybės tarnybos departamento reikalavimu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikia dokumentų, patvirtinančių darbo patirtį (stažą), kopijas, manome, kad terminai „patirtis“ ir „stažas“ nėra tapatūs.

   Remiantis Teismų įstatymo  53 straipsnio 1 dalimi, teisinio darbo stažas asmenims, siekiantiems užimti teisėjo pareigas, skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo įgijo šio įstatymo 51 straipsnyje numatytą teisinį išsilavinimą ir pradėjo dirbti darbą, numatytą teisinių pareigybių sąraše. 2004 m. sausio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas) nutartimi administracinėje byloje Nr. A14–63–05 nurodė, jog pagal Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų 2002 m. balandžio 29 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 111, 4 punktą teisinio darbo stažas asmenims, pretenduojantiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjų, advokatų, notarų, antstolių pareigas, skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo, baigęs universitetines teisės krypties studijas, įgyja teisininko kvalifikaciją ir pradeda dirbti teisinį darbą. Taigi teisinio darbo stažas atsiranda tada, kai laike sutampa abi būtinos sąlygos: reikalingas išsilavinimas ir darbas atitinkamoje pareigybėje (analogiškos pozicijos Teismas laikosi ir 2003 m. gegužės 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5 – 520/2003, 2011 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63 – 659/2011). Nors šiame Nuostatų punkte numatytas teisinio darbo stažo skaičiavimas asmenims, norintiems užimti konkrečias pareigybes, Teismo nuomone, ši analogija taikytina ir skaičiuojant Nuostatų 4 punkte apibrėžtą teisinio darbo stažą ir kitoms pareigybėms, kurioms yra nustatytas būtinas darbo stažas, kadangi nėra kitų teisės aktų, reguliuojančių darbo stažo skaičiavimą.

   Teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841, 16 ir 17 punktuose yra nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis minėtame nutarime konkrečiai neįvardyta pareigybė pripažįstama teisine: pareigybės aprašyme ar teisės akte turi būti nustatytas specialusis reikalavimas turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir aiškiai įtvirtintas atliekamų funkcijų teisinis pobūdis. Taigi darbas užimant ne teisinę pareigybę negali sukurti teisinio darbo stažo.

   Dabartinės lietuvių kalbos žodynas  „patirtį“ apibrėžia kaip patyrimą, patyrimo rezultatą. Lietuvos Respublikos terminų banke terminas „patirtis“ apibrėžiamas panašiai: įgytos informacijos ir išmoktų veiksmų visuma. Skiriama trejopa patirtis: 1) rūšies (įgyta filogenetinio vystymosi metu); 2) individuali (įgyta ontogenetinio vystymosi metu); 3) visuomeninė (įgyta mokantis visuomeninio istorinio žmonijos palikimo – filosofijos, mokslo, technikos ir t. t.); požiūrių ir įžvalgumo suma (visuma), įgyta per pojūčius, išmokimą (mokymąsi) ir asmeninius išgyvenimus: sąmoningas ir nesąmoningas praeities išgyvenimų, įspūdžių pritaikymas; įgytos informacijos ir išmoktų veiksmų sankaupa. Žmogaus patirtį sudaro žinios, mokėjimai, įgūdžiai, pažiūros, jausmai.

   Pažymėtina, kad teisinio darbo patirtis turėtų būti įskaitoma asmeniui, jei jo atliekamos funkcijos, įtvirtintos pareiginiuose nuostatuose, instrukcijose, pareigybių aprašymuose ar kituose teisės aktų nustatytuose dokumentuose, yra teisinio pobūdžio. Pavyzdžiui, jei valstybės tarnautojas neturi teisinio išsilavinimo, tačiau jo pareigybės aprašyme yra įtvirtintas atliekamų funkcijų teisinis pobūdis (pvz., teisės aktų projektų rengimas), manome, kad šis valstybės tarnautojas turi teisinio darbo patirties, bet neturi teisinio darbo stažo.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu (darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas), įrodant teisinio darbo stažą turi būti vadovaujamasi Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 940, 10 punkto nuostatomis (darbo stažas patvirtinamas darbo teisinius santykius įrodančiais dokumentais: darbo sutartimis, įsakymais, potvarkiais ir kitais teisės aktų numatytais dokumentais). Manome, kad įrodant teisinio darbo patirtį, pagal įstatymo analogiją mutatis mutandis, turi būti vadovaujamasi Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo nuostatomis.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 5. Ar kandidatuojant į skirtingas valstybės tarnautojų pareigas kiekvieną kartą iš naujo reikia tikrintis bendruosius ir vadovavimo gebėjimus?

   Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, numatyta, kad bendrųjų gebėjimų testo ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas galioja 3 metus. Taigi teikiant daugiau nei vieną prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje pakartotinai tikrintis bendrųjų arba vadovavimo gebėjimų nereikia, jeigu nuo ankstesnio tikrinimo neparėjo daugiau kaip 3 metai. Jeigu pretenduojama į aukštesnio lygio vadovaujančias pareigas (pvz., įstaigos vadovo), tokiu atveju reikia pasitikrinti aukščiausio lygio vadovavimo gebėjimus.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 6. Kokie dokumentai tinka patvirtinti darbo stažą, siekiant dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą?

   Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarko aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr.966, 25 punktu, asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai perValstybės tarnybos valdymo informacinę sistemąprivalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą bei užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Konkursą organizuojančios įstaigos personalo darbuotojas kandidato atitikį pareigybės aprašyme nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertina pagal gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją. Darbo patirtis taip pat yra vertinama iš gyvenimo aprašyme pateiktų įrašų. Jeigu vertinant asmens tinkamumą iškyla abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos, įstaiga gali paprašyti papildomai pateikti dokumento(-ų) kopiją(-as) per 5 darbo dienas nuo konkursą organizuojančios įstaigos prašymo pateikimo.

   Konkursą laimėjęs asmuo iki įsakymo dėl priėmimo į pareigas pasirašymo konkursą organizuojančiai įstaigai per jos nustatytą terminą turi pateikti dokumentų originalus, tarp jų ir darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus. Vadovaujantis Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 940, 10 punktu, darbo stažas patvirtinamas darbo teisinius santykius įrodančiais dokumentais t. y. darbo sutartimis, įsakymais, potvarkiais ir kitais teisės aktų numatytais dokumentais. Manytume, kad darbo patirtį (stažą) patvirtinančiais dokumentais taip pat galėtų būti socialinio draudimo pažymėjimas (senojo pavyzdžio), Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos išduota pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, pažyma iš ankstesnės darbovietės.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 7. Ar teisės aktai nustato, kiek klausimų gali pateikti komisijos nariai konkurso įstaigoje metu?

   Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, (toliau – Aprašas) nėra numatyta, kiek klausimų turi būti pateikiama kandidatui konkurso įstaigoje metu. Aprašo 61  punkte numatyta, kad konkurso metu pretendentams pateikiami lygiaverčiai klausimai, be to, pretendentams gali būti pateikiama ir praktinė užduotis.

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 8. Ar komisijos nariai konkurso įstaigoje metu gali pretendentams užduoti klausimus užsienio kalba?

   Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, (toliau – Aprašas)55 punktu, tarnybai reikalingos užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki konkurso pradžios. Būsimų valstybės tarnautojų Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės). Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbos tikrinamos Valstybės tarnybos departamente užsienio kalbų ekspertų sudarytais testais arba akredituotuose centruose sertifikuotais testais arba egzaminais. Kitos užsienio kalbos tikrinamos konkursą ar pakaitinio atranką organizuojančioje įstaigoje. Reikalavimus ekspertui apibrėžia Taisyklės.

   Manytume, kad net ir patikrinus užsienio kalbą iki konkurso, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas, jeigu yra poreikis, pokalbio metu galima užduoti klausimus arba pateikti praktinę užduotį užsienio kalba.  

   Atnaujinta: 2016 09 12

  • 9. Ar galima į valstybės tarnautojo pareigas priimti asmenį, nemokantį lietuvių kalbos?

   Ne. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo  9 straipsnio 1 dalies 2 punktą, į valstybės tarnautojo pareigas priimamas asmuo privalo mokėti lietuvių kalbą. Be to, vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1688, 8 ir 9 punktais, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, taikoma trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, o valstybės tarnautojams, kurių pareigybės  priskirtos B ir C lygiams – antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija. Atkreiptinas dėmesys, kad valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos netaikomos asmenims,  įgijusiems   vidurinį,  aukštesnįjį  ar  aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba; asmenims, įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą ne lietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau; asmenims, baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas arba išlaikiusiems  mokyklinį/valstybinį  gimtosios  arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Ar galima laikyti konkursą įvykusiu, jei konkurse dalyvavo tik vienas pretendentas?

   Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 67  punktu,  konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas. Jeigu per konkursą pateikiama praktinė užduotis, konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 7 balus surinkęs pretendentas. Taigi konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko ne mažiau kaip 6 arba, jei pateikiama ir praktinė užduotis, 7 balus. 

   Jei dalyvautikonkurse į įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo,įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas konkursą organizuojančioje įstaigoje užsiregistruoja tik vienas asmuo, konkursas skelbiamas iš naujo. Iš naujo paskelbus konkursą ir bent vienam asmeniui užsiregistravus dalyvauti jame, konkursas turi būti vykdomas Konkursų aprašo nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Stažas 6
  • 1. Ar atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarimą, į tarnybos stažą Lietuvos valstybei galima įskaičiuoti asmenų darbo laikotarpius nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. dirbant akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar valstybės (valstybinėse) ar savivaldybės įmonėse?

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 42 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. Perskaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą, valstybės tarnautojas turi pateikti darbdaviui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ėjo A arba B lygio paslaugų valstybės tarnautojo arba joms prilygintas pareigas (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės, darbo sutartį, pareigines instrukcijas ar pan.), jeigu tokių duomenų valstybės tarnautojo byloje nėra.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad Taisyklių 6.2 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Taigi iki 1999 m. liepos 30 d. (iki VTĮ įsigaliojimo) priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

     1. eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš  valstybės įsteigtų fondų ir;

     2. toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1999 m. liepos 31 d. asmenų eitos pareigos akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar valstybės ir savivaldybių įmonėse negali būti priskiriamos A ar B lygio paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms, nes šios pareigos neatitinka Taisyklių 6 punkte nurodytų sąlygų – tai nebuvo pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų. Todėl šis darbo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. 

   Vadovaujantis Taisyklių 5 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 92-2845, Nr. 102-3213, Nr. 105-3312; 2001, Nr. 37-1231, Nr. 111-4024; 2002, Nr. 38-1362) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2900) ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2002, Nr. 42-1575), taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270; 2001, Nr. 37-1231) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose. Kadangi į valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270; 2001, Nr. 37-1231) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktus akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės ar valstybės ir savivaldybių įmonės nepatenka, asmenų eitos pareigos šiose įstaigose negali būti priskiriamos A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms ir atitinkamai šis darbo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Kaip turi būti skaičiuojamas tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvusiems A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojams?

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turi perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą ir, esant reikalui, atitinkamai mokėti priedą už tarnybos stažą einant Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 63-2278, Nr. 85-2972) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas bei užtikrinti kitas Valstybės tarnybos įstatyme su padidėjusiu stažu susijusias garantijas (pavyzdžiui, kasmetinių atostogų papildomų dienų suteikimas).

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 42 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. Perskaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą, valstybės tarnautojas turi pateikti darbdaviui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ėjo A arba B lygio paslaugų valstybės tarnautojo arba joms prilygintas pareigas (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės, darbo sutartį ar pan.), jeigu tokių duomenų nėra valstybės tarnautojo asmens byloje.

   Vadovaujantis Taisyklių 5 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 92-2845, Nr. 102-3213, Nr. 105-3312; 2001, Nr. 37-1231, Nr. 111-4024; 2002, Nr. 38-1362) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2900) ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2002, Nr. 42-1575), taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270; 2001, Nr. 37-1231) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.

   Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Valstybės tarnautojams priedai už priskaičiuotą paslaugų valstybės tarnautojo stažą turi būti mokami tik į ateitį nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y.  nuo 2012 m. liepos 5 d.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Taisyklių 8 punktą tarnybos stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas. Taip pat paminėtina Taisyklių 9 punkto nuostata, pagal kurią ginčus, kilusius dėl tarnybos stažo skaičiavimo, sprendžia valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo sudaryta komisija. Valstybės tarnautojui nesutikus su komisijos sprendimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Ar į valstybės tarnybos stažą įskaitomos atostogos kvalifikacijai tobulinti?

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad Valstybės tarnybos departamentui nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl pateikta Valstybės tarnybos departamento specialistų nuomonė dėl Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo negali būti traktuojama kaip oficiali išvada teisės aktų aiškinimo prasme.

   Valstybės tarnautojams skaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą reikia vadovautis Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 42 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo  (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 4 straipsnio 5 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (Žin., 2002,  Nr. 60-2471) nuostatomis. 

   VTĮ 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas metų skaičius. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas  ir pagal šio Įstatymo 37, 38 (atostogų kvalifikacijai tobulinti) ir 39 straipsnius suteiktų atostogų laikas, bei ligos pašalpos gavimo laikotarpiai.

   Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas nuostatas, manytume, kad asmeniui į tarnybos Lietuvos valstybei stažą turėtų būti įskaitomas atostogų kvalifikacijai tobulinti laikotarpis.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Valstybės tarnautojas atsistatydina iš pareigų savo noru. kaip skaičiuojamas darbo stažas po kurio laiko vėl sugrįžus į valstybės tarnybą ? Ar priklausys priedai, atostogų trukmė už anksčiau išdirbtą valstybės tarnyboje laiką?

   Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Atsižvelgiant į VTĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies bei 36 straipsnio 2 dalies nuostatas, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kasmetinės papildomos atostogos valstybės tarnautojui priklausys atsižvelgiant į bendrą tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Ar einant pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas šis laikotarpis įskaitomas į valstybės tarnybos stažą, už kurį mokamas priedas už ištarnautus metus?

   Remiantis VTĮ 2 straipsnio 10 dalimi pakaitinis valstybės tarnautojas apibrėžiamas kaip valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją. VTĮ 42 str. 1 d., o taip pat 2002 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 910 „Dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos“ 4 p. nustatyta, kad stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas metų skaičius. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas nuostatas, manome, kad laikotarpis einant pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Kokia tvarka skaičiuojamas tarnybos stažas valstybės tarnautojui, (pav., 1976-1994 m.) dirbusiam Vidaus reikalų ministerijos žinyboje pagal Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statutą?

   Statutinių vidaus reikalų sistemos valstybės tarnautojų, kurie 1990 m. kovo 11 d. dirbo ir tebedirba statutiniais valstybės tarnautojais tarnybos stažas skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 10 straipsniu. Tuo atveju, jei asmuo (pav., 1976-1994 m. dirbęs statutiniu valstybės tarnautoju) nebedirba statutiniu valstybės tarnautoju, o eina valstybės tarnautojo, neturinčio statutinio valstybės tarnautojo statuso, pareigas, jam tarnybos stažas Lietuvos valstybei turėtų būti skaičiuojamas nuo 1990 m. kovo 11 d.   

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Atleidimas 11
  • 1. Nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, kurio pagrindu pradės veikti nauja neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo sistema. Kiek šis įstatymas keičia karjeros valstybės tarnautojo padėtį, kuriam iki pensijos liko mažiau kaip trys metai? Ar nustačius, tarkim, 50 proc. darbingumo lygį, įstaigos vadovui atsiras pagrindas atleisti asmenį, kokios to asmens socialinės garantijos?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 44 str. 1 d. nustatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų. VTĮ 44 str. 1 d. 13 p. nustatyta, kadvalstybės tarnautojas atleidžiamas, kai pagal medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti savo pareigų. Pagal nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusio naujojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 str. 1 d., vyresniems nei 18 m. asmenims iki senatvės pensijos amžiaus teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatomas darbingumo lygis. Jį nustatys Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 str. 7 d. 1 p., asmeniui nustačius 0-25 procentų darbingumo, jis laikomas nedarbingu, todėl, manome, tai būtų pakankamas valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų pagrindas. Valstybės tarnautojui, atleidžiamam šiuo pagrindu, pagal VTĮ 41 str. 1 d., turėtų būti išmokama dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Kokia nuobauda gresia darbdaviui, jei jis, siekdamas atleisti valstybės tarnautoją, bando įbauginti jį? Šiuo atveju kalba eina apie policijos struktūrų darbą.

   Siūlome kreiptis į Policijos departamento vadovybę. Jei Jūsų informacija pasitvirtins generalinis komisaras turėtų inicijuoti tarnybinės nuobaudos paskyrimą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Ar reikia karjeros valstybės tarnautoją, kuriam suėjo 62 metai ir 6 mėnesiai ir kuriam įstaigos vadovas pratęsė tarnybą vieneriems metams, įspėti apie atleidimą iš pareigų, jeigu jo pareigybė yra panaikinama nepasibaigus valstybės tarnybos pratęsimo terminui?
   Karjeros valstybės tarnautoją reikia įspėti apie pareigybės panaikinimą, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo (Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos) ir jam mokama išeitinė išmoka (Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatos).

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Ar atleidus valstybės tarnautoją iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, t. y. dėl pareigybės panaikinimo, pastarasis gali būti neskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijospareigas motyvuojant tuo, jog jis neatitinka specialiųjų reikalavimų?

   VTĮ 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buvusiam karjeros valstybės tarnautojui, atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka (2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 967) yra siūlomos laisvos tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, jeigu asmuo atitinka VTĮ 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Ar įspėjus karjeros valstybės tarnautoją apie pareigybės panaikinimą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas jis gali būti neskiriamas toje įstaigoje į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas motyvuojant tuo, kad neatitinka specialiųjų reikalavimų?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Vadovaujantis šia nuostata bei atsižvelgiant į VTĮ 9 straipsnį, valstybės tarnautojas turi atitikti tiek bendruosius, tiek ir tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Ar reikia pranešti įstaigos vadovui laimėjus valstybės tarnautojo pareigaskitoje įstaigoje ir nurodyti, kurioje įstaigoje?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 18 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją, laimėjusį konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, į pareigas priima šioje institucijoje ar įstaigoje į pareigas priimantis asmuo, gavęs valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, kurioje valstybės tarnautojas laimėjo konkursą. Šioje dalyje nurodytas sprendimas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, priimamas ne vėliau kaip per 17 kalendorinių dienų nuo karjeros valstybės tarnautojo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas šiai institucijai ar įstaigai pateikimo dienos.

   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytume, kad galite pranešti įstaigos vadovui, laimėjus konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, tik tokiu atveju, jeigu pageidaujate būti perkeltas į kitą įstaigą, kurioje Jūs laimėjote konkursą. Pažymėtina, kad būti perkeltu į kitą įstaigą yra naudingiau, nes VTĮ 44 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad į tarnybos stažą valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje taip pat įskaitomas laikas, kurį valstybės tarnautojas šio Įstatymo 18, 19 ir 20 straipsniuose nustatytais atvejais buvo perkeltas į kitas pareigas. Jeigu nepranešite, – į įstaigą, kurioje Jūs laimėjote konkursą, būsite priimtas pagal VTĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą – konkurso būdu ir Jūsų stažas šioje įstaigoje bus skaičiuojamas nuo priėmimo dienos.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Vykdant reorganizaciją mažinamas valstybės tarnautojų skaičius. Kokiais kriterijais reikėtų vadovautis pasirenkant valstybės tarnautojus, su kuriais tęsti tarnybos santykius, ir kur tai reglamentuota?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, manytume, kad vykdant reorganizaciją ir mažinant valstybės tarnautojų skaičių, turėtų būti taikomas Darbo kodekso 135 straipsnis, kuriame nustatyta, kad kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai:
                                   
   1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;                   

   2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis                         

   3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius;  

   4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 

   5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 

   6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (Kodekso 19 straipsnis). 

   Pažymėtina, kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.                            

   Be šiame kodekso straipsnyje nustatytų reikšmingų aplinkybių, teismų praktikoje svarbiais kriterijais sprendžiant dėl šios teisės įgyvendinimo nurodomi ir eitų pareigų lygis, ir kategorija. Jeigu nė vienas valstybės tarnautojas nesinaudoja šiame Darbo kodekso straipsnyje nustatyta pirmenybės teise ir nėra kitų teisės aktuose įtvirtintų garantijų, darbdavys, atsižvelgdamas į valstybės tarnautojų kvalifikaciją, turi teisę pasirinkti, su kuriuo valstybės tarnautoju tęsti tarnybos santykius, o kurį atleisti.                            

   Taip pat pažymėtina, jog Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleisti iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 4, 9 (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), 10, 12 ir 15 punktuose, 2 dalyje nurodytais pagrindais. Taigi darbdavys turi pareigą užtikrinti, kad tokie valstybės tarnautojai nebūtų atleisti dėl pareigybės panaikinimo.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Ar galima pakaitinį valstybės tarnautoją, pakeičiantį laikinai negalintį eiti pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją, atleisti vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 7 punktu, t. y. praradus į pareigas jį priėmusio valstybės politiko pasitikėjimą?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas <...> į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, <...>. 

   VTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų imperatyvūs pagrindai, kurie yra taikomi šiame straipsnyje nurodytais atvejais. Sistemiškai vertindami VTĮ, manytume, kad pakaitinis valstybės tarnautojas, laikinai pakeičiantis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją, gali būti atleidžiamas iš pareigų ir vadovaujantis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 7 punktu - kai praranda pasitikėjimą. Be to, pažymėtina, kad išeliminavus galimybę šiuo pagrindu atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją, laikinai pakeičiantį politinio pasitikėjimo (asmeninio) valstybės tarnautoją, būtų sukurtos nepagrįstai diskriminacinės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų tarnybos sąlygos lyginant su pakaitinių valstybės tarnautojų, laikinai pakeičiančių politinio pasitikėjimo (asmeninio) valstybės tarnautojus, tarnybos sąlygomis.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Ar karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė yra naikinama, gali būti atleidžiamas nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą laikotarpiui savo noru nekeičiant atleidimo pagrindo? Jei taip,– kokia išeitinės išmokos mokėjimo tvarka?

   Atsižvelgdami į VTĮ 5 straipsnio nuostatą (darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ), manome, kad karjeros valstybės tarnautojams mutatis mutandis yra taikomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 8.1 punkto nuostatos ta apimtimi, kai darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 129 straipsnį nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, toks darbuotojas, darbdaviui sutikus, gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo (DK 35 straipsnio 1 dalis). 

   Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad įspėtas apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautojas įspėjimo laikotarpiu gali būti atleidžiamas iš pareigų nekeičiant atleidimo pagrindo (VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktas) tuo atveju, jei abi šalys (valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo ir valstybės tarnautojas) šį klausimą suderina. Šiuo atveju DK 130 straipsnio 5 dalies nuostata, nustatanti įspėjimo termino partęsimą atleidžiant darbuotoją nepasibaigus įspėjimo terminui, neturi būti taikoma. Taip pat informuojame, kad, remiantis VTĮ 41 straipsnio 2 dalimi, išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas.

   Daugiau informacijos: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 44  Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalgoje.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Ar visus valstybės tarnautojus, neįgijusius einamoms pareigoms būtino išsilavinimo, būtina atleisti iš pareigų?
   Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnis nustato, kad būtino išsilavinimo per penkerius metus nuo Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo (nuo 1999-07-30 iki 2004-07-30) neįgiję valstybės tarnautojai atleidžiami iš valstybės tarnybos, išskyrus valstybės tarnautojus, kuriems iki reikiamo išsilavinimo įgijimo liko mažiau negu 2,5 metai arba, jei jiems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip penkeri metai. Vadovaujantis 2005 m. sausio 26 d. LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. A8-112-05, besimokantiems tarnautojams atskaitos tašku tampa reikšminga 2007 m. sausio 30 d. data, nes tuomet baigiasi šios kategorijos tarnautojams nustatytos išimties terminas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Ar nebus pažeistos valstybės tarnautojo teisės ir jam nustatytos garantijos atleidus jį iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo nesuėjus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui bei neperkėlus jo atleidimo datos iki to laiko, kai turėjo pasibaigti įspėjimo apie pareigybės panaikinimo terminas?

   Panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę, nelieka tai pareigybei priskirtų funkcijų, t.y. funkcijų, kurias vykdyti jis buvo priimtas. Todėl, jeigu iki pareigybės panaikinimo dienos valstybės tarnautojui nepasiūlytos kitos pareigos, jis atleidžiamas iš pareigų. Tačiau nurodytu atveju (kai valstybės tarnautojas nebuvo įspėtas prieš teisės aktuose nustatytą terminą) atleidus valstybės tarnautoją dėl pareigybės panaikinimo nuo jos panaikinimo dienos, valstybės tarnautojui nebūtų užtikrintos visos teisės aktuose nustatytos teisės ir socialinės garantijos, šiuo atveju – teisė būti įspėtam apie pareigybės panaikinimą prieš nustatytą terminą ir garantija į pareigų siūlymą laikotarpyje nuo įspėjimo apie pareigybės panaikinimą iki jos panaikinimo. Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja santykių, atsirandančių atleidžiant valstybės tarnautoją nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui. Todėl pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį, reguliuojant santykius, susijusius su valstybės tarnautojų statusu ir socialinėmis garantijomis, taikomi kiti teisės aktai. Įvertinant tai, kad panaikinus pareigybę neliks šiai pareigybei priskirtų funkcijų, tačiau turi būti užtikrintos valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytos teisės ir garantijos, manome, kad atleidžiant iš pareigų laiku neįspėtą apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautoją jo atleidimo iš pareigų data turėtų būti perkeliama atsižvelgiant į Darbo kodekso 130 straipsnio 8 dalies nuostatą.

   Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės tarnautojai negali būti atleisti iš pareigų vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, nes Valstybės tarnybos įstatymas nustato baigtinius atleidimo iš pareigų pagrindų sąrašus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Teisės ir pareigos 16
  • 1. Ar gali valstybės tarnautojas dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu Valstybės tarnybos įstatymo nustatytą darbo užmokestį ?

   Taip. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. Gruodžio 13 d nutarimo „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“ ( Žin., 2004, Nr. 181-6708 ) rezoliucinės dalies 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo ( toliau -VTĮ ) 17 straipsnio 4 punkte įtvirtintos nuostatos, ribojančios valstybės tarnautojų teisę dirbti kitą darbą ir gauti kitą atlyginimą, negali būti taikomos. Todėl valstybės tarnautojas gali dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu VTĮ nustatytą darbo užmokestį. Tačiau vadovaujantis VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 11 punktu, valstybės tarnautojai privalo nenaudoti tarnybos ( darbo ) laiko kitiems tikslams, išskyrus šiame punkte nustatytas išimtis. Taip pat jeigu tai nesukelia viešų ir privačių interesų konflikto.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Ar karjeros valstybės tarnautojas gali savo vardu registruoti ne pelno siekiančią organizaciją (pvz., viešąją įstaigą)?

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnis nustato, kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Minėtame straipsnyje nenurodoma, kad valstybės tarnautojas negali savo vardu registruoti ne pelno siekiančios organizacijos.

   Be to, siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3.

   Ar į valstybės tarnautojų rezervą patenkama automatiškai?

   Į valstybės tarnautojų rezervą (statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo garantijos) nepatenkama automatiškai. Asmuo, kuris turi teisę į Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 dalyse (valstybės tarnautojo statuso atkūrimas) ar 43 straipsnio 2, 3 dalyse (kitų valstybės tarnautojo pareigų siūlymas) nustatytą garantiją,  turi su rašytiniu prašymu ir Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių 5 punkte nurodytais dokumentais kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl minėtos garantijos taikymo. Dokumentus galima patekti atvykus į Valstybės tarnybos departamentą, paštu arba el. paštu. 

   Atnaujinta: 2017 11 09

  • 4. Ar valstybės tarnautojai gali būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais?

   Taip. Pagal VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 7 punktą valstybės tarnautojai turi teisę būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, ne tarnybos (darbo) laiku dalyvauti politinėje veikloje.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5.

   Buvau karjeros valstybės tarnautojas, išėjau dirbti į privatųjį sektorių. Ar turiu teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą?

   Karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimo garantijos taikymą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalys ir Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės.

   Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta, kas turi teisę į karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimą, t. y., kokia sąlygas reikia atitikti, norint atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą. 

   Atsižvelgiant į tai, kad išėjimas į privatųjį sektorių savo noru nepakliūva į Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas sąlygas, Jums nėra taikoma statuso atkūrimo garantija. Valstybės tarnautoju galėtumėte tapti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta konkurso tvarka.

   Atnaujinta: 2017 11 09

  • 6. Ar gali valstybės tarnautojui biudžetinė įstaiga apmokėti užsienio kalbos kursus?

   Valstybės tarnybos įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad, valstybės tarnautojų mokymas gali būti finansuojamas ne tik iš valstybės ir savivaldybių biudžetuose numatytų, bet ir iš kitų lėšų.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Ar dirbdama valstybės tarnyboje galiu registruotis ūkininke?

   Valstybes tarnybos departamentas gavo ir išnagrinėjo elektroniniu paštu pateiktą užklausimą.Atkreipiame dėmesį į tai, kad Valstybės tarnybos departamentui nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl šiame atsakyme pateikta Valstybės tarnybos departamento nuomonė dėl Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) nuostatų taikymo negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas. Valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą reglamentuoja VTĮ 15, 16¹, 24 straipsniai.

   Pažymėtina, kad VTĮ 17 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi vertinamasis žemės ūkio veikla nepaminėta, manome, kad ji yra leistina ir galima registruotis ūkininke. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 17 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Ar karjeros valstybės tarnautojas gali užsiimti individualia komercine veikla (pagalbine draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme? Jeigu taip, ar reikalingas darbdavio sutikimas?

   VTĮ 17 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi vertimasis individualia,  šiame straipsnyje nėra paminėtas, manome, kad tokia veikla yra leistina. Tačiau, manytume, kad tuo atveju, jeigu šio darbo grafikas sutaptų su pagrindinės darbovietės darbo grafiku, reikėtų tai suderinti su vadovybe. 

   Pažymėtina, kad VTĮ 16 (1) straipsnio nuostatos dėl valstybės tarnautojų teisės dirbti kitą darbą taikomos valstybės tarnautojams, kurie dirba ar ketina įsidarbinti įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal darbo sutartį, o valstybės tarnautojui, kuris verčiasi individualia veikla, nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo. 

   Be to, atkreipiame dėmesį, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Kaip reikėtų suprasti Valstybės tarnybos įstatyme minimą sąvoką „profesinių sąjungų atstovai“? Ar tokiais atstovais gali būti tik profesinės sąjungos renkamo valdymo organo (komiteto) narys, ar bet kuris įgaliotas, deleguotas ar išrinktas atstovauti profesinę sąjungą jos narys?

   Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę dalyvauti sprendžiant valstybės tarnautojų vertinimo, pareigų paaukštinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, taip pat dalyvauti profesinių sąjungų organizacinėje veikloje. Tam skiriama iki 10 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis. Profesinių sąjungų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatą ir veiklą bei formuoti savo veiklos programą.

   Atsižvelgdami į minėtas teisės aktų nuostatas, manytume, kad tik valstybės tarnautojai, kurie yra profesinės sąjungos išrinkti būti jos atstovais yra profesinių sąjungų atstovai ir gali pasinaudoti Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta teise.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Ar gali savivaldybės darbuotojas trims mėnesiams išvykti stažuotis į kitos valstybės Seimo organizuojamą stažuotę ir ar tokiu atveju gali būti išsaugoma darbo vieta?
   Valstybės tarnybos įstatymo 47 str. 2 dalis nustato, kad Valstybės tarnautojų mokymą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose organizuoja ir už jį atsako valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys. T. y. valstybės tarnautojas tobulinti kvalifikaciją (stažuotis ) gali tik su įstaigos vadovo sutikimu. Jeigu įstaigos vadovas jį išleidžia, tai stažuotės laikotarpiui valstybės tarnautojui paliekamos eitos pareigos.
    
   Valstybės tarnautojų siuntimą tobulinti kvalifikaciją užsienyje bei apmokėjimo tvarką reglamentuoja taisyklės, patvirtintos 2006 m. rugpjūčio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 780 'Dėl Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo'.  

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi teisę laikinai eiti valstybės tarnautojo pareigas šiam nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių (pvz., dėl ligos, atostogų)?
   Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali laikinai eiti valstybės tarnautojo pareigų. Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnis suteikia galimybę, esant tarnybinei būtinybei, laikinai perkelti karjeros valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso. Taip pat Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnis nustato, kad galima asmenis priimti be konkurso į laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 12. Ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gali būti savivaldybės kontroliuojamų įmonių – uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime ir nuosavybės teise priklauso savivaldybei, valdybų nariais?

   Taip. VTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojui neleidžiama būti renkamu (skiriamu) įmonės organo nariu, išskyrus atvejus, kai šiuo nariu jis buvo išrinktas ar paskirtas valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos įgaliojimu. Todėl valstybės tarnautojai gali būti savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nariais, nepriklausomai nuo savivaldybės turimų akcijų skaičiaus. Atkreiptinas dėmesys, kad už šią veiklą skirtas atlyginimas ar kitos išmokos pervedami į valstybės biudžetą, kai valstybės tarnautojui mokamas darbo užmokestis iš valstybės biudžeto, ar savivaldybės biudžetą, kai valstybės tarnautojui mokamas darbo užmokestis iš valstybės biudžeto.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 13. Ar valstybės tarnautojas gali būti personalinės įmonės savininkas?

   Dėl draudimo valstybės tarnautojui (valdininkui) būti personalinės įmonės savininku nuomonę yra pareiškęs Konstitucinis Teismas 1997 m. gegužės 6 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Konstitucinis Teismas nutarė, kad tuomet galiojusio Valdininkų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, nustatanti, kad valdininkui draudžiama būti personalinės įmonės savininku, ūkinės bendrijos tikruoju nariu arba komanditoriumi, įsigyti arba valdyti pagal įgaliojimą daugiau kaip 10 procentų vienos įmonės vertybinių popierių, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, 29 ir 33 straipsnių pirmosioms dalims. Todėl toks draudimas teisės aktais negali būti nustatytas.

   Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 punktą valstybės tarnautojui neleidžiama sudaryti sandorių valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vardu su individualiomis (personalinėmis) įmonėmis, kurių savininkas jis yra. Draudimas valstybės tarnautojui sudaryti sandorius su fiziniais ar juridiniais asmenimis ne valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vardu Valstybės tarnybos įstatyme nenustatytas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 14. Dirbu Savivaldybėje mero patarėja. Ar galiu papildomai pagal autorinę sutartį leidyklos užsakymu versti knygą?

   VTĮ 17 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi buvimas autorių teisių arba gretutinių teisių subjektu pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą  šiame straipsnyje nėra paminėti, manome, kad tokia veikla yra leistina. Tačiau, manytume, kad tuo atveju, jeigu šio darbo grafikas sutaptų su pagrindinės darbovietės darbo grafiku, reikėtų tai suderinti su vadovybe. Kalbant apie darbo laiką, paminėtina, kad, vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ 2.7 punktu, šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras valstybės tarnautojo darbo grafikas netaikant šiuo nutarimu nustatytų reikalavimų dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdieninės darbo laiko trukmės. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal VTĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas, valstybės tarnautojų, naudojančių tarnybos laiką kitam darbui, darbo užmokestis apskaičiuojamas proporcingai valstybės  tarnyboje dirbtam laikui.

    Pažymime, kad mūsų nuomone VTĮ 16 (1) straipsnio nuostatos dėl valstybės tarnautojų teisės dirbti kitą darbą taikomos valstybės tarnautojams, kurie dirba ar ketina įsidarbinti įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal darbo sutartį, o valstybės tarnautojui, kuris yra autorių teisių arba gretutinių teisių subjektu pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kito darbo.

   Be to, atkreipiame dėmesį, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 17 straipsnyje nepaminėtą (t.y. leistiną) veiklą, t.y. kūrybinė veikla turi būti suderinta su viešojo intereso valstybės tarnyboje užtikrinimu, su draudimu valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, su draudimu užsiimti veikla, diskredituojančia valstybės tarnybos autoritetą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 15. Ar valstybės tarnautojas gali būti uždarosios akcinės bendrovės vieninteliu savininku ir direktoriumi?

   Remiantis VTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, valstybės tarnautojui neleidžiama būti renkamu (skiriamu) įmonės organo nariu. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalį bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba (jei valdyba nesudaroma,– stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba,– visuotinis akcininkų susirinkimas). Todėl asmuo, turintis 100 procentų bendrovės akcijų ir kartu esantis šio juridinio asmens vadovu turi būti renkamas vadovaujantis minėta nuostata. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės tokių pareigų eiti. 

   Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) yra asmens nuosavybė, kurią gina ir saugo įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą pasisakė dėl privačios nuosavybės ir asmens, turinčio valstybės tarnautojo statusą, tarpusavio santykio (1997 m. gegužės 6 d. nutarimas, 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 

   Taigi atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad valstybės tarnautojas turi teisę būti UAB savininku (turėti UAB akcijų), tačiau jis negali būti bet kokiu UAB organo nariu.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 16. Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnyje yra nustatyta veikla, kuri nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Analizuojant minėtą nuostatą kyla klausimas, ar likvidatorius yra įmonės organo narys?

   Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla yra nustatyta VTĮ 17 straipsnyje. Minėto straipsnio 1 punktas numato, jog valstybės tarnautojui neleidžiama būti renkamu (skiriamu) įmonės organo nariu, išskyrus atvejus, kai šiuo nariu jis yra išrinktas ar paskirtas valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos įgaliojimu, taip pat gauti atlyginimą ar kitas išmokas už įmonės organo nario veiklą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Valstybės tarnautojui, kuris yra išrinktas (paskirtas) įmonės organo nariu, už šią veiklą skirtas atlyginimas ar kitos išmokos pervedami į valstybės biudžetą, kai valstybės tarnautojui darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto, arba į savivaldybės biudžetą, – kai valstybės tarnautojui darbo užmokestis mokamas iš savivaldybės biudžeto.

   Pažymėtina, jog VTĮ neapibrėžia bei nedetalizuoja kas yra laikytina įmonės organo nariu, todėl klausimas dėl likvidatoriaus statuso įmonės veikloje, t.y. ar likvidatorius yra įmonės organo narys, turėtų būti vertinamas per Civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, kuriose yra nustatytos likvidatoriaus kompetencijos.
   CK 2.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus.

   Šio kodekso 2.110 straipsnyje nustatyta, kad:

   1. Juridinio asmens valdymo organai netenka įgaliojimų ir juridinio asmens dalyvių kompetencija dėl sandorių sudarymo pereina likvidatoriui nuo likvidatoriaus paskyrimo, o šio kodekso 2.108 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais – nuo sprendimo dėl juridinio asmens likvidavimo įsigaliojimo.
   2. Likvidatorius turi juridinio asmens valdymo organo teises ir pareigas ir jam mutatis mutandis taikomos šios knygos VII skyriaus nuostatos.

   Analizuojant aukščiau minėtą straipsnį, teigtina, kad paskyrus likvidatorių, juridinio asmens valdymo organai netenka įgaliojimų ir juridinių asmens dalyvių kompetencija dėl sandorių sudarymo pereina likvidatoriui.

   Atsižvelgiant į tai, kad juridinio asmens likvidatorius perima juridinio asmens valdymo organų teises ir pareigas, jam taikomos CK VII skyriaus taisyklės. Likvidatorius vykdo tiek vidines, tiek išorines juridinio asmens valdymo organo funkcijas. Niekas kitas, be likvidatoriaus arba jo paskirtų asmenų, negali sudaryti sandorių juridinio asmens vardu.

   Nors likvidatoriaus tikslas yra vykdyti juridinio asmens likvidavimo procedūras, t.y. nutraukti jo veiklą, tačiau jo įgalinimai likvidavimo metu yra viršesni už juridinio asmens valdymo organų.

   Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytinos išvados, kad:

   • juridinio asmens organas yra teisinė kategorija, kuri reiškia asmenį ar asmenų grupę, kuris (kurie) formuoja ir išreiškia juridinio asmens valią, atstovaujant juridinio asmens interesus santykiuose su kitais teisės subjektais ir vadovauja juridinio asmens veiklai;
   • likvidatorius, nepriklausomai nuo to, kad jo tikslas ir paskirtis juridinio asmens valdyme yra skirtingas, galėtų būti tapatinamas su juridinio asmens valdymo organais, kadangi likviduojamas juridinis asmuo įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per likvidatorių.

   Minėtas išvadas taip pat patvirtina ir Teisingumo ministerijos pateikti paaiškinimai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Darbo užmokestis 12
  • 1. Įstaiga siunčia valstybės tarnautoją į komandiruotę poilsio dieną. Valstybės tarnautojo prašymu dirbta poilsio diena kompensuojama pridedant ją prie kasmetinių atostogų. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 26-1 straipsnį „už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio“. Įstaigoje valstybės tarnautojui tą mėnesį mokama priemoka už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos. Kaip tokiu atveju turėtų būti apmokama valstybės tarnautojui, jeigu jis paprašo dirbtą poilsio dieną kompensuoti pridedant ją prie kasmetinių atostogų? Ar skaičiuojant viengubai darbo užmokestį už dirbtą poilsio dieną turi būti už tą dieną skaičiuojama ir priemoka valstybės tarnautojui?

   VTĮ 26-1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Alternatyviai VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatytas kompensavimas valstybės tarnautojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką – valstybės tarnautojo prašymu vietoj VTĮ 26-1 straipsnyje nustatyto apmokėjimo kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą mokamą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

   Taigi už poilsio dienomis dirbtą laiką valstybės tarnautojui turi būti mokamas darbo užmokestis vadovaujantis VTĮ 26-1 straipsnio 1 dalyje nustatytu apmokėjimu, arba vietoj jo kompensuojama VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai valstybės tarnautojas, vadovaudamasis VTĮ 41 straipsnio 6 dalies nuostatomis, prašo už jo darbą poilsio dieną kitą mokamą poilsio dieną pridėti prie kasmetinių atostogų, darbo užmokestis (viengubu tarifu, įskaitant priemoką) mokamas už darbą poilsio dieną, o mokėjimas už prie kasmetinių atostogų pridėtą kitą poilsio dieną apskaičiuojamas vadovaujantis Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650, nuostatomis. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Prašome paaiškinti, ar savivaldybės administracija privalo mokėti priemokas Vaiko teisiu apsaugos skyriaus valstybes tarnautojams, dirbantiems su socialines rizikos šeimomis ir jų vaikais, pagal Valstybes tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 999 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas Vaiko teisių apsaugos darbuotojai įtraukti į šį sąrašą.

   Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pagal savo kompetenciją išnagrinėjo elektroniniu paštu gautą Jūsų paklausimą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Valstybės tarnybos departamentui nėra suteikta teisė aiškinti įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl šiame atsakyme pateikta nuomonė dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas.

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta priemoka už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis, tačiau Valstybės tarnybos įstatymas neapibrėžia tokių darbo sąlygų ir neklasifikuoja tokių darbų. Todėl, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio nuostatomis, reikėtų vadovautis Darbo kodeksu. Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta priemoka atitinka Darbo kodekso 192 straipsnyje minimą darbą, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų. Už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. Darbo kodekso 192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo sąlygų klasifikaciją ir sveikatai kenksmingų veiksnių leistinas koncentracijas bei lygius reglamentuoja įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. 2002 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1386 "Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo" 3.19 punkte nustatyta, kad prie pavojingų darbų priskiriamas savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas. Atsižvelgdami į šias nuostatas, manytume, kad savivaldybes administracija privalo mokėti Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą priemoką Vaiko teisių apsaugos skyriaus valstybės tarnautojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 6 p., Valstybės tarnybos įstatymo 26 str. 1 d. 3 p., 3 d. bei atsižvelgdamas į biudžeto lėšų trūkumą darbo užmokesčiui savo įsakymu nutraukė 10 procentų pareiginės algos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis mokėjimą visiems Vaiko teisių apsaugos skyriaus tarnautojams bei seniūnijų valstybės tarnautojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis. Be to, įstaigos kolektyvinėje sutartyje yra numatyta mokėti 10-20 procentų tokį priedą. Ar įstaigos vadovas turi teisę nutraukti tokios priemokos mokėjimą?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta priemoka už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis, tačiau VTĮ neapibrėžia tokių darbo sąlygų ir neklasifikuoja tokių darbų. Todėl, vadovaujantis VTĮ 5 straipsnio nuostatomis, reikėtų vadovautis Darbo kodeksu (toliau - DK).

   VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta priemoka atitinka DK 192 straipsnyje minimą darbą, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų. Už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. DK 192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo sąlygų klasifikaciją ir sveikatai kenksmingų veiksnių leistinas koncentracijas bei lygius reglamentuoja įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. 2002 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1386 "Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo" 3.19 punkte nustatyta, kad prie pavojingų darbų priskiriamas savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas.

   Atsižvelgdami į šias nuostatas, manytume, kad savivaldybės administracija privalo mokėti VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą priemoką Vaiko teisių apsaugos skyriaus valstybės tarnautojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais.

   Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad DK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kolektyvinių darbo santykių subjektai ir jų atstovai savo interesus derina ir ginčus sprendžia derybų būdu. Kadangi minimoje įstaigoje yra sudaryta kolektyvinė sutartis, kurioje numatytas priemokos dydis, manytume, kad esant biudžeto lėšų trūkumui, priemokos mokėjimo klausimas turėtų būti sprendžiamas derybų būdu, o ne nutraukiant priemokos mokėjimą vienašališkai.

   Pažymėtina, kad pagal DK 67 straipsnio 2 dalį, ginčai tarp atskirų darbuotojų ir darbdavio dėl įmonės kolektyvinės sutarties normatyvinių nuostatų nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (DK XIX skyrius). Be to, pagal DK 207 straipsnio 1 dalį, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Kokia yra apmokėjimo valstybės tarnautojams už darbą poilsio arba švenčių dieną, nenumatytą pagal grafiką, tvarka?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26(1) straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatytas papildomas kompensavimas valstybės tarnautojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką – valstybės tarnautojo prašymu vietoj VTĮ 26(1) straipsnyje nustatyto apmokėjimo kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą mokamą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

   Už poilsio dienomis dirbtą laiką, pažymėtą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, valstybės tarnautojui turi būti mokamas nustatytas darbo užmokestis, įskaitant VTĮ 26(1) straipsnio 1 dalyje nustatytą apmokėjimą, arba vietoj jo kompensuojama VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Pagal VTĮ 41 straipsnio 6 punktą, už darbą poilsio ir švenčių dienomis galima valstybės tarnautojui suteikti kitą mokamą poilsio dieną. Kaip turėtų būti apmokama ši papildoma poilsio diena - ar 100 procentų, ar 60 procentų pareiginės algos?

   Laba diena,Vadovaujantis VTĮ 41 straipsnio 6 dalimi, už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, valstybės tarnautojo prašymu vietoj VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos priemokos mokėjimo kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą mokamą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Atsižvelgdami į šią nuostatą, manytume, kad už poilsio ir švenčių dienomis dirbtą laiką kompensuojant VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, valstybės tarnautojui turi būti mokamas nustatytas darbo užmokestis (100 proc.).

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Darbo kodekso 201 straipsnis reglamentuoja darbo užmokesčio mokėjimo terminus, tvarką ir vietą, jame teigiama, kad darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o esant rašytiniam darbuotojo prašymui - kartą per mėnesį. Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse. Valstybės tarnybos įstatymo 5(1) straipsnis reglamentuoja kolektyvinių darbo sutarčių sudarymą valstybės tarnyboje. Klausimas: jei valstybinėje institucijoje nėra sudaryta kolektyvinė darbo sutartis ar gali darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminai būti numatyti kokiame nors kitame teisės akte? Klausimų nekyla kai sudaromos darbo sutartys su darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartis, tačiau su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos. Kokie teisės aktai reglamentuoja darbo užmokesčio mokėjimo terminus valstybinėse institucijose be Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo?

   Laba diena,valstybės tarnautojų darbo užmokestį reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsniu, valstybės tarnautojams taip pat taikomos Darbo kodekso nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės tarnybos įstatyme darbo užmokesčio mokėjimo terminai nereglamentuojami, valstybės tarnautojams mokant darbo užmokestį taikomos Darbo kodekso 201 straipsnio nuostatos.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Valstybės tarnautojui buvo pavesta vykdyti papildomas, jo pareigybės aprašyme nenumatytas, funkcijas ir už tai mokamas priedas. Po vienuolikos mėnesių papildomų funkcijų vykdymas ir priemokos mokėjimas buvo panaikinti. O dar po dviejų savaičių nauju įsakymu vėl buvo pavesta vykdyti tas pačias papildomas funkcijas. Ar tokiu atveju galima vėl mokėti priemoką visą laikotarpį, t.y. 11 mėnesių, ar tik vieną mėnesį, t.y. kai bendras darbo tokiomis sąlygomis laikas sudarys metus?

   Vadovaujantis VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 3 punktu, valstybės tarnautojams už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą mokama priemoka. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu.

   VTĮ 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nurodyta priemoka negali būti mokama ilgiau kaip vienerius metus nuo jos paskyrimo, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą mokėjimo laikas yra ribotas, t. y. jos gali būti mokamos (kiekvienai atskirai) ne ilgiau kaip vienerius metus. Priemokos mokėjimą dalimis už papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą VTĮ nenustato.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad, iš naujo atsiradus papildomoms užduotims, vienerių metų mokėjimo už jas terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo priemokos paskyrimo dienos, t. y. nuo tada, kai iš naujo atsirado papildomų užduočių vykdymas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Kaip turi būti skaičiuojamas stažas valstybės tarnyboje (dienomis ar mėnesiais), už kurį mokamas priedas. Valstybės institucijoje, kurioje dirbu, stažas valstybės tarnyboje apvalinamas mėnesio tikslumu, todėl priedas už stažą pradedamas mokėti ne nuo kitos dienos, kai sueina 3 m. stažas, o nuo kito mėnesio. Tokiu būdu tarnautojui, kuriam 3 m. stažas sueina spalio 4 d. 3 proc. priedas mokamas tik nuo lapkričio 1 d. Ar teisūs valstybės tarnautojai, kurie skaičiuoja stažą valstybės tarnyboje mėnesio tikslumu ir ar tai nepažeidžia LR valstybės tarnybos įstatymo nuostatų.
   Remiantis VTĮ 25 straipsnio 2 dalimi valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Remiantis tuo, priedas skaičiuojamas ir turėtų būti mokamas valstybės tarnautojams nuo kitos dienos , kai sueina treji tarnybos metai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Kaip turėtų būti mokama valstybės tarnautojui už skyriaus vedėjo funkcijų vykdymą? Ar priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, ar skirtumas tarp vedėjo ir valstybės tarnautojo, laikinai vykdančio skyriaus vedėjo funkcijas, atlyginimų?

   Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nėra nustatyta funkcija nesant skyriaus vedėjo vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas, pastarajam valstybės tarnautojui turėtų būti mokama priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

   VTĮ 26 str. priemokos už darbo krūvį viršijančią veiklą dydis nereglamentuojamas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Kaip turėtų būti atsiskaitoma su išeinančiu kasmetinių atostogų valstybės tarnautoju? Kokios garantijos taikomos valstybės tarnautojui, kuriam darbo užmokestis už kasmetines atostogas sumokamas pavėluotai arba išėjus į atostogas? Kada turėtų būti sumokamas darbo užmokestis už iki kasmetinių atostogų pradžios dirbtas dienas?

   VTĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nustatytos tik atostogų rūšys ir jų trukmė, valstybės tarnautojams taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos, susijusios su atostogų suteikimo, apmokėjimo tvarka ir kt. klausimais.

   DK 165 straipsnis numato, kad kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. DK 176 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Ši norma įtvirtina bendrąją taisyklę, kad už atostogų laikotarpį su darbuotoju atsiskaitoma iki atostogų pradžios. Pažymėtina, kad kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmę numato DK 166 straipsnis, valstybės tarnautojams atitinkamai VTĮ 36 straipsnis, o DK 176 straipsnio 2 dalies pagrindu pratęstos kasmetinių atostogų dienos į bendrą kasmetinių minimaliųjų atostogų dienų skaičių nėra įskaitomos.

   Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad DK 176 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje yra nustatyta sankcija darbdaviui, t. y. jei darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, už praleistą laiką mokant kaip už atostogas Taigi, pagal šią normą savalaikio darbo užmokesčio už kasmetines atostogas neišmokėjimo pasekmė vienareikšmė – atostogų pratęsimas (pvz., 2000 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2000; 2001 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2001; 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1059/2003).

   Pažymėtina, kad darbuotojo pageidavimas (valia) dėl atostogų pratęsimo (tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį) turi būti aiškiai išreikštas darbdaviui (žodžiu ar raštu). Tai reiškia, kad atostogų pratęsimas darbdaviui vėluojant sumokėti už jas yra darbuotojo teisė, todėl jis (darbuotojas), siekdamas šia teise pasinaudoti, savo valią paprastai turi išreikšti atostogų metu ar per protingą laiką (bet nedelsdamas) joms pasibaigus. Taip pat darbuotojas turi galimybę su darbdaviu susitarti, kad vietoj pratęsimo, atostogos jam bus suteiktos vėliau, pavyzdžiui, darbuotojui palankesniu ar labiau pageidaujamu metu. Paminėtina, kad bet kokie pasikeitimai darbo teisiniuose santykiuose labiau pageidautini raštu, (turėtų būti formalizuoti raštiškai), nes tik taip galima surinkti pakankamai duomenų, jei kyla nesutarimas ir jį reikia spręsti darbo ginčo tvarka.

   Nesutarimai tarp darbuotojo ir darbdavio (darbo ginčai), kilę dėl kasmetinių atostogų pratęsimo ar apmokėjimo, nagrinėjami DK XIX skyriuje „Individualus darbo ginčas“ nustatyta tvarka. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Įstaigos departamento direktorius perkeltas į kitas pareigas jo vykdomos funkcijos buvo pavestos vykdyti departamento direktoriaus pavaduotojui. Departamento direktoriaus pavaduotojui buvo mokama 20 proc. priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Metai baigėsi. Ar gali būti mokama priemoka valstybės tarnautojui už pavestas vykdyti funkcijas, jeigu jam tenka vykdyti pavestas funkcijas ilgiau negu vienerius metus? Darbas yra specifinis, surasti pakaitinį darbuotoją sudėtinga, funkcijas vykdyti būtina.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 26 str. 2 d. nustatyta, kad priemoka už darbo krūvį viršijančią veiklą negali būti mokama ilgiau kaip vienerius metus nuo jos paskyrimo. Jei valstybės tarnautojui ilgiau nei vienerius metus tenka dirbti anksčiau nurodytomis sąlygomis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Tokiu atveju, vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta procedūra, papildomas valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir pateikiamas vertinti Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijai ir patvirtinamas pareigybės aprašymas su papildoma funkcija. Šiuo atveju gali pasikeisti šios pareigybės kategorija dėl funkcijų sudėtingumo ir darbo krūvio padidėjimo.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 12. Koks turėtų būti mokamas darbo užmokestis karjeros valstybės tarnautojui laikinai perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kai yra tarnybinė būtinybė?

   Turėtų būti mokamas darbo užmokestis (pareiginė alga, priklausantys priedai nuo pareiginės algos, priemokos) pagal tos kategorijos pareigas į kurias yra perkeltas, tačiau VTĮ 18 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad laikinai perkeltam į kitas valstybės tarnautojo pareigas karjeros valstybės tarnautojui, mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo gautas darbo užmokestis, nepriklausomai nuo to, ar perkeliama į aukštesnės ar žemesnės kategorijos pareigas. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Socialinės garantijos 12
  • 1. Ar nebus pažeistos valstybės tarnautojo teisės ir jam nustatytos garantijos atleidus jį iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo nesuėjus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui bei neperkėlus jo atleidimo datos iki to laiko, kai turėjo pasibaigti įspėjimo apie pareigybės panaikinimo terminas?

   Panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę, nelieka tai pareigybei priskirtų funkcijų, t.y. funkcijų, kurias vykdyti jis buvo priimtas. Todėl, jeigu iki pareigybės panaikinimo dienos valstybės tarnautojui nepasiūlytos kitos pareigos, jis atleidžiamas iš pareigų. Tačiau nurodytu atveju (kai valstybės tarnautojas nebuvo įspėtas prieš teisės aktuose nustatytą terminą) atleidus valstybės tarnautoją dėl pareigybės panaikinimo nuo jos panaikinimo dienos, valstybės tarnautojui nebūtų užtikrintos visos teisės aktuose nustatytos teisės ir socialinės garantijos, šiuo atveju – teisė būti įspėtam apie pareigybės panaikinimą prieš nustatytą terminą ir garantija į pareigų siūlymą laikotarpyje nuo įspėjimo apie pareigybės panaikinimą iki jos panaikinimo. Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja santykių, atsirandančių atleidžiant valstybės tarnautoją nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui. Todėl pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį, reguliuojant santykius, susijusius su valstybės tarnautojų statusu ir socialinėmis garantijomis, taikomi kiti teisės aktai. Įvertinant tai, kad panaikinus pareigybę neliks šiai pareigybei priskirtų funkcijų, tačiau turi būti užtikrintos valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytos teisės ir garantijos, manome, kad atleidžiant iš pareigų laiku neįspėtą apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautoją jo atleidimo iš pareigų data turėtų būti perkeliama atsižvelgiant į Darbo kodekso 130 straipsnio 8 dalies nuostatą.

   Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės tarnautojai negali būti atleisti iš pareigų vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, nes Valstybės tarnybos įstatymas nustato baigtinius atleidimo iš pareigų pagrindų sąrašus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Ar išlieka turėta kvalifikacinė klasė perkeliant valstybės tarnautoją iš vienos valstybės institucijos į kitą?
   Remiantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr.1106 redakcija), 48 punktu, valstybės tarnautojui, perkeltam į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 18 str. 3 d. ar 19 str. 1 d., arba į kitas valstybės tarnautojo pareigas pagal VTĮ 20 str. 1, 2 ar 4 dalį, arba paskirtam į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas pagal VTĮ 43 str. 1 dalį, paliekama jam iki perkėlimo arba paskyrimo suteikta kvalifikacinė klasė.

    

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Esu valstybės tarnautoja, norėčiau sužinoti, ar mane, grįžusią iš vaiko priežiūros atostogų (sugrįžimo dieną vaikui buvo 2 metai 2 mėnesiai), turėjo sugrąžinti į tas pačias pareigas, kurias ėjau iki dekreto? Kol auginau vaiką, mane pavadavo naujai priimta darbuotoja, kuri šias pareigas eina iki šiol, o man pasiūlė kitas pareigas kitame skyriuje.

   Pagal VTĮ (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708)  43 straipsnio 5 dalį einamos pareigos garantuojamos, kai karjeros valstybės tarnautojas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, negali eiti pareigų. Remiantis tuo, Jūs, grįžimo iš atostogų vaikui prižiūrėti dieną, turėjote būti sugrąžinta į  eitas pareigas.

   Reiktų paminėti, kad pagal VTĮ (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708)  18 straipsnį, kai yra tarnybinė būtinybė, karjeros valstybės tarnautoją  į pareigas priėmęs asmuo turi teisę jį laikinai parkelti į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, esančioje toje pačioje ar kitoje gyvenamojoje vietovėje. Karjeros valstybės tarnautoją laikinai perkelti į kitas pareigas galima tik jo rašytiniu sutikimu ir laikinai parkeltas į kitas pareigas karjeros valstybės tarnautojas negali būti ilgiau negu vienerius metus per penkerius tarnybos metus, jam mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo gautas darbo užmokestis.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Ar gali būti panaikinta valstybės tarnautojos pareigybė, jai esant dekretinėse atostogose arba vaiko auginimo atostogose (susiję su etatų mažinimu)? Pasibaigus šioms atostogoms, nebebus "kur grįžti".

   Pasibaigus atostogoms jums turi būti užtikrinta galimybė grįžti į eitas pareigas (VTĮ 43 str. 8 d.).

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Buvau atleista dėl pareigybės panaikinimo. Įsakyme dėl atleidimo buvo įrašyta, kad man turi išmokėti 2 mėnesiu išeitinę kompensaciją. Finansininkė pareiškė, kad nieko nemokės, jei neparašysiu prašymo. Ar ji turi teisę neišmokėti man išeitinės kompensacijos nepateikus minėto prašymo?
   Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 41 straipsnio 2 dalimi, dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą: iki penkerių metų – 2 mėnesių; nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių; nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių; daugiau kaip dvidešimt metų – 6 mėnesių. Išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas dienos. VTĮ nenustatytas reikalavimas dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamam valstybės tarnautojui pateikti prašymą išeitinei kompensacijai gauti, todėl tokio prašymo nepateikimas neturėtų sustabdyti išeitinės kompensacijos mokėjimo.

    

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Tarnybinėje komandiruotėje praleidau 10 dienų, iš kurių 5 dienos buvo poilsio dienos. Kaip kompensuojama už darbą tarnybinės komandiruotės metu poilsio ir švenčių dienomis, įskaitant ir kelionės laiką?
   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnio 5 dalies 2 punktu, valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai jie yra išsiųsti į tarnybinę komandiruotę, - darbo dienomis komandiruotėje bei komandiruotės metu kelionėje išbūtą laiką. Atsižvelgus į šias nuostatas, darbo užmokestis turėtų būti mokamas ir už dienas, praleistas kelionėje.

   Be to, VTĮ 41 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, valstybės tarnautojo prašymu vietoj VTĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos priemokos mokėjimo kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą mokamą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Jūsų paklausime minimu atveju turėtų būti suteiktos 5 poilsio dienos.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Mirus artimam giminaičiui darbovietė suteikia iki 3 laisvų darbo dienų, norėčiau sužinoti ar jas reikia vėliau atidirbti ir kaip jos žymimos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

   Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad Valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių), sutuoktinio tėvų, vaikų (įvaikių), brolių ir seserų mirties atveju – iki 3 darbo dienų. Už šias dienas atidirbti nereikia, o darbo laiko apskaitos  žiniaraštyje tos dienos žymimos pagal 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 78  "Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 18-528) patvirtinto Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) nustatytus reikalavimus. Neatvykimo į darbą atvejams taikomas sutartinis žymėjimas. Minėto Tvarkos aprašo 9 p. nustatyta, kad įmonės, įstaigos ir organizacijos, valstybės institucijos pavyzdinę darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą gali papildyti kitais rodikliais. Kadangi minėtu atveju,- neatvykimas į darbą mirus artimam giminaičiui pavyzdinėje darbo laiko apskaitos žiniaraščio formoje nenurodytas, įstaiga, vadovaujantis Tvarkos aprašo 9 punktu, šiom dienom žymėti gali naudoti savo pasirinktą (nustatytą) sutartinį žymėjimą (pvz., AD). Pasirinkus sutartinį žymėjimą, jis turi būti nustatyta tvarka patvirtintas.    

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Kokiais atvejais tiesioginis vadovas gali išleisti valstybės tarnautoją darbo laiku nuvykti pas gydytoją, jei tarnautojas turi taloną ar siuntimą pas gydytoją su konkrečia data ir valanda? Ar tiesioginis vadovas turi teisę reikalauti, kad valstybės tarnautojas dėl vizito pas gydytoją tą dieną įsiformintų nemokamas atostogas? Ar už šį vizitą pas gydytoją neteks valstybės tarnautojui apsimokėti, nes nemokamų atostogų metu valstybės tarnautojas nebus apdraustas socialiniu draudimu?

   Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai, gavę tiesioginio vadovo sutikimą, yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, - iki vienos darbo dienos. Manytume, kad įstatymas tiesioginiam vadovui suteikia teisę spręsti dėl tokio sutikimo ar nesutikimo.

   Valstybės tarnybos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

   Sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad  asmenys, nurodyti šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (pvz.: apdraustieji: viešojo administravimo valstybės tarnautojai) <...>, šio Įstatymo 9–12 straipsniuose nurodytas paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, gauna dar vieną mėnesį po to, kai už juos nustota mokėti arba kai jie patys nustoja mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Ar gali valstybės tarnautojai mokytis už valstybės tarnautojų mokymui skirtas įstaigos biudžeto lėšas darbo metu?

   Gali, nes valstybės tarnautojams yra garantuojamos einamos pareigos ir darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu yra pasiųsti į Valstybės tarnybos įstatymo nustatytą mokymą (VTĮ 43 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Karjeros valstybės tarnautojas padavė pareiškimą atleisti iš užimamų pareigų nurodydamas, kad yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ir ją gauna. Ar atleidžiant šį valstybės tarnautoją galima taikyti Darbo kodekso 140 str. 2 d. nuostatą ir išmokėti dvejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 5 str., darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Išeitinės išmokos išmokėjimo pagrindai reglamentuojami VTĮ 41 str., todėl Darbo kodekso nuostatos šiuo atveju netaikomos. Minėtame straipsnyje nenustatyta, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam vadovaujantis VTĮ 44 str. 1 d. 1 p. nuostata, t. y. atsistatydinant savo noru, turėtų būti išmokama išeitinė išmoka.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Kaip galima nustatyti, ar asmuo, kuris atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų dėl pareigybės panaikinimo ir kuriam reikia mokėti išeitinę išmoką, nepradėjo eiti valstybės tarnautojo pareigų ar priimtas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke?

   Šiuo metu valstybės ar savivaldybių įstaigos gali patikrinti informaciją  apie asmenų įsidarbinimą valstybės ar savivaldybių įstaigose per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS.

   Norėdamas patikrinti, ar asmuo nepradėjo eiti pareigų valstybės ar savivaldybių įstaigose, įstaigos Valstybės tarnautojų registro tvarkytojas, prisijungęs prie VATIS, turėtų atlikti šiuos veiksmus:  

   1) kairiojo meniu skiltyje IŠRAŠAI pasirinkti punktelį Patikrinimai – atsivers langas Asmenų tikrinimas;

   2) laukelyje „Asmens kodas“ suvesti tikrinamojo asmens kodą ir spausti [Pridėti] – to asmens pavardė atsiras lentelėje Tikrinamų asmenų sąrašas. Jei tikrinami kelis asmenys, 2 žingsnį pakartoti tiek kartų, kiek asmenų tikrinama.

   3) paspausti mygtuką [Formuoti]  – sistema suformuos pažymą (html arba pdf formatu) apie visus tikrinamus asmenis.


   Dėl asmenų, įsidarbinusių ne valstybės ar savivaldybių įstaigose, siūlome kreiptis į Socialinio draudimo fondo valdybą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 12. Ar karjeros valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš valstybės tarnautojo pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., priklauso išeitinė išmoka? Jei taip, kokiu būdu ji išmokama šiais atvejais: jei po mėnesio nuo atleidimo iš valstybės tarnybos dienos įsidarbinama kitoje valstybės įstaigoje ir, kitu atveju, jei įsidarbinama privačioje įmonėje?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 41 str. 2 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš pareigų kai panaikinama jo pareigybė, išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą. VTĮ 41 str. 4 d. nustatyta, kad nustatyta išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke.

   Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos.

    Asmens įsidarbinimas privačioje įmonėje išeitinės išmokos mokėjimo nenutraukia.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Atostogos 11
  • 1. Esu valstybės tarnautoja, mokausi aukštojoje mokykloje antrame magistrantūros kurse neakivaizdiniame skyriuje. Norėčiau sužinoti, ar įstaigos vadovas privalo mane išleisti į sesiją pateikus universiteto pažymą? Jei taip, ar tai būtų kasmetinių atostogų sąskaita? Šios atostogos būtų mokamos ar nemokamos?

   Valstybės tarnybos įstatymas (toliau − VTĮ) nereglamentuoja mokymosi atostogų suteikimo klausimų, todėl, atsižvelgiant į VTĮ 5 str., šiuo atveju reikėtų vadovautis Darbo kodekso (toliau − DK) nuostatomis. DK 181 str. 2 d. nustatyta, kad darbuotojams, kurie mokosi aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos. Mokymosi atostogos valstybės tarnautojams, manome, turėtų būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar savo iniciatyva, ar su įstaigos siuntimu valstybės tarnautojas mokosi. Vadovaujantis DK 169 str. 7 d., asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų darymo ar konsultacijų laiko. DK 210 str. besimokantiems darbuotojams įtvirtina mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygas. Darbuotojams, kurie mokosi turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį, o darbuotojams, kurie mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Esu valstybės tarnautoja ir šiuo metu dirbu. Auginu 1,5 metų vaikutį. Ar galiu vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 3 metai?
   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 35 straipsnio 2 dalis numato, kad valstybės tarnautojas turi teisę į Darbo kodekso nustatytas atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai. Jūsų atveju taikytinos Darbo kodekso nuostatos, nes VTĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Vadovaujantis Darbo kodekso 180 straipsniu, atostogas vaikui prižiūrėti galima imti visas iš karto arba dalimis, o ketinant pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privaloma įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Jūs turite teisę į atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Esu valstybes tarnautoja, išsiskyrusi, ir auginu vaiką iki 14 metų. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą man priklauso 35 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Kokius dokumentus turiu pateikti darbdaviui, kad įrodyčiau, kad vaiką auginu viena ir gaučiau įstatymo numatytas 35 kalendorinių dienų kasmetines minimalias atostogas?
   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 36 str. 1 d. nuostatomis, valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų <...> suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2010 m. kovo 30 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A143 – 531/2010) konstatavo, kad sprendžiant klausimą, ar asmuo vienas augina vaiką, būtina analizuoti ir aiškinti konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 12.2 punkte teismas padarė išvadą, kad aplinkybė „vienas (viena) augina vaiką“ yra vertinamoji ir priklauso nuo konkrečiu metu nustatytų faktų, t. y. darbdavio pareiga suteikti pailgintas kasmetines atostogas nėra permanentinė, aplinkybėms pasikeitus, sprendimas suteikti (nesuteikti) pailgintas atostogas gali kisti.
    
   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytume, kad kiekviena įstaiga turėtų vertinti ir  analizuoti valstybės tarnautojo, pateikusio prašymą dėl 35 kalendorinių dienų kasmetinių minimalių atostogų suteikimo,  konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją  ir pagal faktines aplinkybes priimti atitinkamą sprendimą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Prašome paaiškinti, kaip skaičiuojamos papildomos kasmetinės atostogos, suteikiamos už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

   VTĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ reglamentuoja tik kasmetinių atostogų rūšis ir trukmę, todėl kasmetinių atostogų suteikimo, apmokėjimo ir kiti klausimai yra reguliuojami Darbo kodekso normomis.

   Darbo kodekso 169 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Minėtas straipsnis nustato periodą, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, t.y. atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus, t. y. už dvylikos mėnesių laikotarpį. Darbo kodekso 171 straipsnis nustato, kad kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti suteikiamos kartu arba atskirai. Atsižvelgdami į minėtas nuostatas, manytume, kad valstybės tarnautojams, turintiems didesnį kaip penkerių metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą (toliau – tarnybos stažas), papildomos 3 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą turi būti suteikiamos tais darbo metais, kai atsiranda teisinis pagrindas, t.y. kai valstybės tarnautojui sueina 8 metų tarnybos stažas, arba 6 papildomos dienos, kai sueina 11 metų tarnybos stažas ir atitinkamai t. t. Taip pat pažymėtina, kad sistemiškai vertindami kasmetinių atostogų suteikimo nuostatas, manytume, kad kasmetinės 3 kalendorinių dienų papildomos atostogos suteikiamos už kiekvienus tarnybos stažo metus, t. y. tik už kiekvieną dvylikos mėnesių tarnybos stažo laikotarpį suėjus 8 metų tarnybos stažui. Be to, kasmetinės 3 kalendorinių dienų papildomos atostogos gali būti pridedamos tik prie tų kasmetinių minimaliųjų atostogų, kurios suteikiamos už tuos darbo metus ar jų periodą, kurie sutampa su valstybės tarnautojo tarnybos laikotarpiu, kuomet valstybės tarnautojui suėjo įstatyme nustatytas būtinas tarnybos stažas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Kokiais atvejais galima išeiti neapmokamų atostogų, kaip skaičiuojami jų suteikimo terminai?

   Vadovaujantis VTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

   Nemokamų atostogų dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu dažnumas neribojamas, tačiau maksimalus vienkartinis nemokamų atostogų laikotarpis negali viršyti 3 mėnesių. Valstybės tarnautojo ir jį į pareigas priėmusio asmens susitarimu gali būti suteikiamos iki 3 mėnesių trukmės nemokamos atostogos daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos ir valstybės tarnautojui, kuris nėra panaudojęs jam priklausančių kasmetinių atostogų.   VTĮ nedetalizuoja, dėl kokių šeimyninių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos nemokamos atostogos.Tokia dispozityvi norma reiškia, kad valstybės tarnautojas turi teisę prašyti, o jį į pareigas priėmęs asmuo turi teisę sutikti arba atsisakyti suteikti tokias atostogas. Darbo kodekso 184 straipsnis dėl nemokamų atostogų valstybės tarnautojams netaikomas, jis gali būti naudojamas tik kaip pavyzdinis, formuluojant šeimynines ir kitas aplinkybes, dėl kurių buvimo valstybės tarnautojui atsiranda teisė prašyti nemokamų atostogų.

   Nemokamos atostogos yra skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, ir tuo atveju, jei į jų trukmę patenka DK 162 straipsnyje nustatytos šventinės dienos, ar nemokamų atostogų laikotarpiu valstybės tarnautojas tampa nedarbingu, tai tiek šventinės dienos, tiek ligos laikotarpis įsiskaičiuoja į nemokamų atostogų trukmę, t.y. nemokamos atostogos nei šventinėmis dienomis nei ligos laikotarpiu nepailgėja. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Pradėjau dirbti š.m. balandžio mėn. Po 6 mėn. darbo galiu eiti 2 savaičių trukmės atostogų. Ar persikels atostogos į kitus metus, jei jų šiais metais nepanaudosiu?

   Darbo kodekso 174 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. Atsižvelgiant į šią nuostatą bei į Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio nuostatą, manytume, kad valstybės tarnautojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Ar valstybės tarnautojui, auginančiam du vaikus iki 12 metų pagal LR DK 214 str. galima suteikti asmens, priimančio į pareigas leidimu, vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį arba sutrumpinti vieną darbo dieną per savaitę (pasirinktinai)?

   Jūsų atveju taikytinos Darbo kodekso nuostatos, nes VTĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Vadovaujantis Darbo kodekso 214 straipsniu, darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas  dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Asmuo dirbo valstybes tarnyboje nuo 1999 m. 2003 m. nutraukė santykius su valstybės tarnyba, 2005 m. pradėjo dirbti vėl valstybės tarnyboje, kaip skaičiuojamas stažas dėl atostogų ir ar priklausytu 28 dienos ar 30 dienų pagal ankstesnius įstatymus.
   Valstybės tarnautojams priimtiems į pareigas po 2002 m. liepos 1 d. (įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui) taikomos Valstybės tarnybos įstatymo VTĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad valstybės tarnautojui kasmet suteikiamos 28 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos ir 2 dalies nuostatos, kad valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą suteikiamos papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos. Valstybės tarnautojui turinčiam 8 metų tarnybos stažą, nuo tos dienos, kai suėjo 8 metai,  atsiranda teisė į papildomas  3 kalendorinių dienų  kasmetines atostogas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Esu valstybės tarnautoja. 2002 m. pabaigoje išėjau gimdymo atostogų, vėliau - vaiko priežiūros atostogų. 2005 m. liepos pabaigoje grįžau į darbą. Norėčiau sužinoti, ar priklauso man kasmetinės atostogos už tą laiką, kai prižiūrėjau vaiką ir nedirbau? Jei priklauso, tai kiek?

   Darbo kodekso 170 str. 1 d. 3 p. nustato, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitomas laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai. Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, manome, kad už laiką, kurio metu valstybės tarnautojas buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol jam sueis treji metai, kasmetinės atostogoms neturėtų būti suteikiamos.     

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Prašau paaiškinti kaip turi būti skaičiuojamos atostogos pagal DK, kai asmuo, toje pačioje darbovietėje išdirbęs virš 10 metų, atleidžiamas iš darbo išmokant išeitinę išmoką ir tą pačią dieną vėl priimamas toje pačioje darbovietėje kitame etate. Ar prie atostogų prisidės 3 papildomos dienos už nepertrauktą 10 metų stažą vienoje darbovietėje.

   Darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos netaikomos. Šiuo klausimu galėtumėte kreiptis į  Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Kaip turi būti suprantama Valstybės tarnybos įstatymo 36 str. 2 d., ar kad papildomų kasmetinių atostogų 3 k.d. suteikiamos turint didesnį kaip penkerių metų darbo stažą, ar tik aštuonerių metų darbo stažą? Formuluotė, išdėstyta įstatyme, mano manymu leidžia interpretuoti taip, kaip nori. Mano stažas nuo 2005-04-04.

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 36 str. 2 d., valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą suteikiamos papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos. Teisė į kasmetinių atostogų papildomas kalendorines dienas valstybės tarnautojui atsiranda nuo tos dienos, kai jis įgyja minėtame VTĮ straipsnyje nustatytą valstybės tarnybos stažą. Atitinkamas skaičius papildomų dienų kasmetinių atostogų pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo tos dienos, kai atsiranda teisinis pagrindas – sueina 8-erių ar atitinkamai 11 ar 14 metų tarnybos stažas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Tarnybinė atsakomybė 3
  • 1. Ar Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 d. 4 punkte nustatyta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų privalo būti paskirta, jei valstybės tarnautojui per paskutinius 12 mėn. buvo taikyta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Manytume, kad VTĮ 29 straipsnio 4 dalies dispozityvi nuostata neįpareigoja valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Ar buvimas tarnybos metu neblaiviam yra šiurkštus tarnybinis nusižengimas? Kokia turi būti skiriama tarnybinė nuobauda?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 6 dalies 7 punkte nustatytas šiurkštus tarnybinis nusižengimas, t. y. buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, jei valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą yra priskiriamas prie šiurkščių tarnybinių nusižengimų. Aiškindama VTĮ 29 straipsnio 6 dalies 7 punktą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pats valstybės tarnautojo buvimas tarnybos metu neblaiviam savaime nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Pastarajai aplinkybei konstatuoti taip pat yra būtina nustatyti kitas šios teisės normos taikymo prasme reikšmingas aplinkybes: kad valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą. Šioms aplinkybėms nustatyti turi būti taikytini bendrieji su žmogaus orumu sietini arba visuomenės (jos didžiosios dalies) požiūrį į atitinkamą valstybės ir savivaldybės instituciją ir įstaigą formuojantys kriterijai (2011 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1098/2011).

   Pažymime, kad VTĮ 29 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis turi būti parenkama tarnybinės nuobaudos rūšis, t. y. tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo. Be to, pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos, jog taikant konkrečią nuobaudos rūšį, tarp jų ir atleidimą iš tarnybos, esant veiką kvalifikuojantiems požymiams – pakartotinumui ar šiurkščiam tarnybiniam nusižengimui, privalu atsižvelgti į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. I-249/2004; Nr. A-334/2004; Nr. A-842/2005; Nr. A-726/2004).

   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytume, kad skiriant konkrečią tarnybinę nuobaudą reikėtų atsižvelgti į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes, padarinius, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo ir į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo.

   Taip pat pažymime, kad vadovaujantis VTĮ nuostatomis sprendimą dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo, atsižvelgiant į tarnybinio nusižengimo tyrimą atlikusios komisijos pateiktą motyvuotą išvadą, priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo.

   Atnaujinta: 2016 12 07

  • 3. Ar turėčiau tęsti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą (įteikti pranešimą apie tarnybinį nusižengima ir t.t., organizuoti atidėtą tiesioginio vadovo vertinimą, jei tarnautojas grįžęs po ligos įteikė prašymą atleisti iš darbo? Labai laukiu atsakymo.

   Remiantis VTĮ ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių nuostatomis tarnybinės nuobaudos skiriamos valstybės tarnautojams. Atsižvelgiant į minėtų teisės aktų nuostatas, tarnybinio nusižengimio tyrimo procedūrą turėtumėte tęsti, tol asmuo, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, eina valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Vertinimas 6
  • 1. Prašome paaiškinti, ar 2007 m. pabaigoje galima vykdyti eilinį karjeros valstybės tarnautojo vertinimą, jei jis toje pačioje savivaldybės įstaigoje nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. balandžio mėn. dirbo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2007 m. rugsėjo mėn., laimėjus konkursą, buvo paskirtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas?

   Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 1 d. nurodyta, kad vertinama įstaigos vadovų (išskyrus įstaigos vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, tarnybinė veikla. Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 4 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kasmet, jei valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla. 

   Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra skiriamas į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, o politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų tarnybinė veikla nėra vertinama, todėl periodas, kuomet valstybės tarnautojas dirbo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, nėra įskaičiuojamas į 6 mėnesių pareigų ėjimo įstaigoje laikotarpį. Jūsų minimas valstybės tarnautojas ėjo karjeros valstybės tarnautojo pareigas įstaigoje trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, todėl šio valstybės tarnautojo tarnybinė veikla kasmetinio vertinimo metu neturi būti vertinama. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Ar valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo iniciatyva gali būti atliktas tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas, kai iki kasmetinio vertinimo lieka mažiau negu du mėnesiai? Ar tikslinga?

   Gali. Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 25 d. pasakyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, jei nuo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba jei valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje įstaigoje, kurioje vertinama jo veikla. Manytume, jog valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas nėra tikslingas, jei iki kasmetinio vertinimo lieka mažiau nei du mėnesiai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Pernai buvo sudaryta vertinimo komisija, į kurios sudėtį įtraukti nariai iš apygardos teismo. Šiemet pakanka savų valstybės tarnautojų komisijai sudaryti. Ar būtinai ta pati sudėtis turi būti du metus?

   Valstybės tarnybos įstatymo 221 str. 2 d. nustatyta, kad vertinimo komisija sudaroma dvejiems metams iš valstybės tarnautojų – ne mažiau kaip 5 narių. Taip pat nurodyta, kad vertinimo komisiją sudariusio asmens motyvuotu sprendimu arba komisijos nario motyvuotu prašymu vertinimo komisijos sudėtis gali būti keičiama, nepraėjus dvejiems metams nuo jos sudarymo dienos.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Ar paliekama trečia kvalifikacinė klasė ją turinčiam valstybės tarnautojui, kuris yra perkeliamas į aukštesnes pareigas neeilinio vertinimo metu?
   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 9 dalyje apibrėžta, kad kvalifikacinė klasė  – tam tikros kategorijos valstybės tarnautojo kvalifikacijos lygmuo. Vadovaujantis minėtu straipsniu, valstybės tarnautojui, perkeliamam į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jam suteikta kvalifikacinė klasė neišlieka.

   Tačiau, remiantis VTĮ 22 str. 22 d., karjeros valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu gali būti atliekamas neeilinis karjeros valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas, kai yra karjeros valstybės tarnautojo rašytinis prašymas perkelti jį į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas suteikti šiam valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę. Tokiu atveju, valstybės tarnautojui kvalifikacinė klasė, perkėlus jį aukštesnes pareigas, gali būti suteikta iš naujo.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Ar gali valstybės tarnautojas turintis 10 kategoriją, per vertinimą būti perkeltas į 13 kategoriją?

   Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 str.14 d., vertinimo komisija, įvertinusi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui gali teikti siūlymą perkelti karjeros valstybės tarnautoją į toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Atsižvelgiant į šią nuostatą, į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą įgyvendinti vertinimo komisijos siūlymą, valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į aukštesnes pareigas, t.y. iš 10 kategorijos pareigybės – į 13 kategorijos pareigybę.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Šių metų rugsėjo mėnesį vyko valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas. Ar tokiu atveju valstybės tarnautojo tarnybinė veikla turi būti vertinama eilinio vertinimo metu?

   VTĮ 22 str. 4 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kasmet, jei valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla. Tai reiškia, kad visų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla turi būti įvertinta kasmetinio vertinimo metu, nepriklausomai nuo to, kada vyko jų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Tarnybiniai pasai 12
  • 1. Kas yra tarnybinis pasas?

   Tarnybinis pasas – tai asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę ir einamas pareigas. Šis dokumentas yra skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais, tokiu būdu tarnybos tikslais nereikia naudoti asmeninio paso.

   Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.), kuriems Tarnybinio paso įstatymu suteikta teisė gauti šį dokumentą. 

   Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Kas moka už tarnybinio paso išdavimą (keitimą)?

   Valstybės rinkliavą sumoka valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga, kurioje asmuo eina pareigas.  

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Kiek laiko galioja tarnybinis pasas?

   Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Ką reikia žinoti praradus pasą?

   1. Asmuo, praradęs tarnybinį pasą, apie tai laisvos formos raštišku pranešimu turi nedelsdamas pranešti Valstybės tarnybos departamentui ir atsakingiems asmenims. Atsakingiems asmenims gali būti pranešama ir žodžiu. Raštiškame pranešime apie tarnybinio paso praradimą asmuo turi nurodyti savo asmens duomenis, tarnybinio paso praradimo aplinkybes, jeigu žino – tarnybinio paso numerį. 

   2. Jeigu tarnybinį pasą asmuo prarado  laikinai būdamas užsienio valstybėje, tai apie tarnybinio paso praradimą laisvos formos raštišku pranešimu jis turi informuoti Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Dėl kokių priežasčių gali būti keičiamas tarnybinis pasas?

   Tarnybinis pasas keičiamas, jeigu: 

   • asmuo pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą; 
   • pasibaigė paso galiojimo laikas
   • pasas tapo netinkamas naudoti; 
   • išnaudoti vizoms ir pastaboms skirti lapai.

   Jeigu asmuo tarnybinį pasą keičia dėl vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo pakeitimo, naujas tarnybinis pasas išduodamas tik po to, kai duomenys apie asmenį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre ir asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė ar Lietuvos Respublikos pasas su naujais duomenimis.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 6. Ką daryti pasikeitus asmens einamoms pareigoms?

   Jeigu pasikeitė asmens einamos pareigos ir jo užimama pareigybė nebeatitinka Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei Sąraše nurodytų pareigybių, asmuo privalo grąžinti tarnybinį pasą atsakingiems asmenims.

   Jeigu pasikeitus asmens, kuriam išduotas tarnybinis pasas, einamoms pareigoms, jo naujos pareigos suteikia jam teisę turėti tarnybinį pasą, asmuo atsakingiems asmenims turi pateikti laisvos formos prašymą bei tarnybinį pasą dėl įrašo apie einamų pareigų tarnybiniame pase pakeitimą. Laisvos formos prašyme asmuo turi nurodyti šiuos duomenis: vardą (-us), pavardę, naujų pareigų pilną pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis bei tarnybinio paso numerį.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Ką reikia žinoti pildant prašymą išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą?

   Asmuo turi užpildyti prašymo 1 – 10 punktus. Pildydamas prašymą asmuo nurodo, ar prašo išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą, pabraukdamas reikiamą žodį. Prašymas užpildomas didžiosiomis raidėmis, aiškia rašysena, užpildant visas eilutes bei eilutėse esančiuose langeliuose pažymint (ženklu “x”) tinkamą atsakymą.

   Asmuo privalo pasirašyti specialiu ryškiai rašančiu juodu rašikliu tiksliai tam skirtoje prašymo vietoje. Asmens parašas neturi išeiti už rėmelio ribų.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Kokie dokumentai pateikiami tarnybiniam pasui gauti (pakeisti)?

   Asmuo atsakingiems asmenims turi pateikti šiuos dokumentus:

   1) nustatytos formos užpildytą prašymą išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą (prašymą galite atsisiųsti čia); 

   2) tarnybinį pasą, kai jį keičia; 

   3) jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl tarnybinio paso išdavimo (keitimo) nėra valstybės tarnautojas, jis kartu su prašymu turi pateikti pažymėjimo, patvirtinančio jo einamas pareigas, nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (tik asmenys, kurie nėra valstybės tarnautojai ir turi teisę gauti tarnybinį pasą). 

   Atkreipiame dėmesį, kad prašymas kartu su dokumentais pateikiamas atsakingiems asmenims asmeniškai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Kur kreiptis dėl tarnybinio paso išdavimo (keitimo)?

   Asmenys, turintys teisę gauti tarnybinį pasą, su prašymu išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą turi kreiptis į asmenį, turintį teisę juos priimti į pareigas, o jeigu asmenis į pareigas priėmė kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, su tokiu prašymu turi kreiptis į vidaus reikalų ministro įgaliotą asmenį (Valstybės tarnybos departamento direktorių).  

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Kas turi teisę gauti (pakeisti) tarnybinį pasą?

   Pareigybes, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, nustato LR tarnybinio paso įstatymas (Žin.,  2000, Nr.7-178; 2003, Nr. 38-1655) ir LR Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1099 patvirtintas pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašas (Žin., 2003, Nr. 84-3840) (toliau – sąrašas). 

   Pareigybių sąrašas nėra pernelyg platus, jame – 18-20 kategorijos valstybės tarnautojai, Seimo kanceliarijos visi patarėjai, valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, jų pavaduotojai. 

   Taip pat tarnybinis pasas išduodamas LR Prezidento, LR Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir ministrų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, LR Seimo, LR Vyriausybės kanceliarijų bei ministerijų departamentų direktoriams ir pavaduotojams, skyrių, nesančių departamento struktūroje, vedėjams, savivaldybių merams, jų pavaduotojams, savivaldybės administracijos direktoriams ir pavaduotojams bei savivaldybių kontrolieriams. Su aukščiau minėtais asmenimis nuolat į užsienio valstybes vykstantiems vertėjams, dirbantiems valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat gali būti išduotas tarnybinis pasas. 

   Į sąrašą įtrauktos ir LR diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ar atstovybių prie tarptautinių organizacijų administracinio techninio personalo darbuotojų pareigybės. Beje, tarnybinis pasas neišduodamas asmenims, kuriems pagal LR diplomatinės tarnybos įstatymą gali būti išduotas diplomatinis pasas. 

   Kita svarbi pareigybių grupė - kariuomenės vadas, pajėgų vadai ir pavaduotojai, Gynybos štabo viršininkas ir jo pavaduotojai, skyrių viršininkai. Tarnybinis pasas išduodamas ir kitiems profesinės karo tarnybos kariams, jeigu jų pareiginiuose nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti būtina nuolat vykti į užsienio valstybes. 

   Valstybės tarnautojai, kurių pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms vykdyti būtina nuolat vykti į užsienio valstybes, taip pat gali kreiptis dėl tarnybinio paso išdavimo. 

   Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.).

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Kur galima gauti prašymų išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą blankus?

   Prašymą galite atsisiųsti čia.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 12. Kokie teisės aktai, reglamentuoja tarnybinio paso paskirtį, išdavimą, galiojimą, keitimą, grąžinimą?

   Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas 

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1099 "Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo"  

   Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.1V-311 "Dėl tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo

   Atnaujinta: 2016 09 13

 • Kiti klausimai 13
  • 1. Ar vykstant ilgesnės trukmės nei viena savaitė komandiruotei priklauso dienpinigiai už nedarbo dienas (šeštadienį ir sekmadienį)?

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 17 punkte nustatyta, kad kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam mokami dienpinigiai – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką. Remiantis išdėstytu, jei į komandiruotės laiką įeina ir nedarbo dienos, už jas tai pat mokami dienpinigiai. 

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 2. Ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, gali laikinai pavaduoti valstybės tarnautoją kasmetinių atostogų metu?

   Pagal VTĮ 2 straipsnio 2 punktą valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis VTĮ  2 straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo administravimo veiklą. Kadangi viešojo administravimo veiklą gali vykdyti tiktai valstybės tarnautojai, todėl darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali vykdyti valstybės tarnautojo funkcijų, jo kasmetinių  atostogų metu.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 3. Valstybės tarnybos įstatymo keliuose straipsniuose yra minimos tarnybinės komandiruotės. Prašome paaiškinti, kas yra laikoma tarnybine komandiruote.

   2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 526 patvirtintų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 2 punkte nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikomas valstybės tarnautojo ar darbuotojo (toliau vadinama – darbuotojas) išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinį pavedimą.

   5 punkte nustatyta, kad siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu arba potvarkiu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas. Įsakyme arba potvarkyje nurodytas avanso dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 4. Ar valstybės tarnautojo darbo grafikas yra privalomas nuo 8.00 iki 17.00, ar šį grafiką galima keisti?

   Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“, patvirtinto 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990, 2.7 papunkčiu, šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo ar valstybės tarnautojo darbo grafikas netaikant šiuo nutarimu nustatytų reikalavimų dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdieninės darbo laiko trukmės.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 5. Kur galima būtų perskaityti Savivaldybių institucijų ir įstaigų suskirstymo į grupes sąrašus? Kuriai grupei priklauso Utenos apskrities savivaldybės: Utenos, Anykščių, Ignalinos, Zarasų, Molėtų ir Visagino savivaldybės?
  • 6. Ar Personalo tarnyba (skyrius), jei jis jau yra įsteigtas, o jo du darbuotojai aptarnauja virš 200 asmens bylų, gali būti reorganizuojamas, t.y. jungiamas su kitu skyriumi, su kurio funkcijoms neturi nieko bendro. Ar Valstybės tarnybos nuostatos ir LR Vyriausybės nutarimas dėl personalo administravimo tarnybų nuosatų patvirtinimo nęįtvirtina reikalavimo, kad įstaigose, įnstitucijose pagal aptarnaujamų bylų skaičių turi būti steigiama personalą administruojant pareigybė ar personalą administruojantis skyrius, o ne personalo administravimo funkcijos primetamos kitam padaliniui.

   Seimas ir Vyriausybė skiria didelį dėmesį žmogiškųjų išteklių valdymui. Buvo pakeistas VTĮ ir priimtas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1098 „Dėl pavyzdinių personalo administravimo tarnybų nuostatų patvirtinimo“ , kuris apibrėžė Personalo administravimo tarnybos nuostatus ir įpareigojo atitinkamai pakeisti atitinkamų padalinių nuostatus. Be to, VTD pravedė personalo apimties tyrimus, kuriuose rekomenduojama vienam personalo tarnybos tarnautojui priskirti apie  70 aptarnaujamų bylų. Per paskutinius porą metų daugelyje viešojo administravimo įstaigų buvo įsteigti atskiri Personalo administravimo padaliniai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 7. Gal galėtumėt paaiškinti, ar antstolis yra valstybės tarnautojas, ar prilyginamas jam?

   Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis gali teikti šiame Įstatyme numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio funkcijų (toliau – savo funkcijų).

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad  Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo administravimo veiklą.

   Atsižvelgiant į minėtas įstatymų nuostatas antstolis nėra valstybės tarnautojas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 8. Ar privaloma valstybės tarnautojams, baigusiems viešąjį administravimą, išklausyti Įvadinio mokymo kursą?
   Valstybės tarnautojų mokymą reglamentuoja VTĮ X skyrius. 45 str. 1 d. sakoma, kad įvadinį mokymą turi išklausyti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimti asmenys, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo bendrųjų programų.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 9. Esu karjeros valstybės tarnautoja. Mano pareigybės aprašyme nurodytą funkciją eilę metų dirba kitas skyriaus karjeros valstybės tarnautojas (apie tai žino, kad atlieka ne savo darbą). Ar galėčiau reikalauti, kad ši funkcija būtų perrašyta į to darbuotojo pareigybę, kadangi šio darbo neatlieku. Kaip turėtų tai būti padaroma? Ar reikia rašyti prašymą administracijos direktoriui ar skyriaus vedėjui? Ar tai būtų kaip pareigybės aprašymo patikslinimas. Nes manau, kad tai yra labai svarbu. Ar tai nebus traktuojama kaip nauja pareigybė. Kaip turėčiau elgtis?

   Valstybės tarnautojo pareigybė, kurios aprašymas tik tikslinamas, nekeičiant jame nustatytų funkcijų turinio apimties, mūsų nuomone, neturėtų būti naikinama. Tačiau jeigu iškyla būtinybė keisti valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, manytume, kad ji turėtų būti naikinama ir steigiama nauja pareigybė. Pareigybės aprašymą, jos tikslinimą tvirtina Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys, t.y. Jūsų nurodytu atveju- administracijos direktorius. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į visumą, sprendžia, ar pareigybės aprašymas tiktai tikslinamas ar pareigybė turėtų būti naikinama ir steigiama nauja.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 10. Ar galima karjeros valstybės tarnautoją laikinai (kito darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atostogų metu) perkelti į ne valstybės tarnautojo pareigas? Kaip reikėtų vertinti Valstybes tarnybos įstatymo 18 str. 4 dalį "karjeros valstybės tarnautoją perkelti į kitas pareigas"?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 18 str. nuostatos reglamentuoja karjeros valstybės tarnautojų tarnybos eigą iki aukščiausios galimos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės. VTĮ 18 str. 4 d. reikėtų vertinti sistemiškai, siejant su kitomis šio straipsnio dalimis, t. y. karjeros valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas turėtų būti suprantamas kaip perkėlimas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 11. Ar gali įstaigos vadovas savo įsakymu keisti karjeros valstybės tarnautojų kategorijas?

   Įstaigos vadovas vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, tvirtina valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus. Kategorijos suteikiamos ne karjeros valstybės tarnautojams, o karjeros valstybės tarnautojo pareigybei. Įstaigos vadovas gali panaikinti esamą karjeros valstybės tarnautojo pareigybę ir įsteigti naują pareigybę. Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2002 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr.685) patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Naujos pareigybės aprašymas turi būti svarstomas įstaigoje sudarytoje Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijoje. Komisija, išnagrinėjusi pareigybės aprašymą, vertina ar teisingai nustatytas pareigybės pavadinimas ir teisės aktų nustatyta tvarka siūlo priskirti pareigybę lygiui ir kategorijai ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti. Patvirtinus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, įstaigos vadovas tvirtina valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 12. Pasikeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 684 “Dėl Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo” patvirtintas Suvienodintų pareigybių sąrašas, Įstaiga perkelta į aukštesnę apmokėjimo grupę. Prašau paaiškinti ar perkėlus įstaigą į kitą apmokėjimo grupę keičiasi įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos? Ar pasikeitus pareigybių kategorijų intervalui būtina keisti valstybės tarnautojų pareigybių kategorijas?

   Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 “Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo” patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Metodikos 6 punktas nustato, kad pareigybių kategorijos nustatomos vadovaujantis Suvienodintų pareigybių sąrašu ir metodikoje nustatytais vertinimo kriterijais. Kai įstaiga perkeliama į aukštesnę apmokėjimo grupę, tos įstaigos pareigybių vertinimo komisija turi iš naujo įvertinti visas įstaigos valstybės tarnautojų pareigybes ir atsižvelgusi į Suvienodintų pareigybių sąrašo pasikeitimus, nustatyti naujas pareigybių kategorijas. Įstaigos vadovas patvirtina naują įstaigos pareigybių sąrašą. Tarnybos santykiai su valstybės tarnautojais tęsiami, nes pareigybę charakterizuojantys veiksniai nepasikeitė, pasikeitė tik kategorijos dėl Vyriausybės nutarimo pasikeitimo.

   Analogiški veiksmai atliekami, kai pasikeitus Suvienodintų pareigybių sąrašui, pasikeičia kai kurių pareigybių kategorijos.

   Primename, kad pareigybių aprašymus ir pareigybių sąrašus tvirtina įstaigų vadovai.

   Atnaujinta: 2016 09 13

  • 13. Ar statutiniams valstybės tarnautojams taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos?

   Pagal VTĮ 4 straipsnio 2 dalį statutiniams valstybės tarnautojams VTĮ įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai ar diplomatinės tarnybos įstatymas, išskyrus VTĮ nustatytą darbo apmokėjimo tvarką.

   Atnaujinta: 2016 09 13